drukuj    zapisz    Powrót do listy

6463 Wzory przemysłowe, Własność przemysłowa, Urząd Patentowy RP, Uchylono zaskarżoną decyzję, VI SA/Wa 506/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-05-27, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

VI SA/Wa 506/10 - Wyrok WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2010-05-27 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2010-03-10
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Ewa Frąckiewicz /przewodniczący sprawozdawca/
Henryka Lewandowska-Kuraszkiewicz
Piotr Borowiecki
Symbol z opisem
6463 Wzory przemysłowe
Hasła tematyczne
Własność przemysłowa
Skarżony organ
Urząd Patentowy RP
Treść wyniku
Uchylono zaskarżoną decyzję
Powołane przepisy
Dz.U. 2003 nr 119 poz 1117 art. 102, 103, 104
Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Ewa Frąckiewicz (spr.) Sędziowie Sędzia WSA Piotr Borowiecki Sędzia WSA Henryka Lewandowska – Kuraszkiewicz Protokolant Eliza Mroczek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 maja 2010 r. sprawy ze skargi W. N. na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] listopada 2009 r. nr [...] w przedmiocie unieważnienia prawa z rejestracji wzoru przemysłowego pt. "Zestaw podstawek reklamowych Star Fala" nr [...] 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. stwierdza, że uchylona decyzja nie podlega wykonaniu; 3. zasądza od Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz skarżącego W. N. kwotę 1617 (jeden tysiąc sześćset siedemnaście) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Uzasadnienie

Decyzją z dnia [...] maja 2007 r. Urząd Patentowy RP po rozpatrzeniu zgłoszenia oznaczonego numerem [...] dokonanego w dniu [...] marca 2007 r. udzielił na rzecz N, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego pt: Zestaw podstawek reklamowych Star Fala. W dniu [...] grudnia 2007 r. do Urzędu Patentowego RP wpłynął sprzeciw K. B. wobec wskazanej wyżej prawomocnej decyzji w przedmiocie rejestracji tegoż wzoru przemysłowego. Jako podstawę prawną swojego żądania wnoszący sprzeciw ostatecznie wskazał art. 102 ust. 1, art. 103 ust. 1, art. 104 ust. 1 i 2 oraz art. 117 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r., Nr 119, poz. 1117 ze zm.) zwanej dalej pwp.

Domagając się unieważnienia spornego wzoru przemysłowego K. B. wskazał, że nie odznaczał się on nowością ani indywidualnym charakterem przed datą jego pierwszeństwa tj. przed [...] marca 2007 r., stanowiąc naśladownictwo wzoru przemysłowego nr [...] pt "Bilonownica" z pierwszeństwem od dnia [...] marca 2005 r. oraz wzoru przemysłowego nr [...] pt "Bilonownica" z pierwszeństwem od [...] lipca 2005 r. Dodatkowo wykorzystanie spornego wzoru przemysłowego narusza prawa majątkowe sprzeciwiającego się do ww. wzorów przemysłowych.

W. N. pismem z dnia [...] maja 2008 r. uznał sprzeciw za bezzasadny i podniósł, iż sporny wzór przemysłowy [...] różni się istotnie od wzorów przeciwstawionych nr [...] i [...] pt "Bilonownica" zwłaszcza dużą grubością podstawy i kształtem płytki ze ścięciami na narożnikach, przez co kształt płytki nawiązuje do kształtu sześciokąta płytki dolnej oraz dodatkowym pojemnikiem pod spodem (w drugiej postaci wzoru) podczas gdy płytka we wzorach przeciwstawionych jest dłuższa a jej części znacznie wystają poza obręb części dolnej, przy czym część dolna we wzorze [...] ma w widoku z góry kształt kwadratu o zaokrąglonych narożach.

Na rozprawie w dniu [...] października 2009 r. wnoszący sprzeciw złożył materiały dowodowe zaś uprawniony podważał ich wartość wywodząc, że swoboda twórcza przy opracowaniu przedmiotowego wzoru była bardzo ograniczona przez jego funkcję.

Urząd Patentowy RP po przeprowadzeniu postępowania decyzją z dnia [...] listopada 2009 r., Nr [...] unieważnił prawo z rejestracji wzoru przemysłowego nr [...] pt "Zestaw podstawek reklamowych Star Fala" oraz przyznał K. B. od W. N. kwotę 2000 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania. Organ stanął na stanowisku, że materiały złożone przez wnoszącego sprzeciw dotyczące wzorów przemysłowych nr [...] i [...] pt "Bilonownica" z wcześniejszym pierwszeństwem nie stanowią dowodów, że sporny wzór przemysłowy nie spełniał wymogu nowości w dacie jego zgłoszenia do Urzędu Patentowego.

Według oceny Urzędu Patentowego RP wzór przemysłowy [...] nie jest identyczny względem wzorów przeciwstawionych nr [...] i [...] pt "Bilonownica", różniąc się od nich zwłaszcza grubością podstawy i kształtem płytki ze ścięciami na narożnikach, przez co kształt płytki nawiązuje do kształtu sześciokąta płytki dolnej oraz dodatkowym pojemnikiem pod spodem (w drugiej postaci wzoru), podczas gdy płytka we wzorach przeciwstawionych jest dłuższa, a jej części znacznie wystają poza obręb części dolnej, przy czym część dolna we wzorze [...] ma w widoku z góry kształt kwadratu o zaokrąglonych narożach.

Wykazanych różnic, zdaniem organu, nie można uznać za nieistotne szczegóły w rozumieniu art. 103 ust. 1 pwp. Natomiast wskazane przez wnoszącego sprzeciw podobieństwa, obejmujące podstawkę o kształcie, w widoku z góry, sześciokątnym i prostokątny kształt płytki, tak umieszczonej, że wystająca z obu dłuższych boków tej części podstawka przedstawia w widoku z góry dwie figury trójkątne, przesądzają o tym, że ogólne wrażenie, jakie wywołuje na zorientowanym użytkowniku wzór przemysłowy [...] nie różni się od ogólnego wrażenia wywołanego na nim przez nr [...] pt "Bilonownica" publicznie udostępniony przed datą, według której oznacza się jego pierwszeństwo. Za zorientowanego użytkownika organ uznał osobę, która zamawia u producenta partię podkładek reklamowych w celu zaopatrzenia ich w reklamy wyrobów własnej firmy i rozprowadzenia do miejsc ich użytkowania. Oceniając zakres swobody twórczej przy opracowywaniu wzoru Urząd Patentowy RP stanął na stanowisku, iż jest on bardzo szeroki, ograniczony jedynie funkcją użytkową tych podstawek (łatwe pobieranie bilonu).

Organ uznał także, że wobec unieważnienia spornego wzoru na podstawie art. 104 pwp zbędne jest rozpatrywanie kolejnej ewentualnej podstawy jego unieważnienia tj. art. 117 ust. 2 pwp.

W dalszej części uzasadnienia organ zawarł rozważania dotyczące porównania wzoru przemysłowego [...] ze wzorem przemysłowym [...] pt "Bilonownica".

Na końcu Urząd Patentowy RP wskazał podstawę prawną rozstrzygnięcia o kosztach postępowania w sprawie.

Na decyzję z dnia [...] listopada 2009 r. Nr [...] W. N. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą N. złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, zarzucając jej: 1) naruszenie prawa materialnego, które miało istotny wpływ na rozstrzygnięcie sprawy tj. art. 104 ust. 1 pwp poprzez uznanie, że wzór [...] pt "Zestaw podstawek reklamowych Star Fala" nie odznacza się indywidualnym charakterem, 2) naruszenie przepisów postępowania, które miało istotny wpływ na rozstrzygnięcie sprawy tj. art. 7 i 77 § 1 kpa poprzez niedokładne wyjaśnienie stanu faktycznego istotnego dla rozstrzygnięcia sprawy i nieprzeprowadzenie postępowania dowodowego, 3) naruszenie przepisów postępowania, które miało istotny wpływ na rozstrzygnięcie sprawy – art. 107 § 3 kpa poprzez nienależyte uzasadnienie zaskarżonej decyzji tj. brak wskazania dowodów, na których oparł się organ przy rozstrzyganiu niniejszej sprawy. Wskazując powyższe uchybienia skarżący wniósł o uchylenie w całości zaskarżonej decyzji z dnia [...] listopada 2009 r. i zasądzenie kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

Uzasadniając postawione zarzuty W. N. w szczególności podkreślił, że wykazując brak indywidualnego charakteru spornego wzoru, o którym mowa w art. 104 p.w.p. organ ograniczył się jedynie do wskazania kilku podobieństw między porównywanymi wzorami oraz stwierdzenia, że ogólne wrażenie, jakie wywołuje na zorientowanym użytkowniku wzór [...] (który to wzór nie był przedmiotem postępowania, gdyż postępowanie dotyczyło wzoru nr [...]) nie różni się od ogólnego wrażenia wywołanego na nim przez [...] "Bilonownica". Zdaniem skarżącej w postępowaniu spornym organ w ogóle nie przeprowadził żadnego postępowania wyjaśniającego i nie zasięgnął opinii zorientowanego użytkownika w kwestii kluczowej dla rozstrzygnięcia przedmiotowego sporu. Tym samym doszło do naruszenia art. 7 i 77 § 1 k.p.a. oraz art. 107 § 3 k.p.a.

Poza tym Urząd skupiając się na podobieństwach nie wyjaśnił jaki wpływ mają podkreślone przez niego różnice dla ustalenia ogólnego wrażenia jakie wywołuje sporny wzór [...].

Z tych to przyczyn, zdaniem skarżącego doszło do naruszenia prawa materialnego tj. art. 104 ust. 1 p.w.p.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Dokonując oceny zasadności skargi W. N. na decyzję Urzędu Patentowego RP Sąd doszedł do przekonania, że skarga ta zasługuje na uwzględnienie. Zgodnie z art. 1 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. nr 153 z 2002 r., poz. 1269 ze zm.) sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej, przy czym w świetle § 2 powołanego wyżej artykułu, kontrola ta sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej. Sądy administracyjne sprawują więc kontrolę aktów i czynności z zakresu administracji publicznej pod kątem ich zgodności z prawem materialnym i przepisami procesowymi, nie zaś według kryteriów słusznościowych.

Ponadto Sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy nie będąc jednak związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 134 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Dz. U. nr 153, poz. 1270 ze zm., zwana dalej p.p.s.a.).

Odnosząc się do skargi W. N. należy podnieść, iż zawiera ona dwojakiego rodzaju zarzuty: naruszenia prawa materialnego oraz przepisów postępowania. Materialnoprawną podstawę wydanej decyzji stanowiły m.in. przepisy art. 102 ust. 1, art. 103 ust. 1 i art. 104 ust. 1 i 2 p.w.p.

Kontrola prawidłowego zastosowania ww. przepisów jest możliwa dopiero po należytym wyjaśnieniu wszystkich okoliczności w sprawie. Prawidłowe i pełne ustalenie stanu faktycznego sprawy, istniejącego w dacie wydania decyzji jest bowiem niezbędnym elementem prawidłowego zastosowania normy prawa materialnego. Jedną z naczelnych zasad postępowania administracyjnego jest określona w art. 7 k.p.a. zasada dochodzenia prawdy obiektywnej, nakładająca na organy prowadzące postępowanie obowiązek wszechstronnego zbadania sprawy pod względem faktycznym i prawnym.

Zasadę tę realizuje szereg przepisów szczegółowych, które nakładają na organ obowiązek wyczerpującego zebrania, rozpatrzenia i oceny całego materiału dowodowego (art. 77 § 1 i 80 k.p.a.). Zgodnie zaś z przepisem art. 107 § 3 k.p.a. decyzja powinna być należycie uzasadniona z podaniem m.in. dowodów, na podstawie których określone fakty organ orzekający przyjął za udowodnione oraz przyczyn z powodu których innym dowodom odmówiono wiarygodności i mocy dowodowej. W obecnym stanie prawnym uzasadnienie jest obowiązkowym składnikiem każdej decyzji administracyjnej. Pozwala prześledzić tok rozumowania organu i racje, którymi kierował się przy wydaniu danej decyzji. Pisemne motywy są niezbędne z uwagi na zaskarżanie rozstrzygnięć w toku instancji jak również do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

W niniejszej sprawie Sąd stwierdził, że uzasadnienie decyzji z dnia [...] listopada 2009 r. jest na tyle wadliwe, że uniemożliwia sądową kontrolę wydanego rozstrzygnięcia. Z osnowy decyzji wynika, że Urząd Patentowy RP orzekł o unieważnieniu prawa z rejestracji wzoru przemysłowego nr [...] pt "Zestaw podstawek reklamowych Star Fala", natomiast w uzasadnieniu, badając występowanie przesłanki nowości i indywidualnego charakteru organ zajmuje się wzorem przemysłowym [...] i odnosi go do przeciwstawionych wzorów nr [...] i [...]. Niezależnie od powyższego uzasadnienia na str 5 verte zawiera zupełnie wyrwane z kontekstu rozważania na temat wzoru przemysłowego [...].

Z uwagi na to, że organ we właściwym czasie nie sprostował ewentualnych wadliwości uzasadnienia, jak również nie wypowiedział się na ten temat w odpowiedzi na skargę, jakkolwiek nieprawidłowości te były sygnalizowane w skardze, Sąd na obecnym etapie uznał, że zaskarżona decyzja narusza przepisy postępowania w stopniu mogącym mieć istotny wpływ na wynik sprawy i z tego względu na mocy art. 145 § 1 pkt 1 c, art. 152 i 200 p.p.s.a. orzekł jak w wyroku.

Po ponownym rozpoznaniu sprawy według zasad, zawartych w art. 7, 77 § 1 k.p.a. organ wyda decyzję, którą uzasadni zgodnie z wymogami z art. 107 § 3 p.p.s.a.

Z tych wszystkich względów Sąd orzekł jak w wyroku.Powered by SoftProdukt