drukuj    zapisz    Powrót do listy

6155 Uzgodnienia w sprawach z zakresu zagospodarowania przestrzennego, Koszty sądowe, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Oddalono zażalenie, II OZ 983/09 - Postanowienie NSA z 2009-11-10, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II OZ 983/09 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2009-11-10 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2009-10-21
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Jerzy Stelmasiak /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6155 Uzgodnienia w sprawach z zakresu zagospodarowania przestrzennego
Hasła tematyczne
Koszty sądowe
Sygn. powiązane
II OZ 394/09 - Postanowienie NSA z 2009-05-08
II OZ 1403/07 - Postanowienie NSA z 2008-01-18
II SA/Gl 877/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-07-10
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Oddalono zażalenie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 220
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Dnia 10 listopada 2009 roku Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Sędzia NSA Jerzy Stelmasiak po rozpoznaniu w dniu 10 listopada 2009 roku na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia J.L., E.L. i J.L. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 18 września 2009 roku sygn. akt II SA/Gl 877/07 o odrzuceniu zażalenia E.L., J.L. oraz J.L. w sprawie ze skargi E.L., J.L., J.L. i M.W na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach z dnia [...] września 2007 roku znak [...] w przedmiocie uzgodnień w sprawie z zakresu zagospodarowania przestrzennego postanawia: oddalić zażalenie.

Uzasadnienie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach postanowieniem z dnia 18 września 2009 r., wydanym w sprawie w sprawie ze skargi E.L., J.L., J.L. i M.W. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach z dnia [...] września 2007 r., nr [...] w przedmiocie uzgodnienia w sprawie z zakresu zagospodarowania przestrzennego, odrzucił zażalenie E.L., J.L. oraz J.L. na postanowienie z dnia 12 lutego 2009 r. o odrzuceniu zażalenia na postanowienie z dnia 1 grudnia 2008 r. o odrzuceniu zażalenia z dnia 17 września 2008 r. oraz na postanowienie z dnia 12 lutego 2009 r. o odrzuceniu zażalenia na postanowienie z dnia 1 grudnia 2008 r. o odrzuceniu zażalenia na postanowienie z dnia 19 września 2008 r.

W uzasadnieniu Sąd I instancji wskazał, że postanowieniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 maja 2009 r., sygn. akt II OZ 394/09 oddalono zażalenie skarżących E., J. oraz J.L. na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału z dnia 24 marca 2009 r. o wezwaniu do uiszczenia wpisów od zażaleń na postanowienia z dnia 12 lutego 2009 r.

Mając powyższe na uwadze zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 23 czerwca 2009 r. wezwano ponownie skarżących do uiszczenia solidarnie wpisów od wyżej wymienionych zażaleń w kwotach po 100,00 zł od każdego zażalenia, w terminie siedmiu dni pod rygorem odrzucenia zażaleń. Pouczono również skarżących, że od powyższego zarządzenia nie przysługuje zażalenie.

Wezwania te doręczono skarżącym w dniu 10 lipca 2009 r., co wynika ze zwrotnych potwierdzeń ich odbioru znajdujących się w aktach przedmiotowej sprawy.

W wyznaczonym terminie skarżący nie uiścili żądanych wpisów, zaś pismem z dnia 16 lipca 2009 r. zatytułowanym "Wniosek-zażalenie wraz ze skargą" zaskarżyli powyższe zarządzenie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach stwierdził, że mimo prawidłowego wezwania skarżących o uiszczenie wpisów od zażaleń, z jednoczesnym pouczeniem o konsekwencjach prawnych niedokonania powyższego, skarżący E., J. i J. L. nie uiścili przedmiotowych wpisów.

Zażalenie na powyższe postanowienie wnieśli E., J. i J.L.. Wskazali, że postępowanie winno być prowadzone na koszt organu lub sądu, a ich skargi są zasadne w całości.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 220 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Wpis od zażalenia na postanowienia wojewódzkich sądów administracyjnych wynosi 100 zł, zgodnie z § 2 ust 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193). Z kolei art. 220 § 3 wskazanej ustawy stanowi, że zażalenie, od którego mimo wezwania nie zostanie uiszczony wpis podlega odrzuceniu.

W przedmiotowej sprawie skarżący wezwani do uiszczenia wpisu, wnieśli zażalenie na zarządzenie wzywające ich do uiszczenia opłaty sądowej, które oddalone zostało przez Naczelny Sąd Administracyjny. Oznacza to, iż przedmiotowe zarządzenie stało się prawomocne i jako takie nie mogło podlegać zaskarżeniu, co wskazał Sąd I instancji. Wprawdzie Sąd I instancji niezasadnie pozostawił w aktach zażalenie J.L. wniesione na zarządzenie wzywające do wykonania prawomocnego zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu, zamiast odrzucić je jako niedopuszczalne, jednak uchybienie to nie miało wpływu na wynik sprawy. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach słusznie bowiem uznał, że niewykonanie w zakreślonym terminie wezwania do wykonania prawomocnego zarządzenia powodowało konieczność odrzucenia wniesionego środka zaskarżenia.

Mając na uwadze powyższe, na podstawie art. 184 w zw. z art. 197 § 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Naczelny Sąd Administracyjny orzekł jak w postanowieniu.Powered by SoftProdukt