drukuj    zapisz    Powrót do listy

6115 Podatki od nieruchomości, w tym podatek rolny, podatek leśny oraz łączne zobowiązanie pieniężne, Administracyjne postępowanie, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Wystąpiono z sygnalizacją o poinformowaniu właściwych organów lub ich organów zwierzchnich o uchybieniach w toku postępowania administracyjnego, I SA/Bk 53/20 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2020-02-05, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Bk 53/20 - Postanowienie WSA w Białymstoku

Data orzeczenia
2020-02-05  
Data wpływu
2020-01-07
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
Sędziowie
Jacek Pruszyński /przewodniczący sprawozdawca/
Małgorzata Anna Dziemianowicz
Paweł Janusz Lewkowicz
Symbol z opisem
6115 Podatki od nieruchomości, w tym podatek rolny, podatek leśny oraz łączne zobowiązanie pieniężne
Hasła tematyczne
Administracyjne postępowanie
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Wystąpiono z sygnalizacją o poinformowaniu właściwych organów lub ich organów zwierzchnich o uchybieniach w toku postępowania administracyjnego
Powołane przepisy
Dz.U. 2018 poz 1302 art. 155 par. 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jednolity
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Jacek Pruszyński (spr.), Sędziowie sędzia WSA Małgorzata Anna Dziemianowicz, sędzia WSA Paweł Janusz Lewkowicz, Protokolant st. sekretarz sądowy Beata Borkowska, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 5 lutego 2020 r. sprawy ze skargi W. Sp. z o.o. w B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku z dnia 30 października 2019 r. Nr 405.438/D-30/XXIV/17 w przedmiocie stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2015 rok p o s t a n a w i a poinformować Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Białymstoku o istotnym naruszeniu prawa polegającym na rozpoznaniu odwołania strony od decyzji organu pierwszej instancji ze znacznym uchybieniem terminu od jego rozpatrzenia. ,

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 155 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1302 ze zm., dalej: "p.p.s.a."), w razie stwierdzenia w toku rozpoznawania sprawy istotnych naruszeń prawa lub okoliczności mających wpływ na ich powstanie, skład orzekający sądu może, w formie postanowienia, poinformować właściwe organy lub ich organy zwierzchnie o tych uchybieniach. Jest to tzw. postanowienie sygnalizacyjne, którego istotą jest poinformowanie organu administracji publicznej o nieprawidłowościach w jego funkcjonowaniu, które zostały ujawnione w toku postępowania sądowego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku rozpoznając sprawę ze skargi W. Sp. z o.o. w B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku z dnia 30 października 2019 r. nr 405.438/D-3/XXIV/17 w przedmiocie stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2015 rok uznał, że w sprawie zachodzi konieczność poinformowania Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku o istotnym naruszeniu prawa, którego dopuszczono się w toku postępowania.

Stosownie do art. 125 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2018 r., poz. 800 ze zm., dalej powoływana jako "o.p.") organy podatkowe powinny działać w sprawie wnikliwie i szybko, posługując się możliwie najprostszymi środkami prowadzącymi do jej załatwienia. Sprawy, które nie wymagają zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień, powinny być załatwiane niezwłocznie. Jednocześnie w art. 139 § 3 o.p. ustawodawca wskazał, że załatwienie sprawy w postępowaniu odwoławczym powinno nastąpić nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia otrzymania odwołania przez organ odwoławczy, a sprawy, w której przeprowadzono rozprawę lub strona złożyła wniosek o przeprowadzenie rozprawy - nie później niż w ciągu 3 miesięcy. Do terminów określonych w § 1-3 nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu (art. 139 § 4 o.p.). Zgodnie zaś z art. 140 o.p. o każdym przypadku niezałatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy obowiązany jest zawiadomić stronę, podając przyczyny niedotrzymania terminu i wskazując nowy termin załatwienia sprawy. Ten sam obowiązek ciąży na organie podatkowym również w przypadku, gdy niedotrzymanie terminu nastąpiło z przyczyn niezależnych od organu.

W przedmiotowej sprawie, jak wynika z akt administracyjnych, postępowanie odwoławcze prowadzone przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Białymstoku toczyło się ponad 2 lata. W dniu 28 sierpnia 2017 r. do SKO w Białymstoku wpłynęło odwołanie przekazane przez Burmistrza Wasilkowa, zaś zaskarżona do Sądu decyzja została wydana w dniu 30 października 2019 r. W aktach sprawy brak jest dokumentów wskazujących, że w okresie tym organ odwoławczy podejmował jakiekolwiek czynności procesowe, w szczególności, że zawiadamiał strony o niezałatwieniu sprawy w terminie. Jedynym podjętym w tym czasie działaniem było zawiadomienie strony postanowieniem z dnia 18 lipca 2018 r. o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów, w postanowieniu tym jednocześnie wskazano, że sprawa zostanie rozpatrzona do 31 sierpnia 2018 r. W związku z istotnym naruszeniem procedury administracyjnej, Sąd postanowił skierować sygnalizację do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku na podstawie art. 155 § 1 p.p.s.a.

Wskazując na powyższe uchybienie, Sąd oczekuje w terminie 30 dni informacji o zajętym stanowisku w tej sprawie i podjętych działaniach. Zgodnie bowiem z art. 155 § 2 p.p.s.a., organ który otrzymał postanowienie, obowiązany jest je rozpatrzyć i powiadomić Sąd w terminie 30 dni o zajętym stanowisku.Powered by SoftProdukt