drukuj    zapisz    Powrót do listy

6119 Inne o symbolu podstawowym 611, Odrzucenie skargi, Dyrektor Izby Skarbowej, Odrzucono skargę, III SA/Wa 3170/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-03-21, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

III SA/Wa 3170/16 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2017-03-21 orzeczenie nieprawomocne
Data wpływu
2016-10-20
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Piotr Przybysz /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6119 Inne o symbolu podstawowym 611
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Sygn. powiązane
I FZ 150/17 - Postanowienie NSA z 2017-09-13
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2016 poz 718 art. 58 § 1 pkt 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jednolity
Sentencja

Dnia 21 marca 2017 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie: , Przewodniczący Sędzia WSA Piotr Przybysz, po rozpoznaniu w dniu 21 marca 2017 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi B. GmbH z siedzibą w A. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia [...] września 2016 r., nr [...] w przedmiocie pozostawienia odwołania bez rozpatrzenia postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie

B. GmbH z siedzibą w A. (dalej: "Skarżąca") w dniu 22 września 2016 r. (data stempla pocztowego, k. 4 akt sądowych) wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia [...] września 2016 r., nr [...] w przedmiocie pozostawienia odwołania bez rozpatrzenia.

Na podstawie zarządzenia Przewodniczącego Wydziału III WSA w Warszawie z dnia 20 października 2016 r. Skarżąca, pismem z dnia 4 listopada 2016 r., została wezwana do usunięcia braków formalnych skargi, w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi, poprzez wskazanie z imienia i nazwiska osoby, która podpisała skargę w imieniu spółki oraz złożenie oryginału lub uwierzytelnionego odpisu dokumentu, z którego wynikałoby upoważnienie osoby, która podpisała skargę, do reprezentacji spółki w dacie wniesienia skargi.

Na podstawie zarządzenia Przewodniczącego Wydziału III WSA w Warszawie z dnia 2 listopada 2016 r. Skarżąca, pismem z dnia 4 listopada 2016 r., została również wezwana do uiszczenia wpisu od skargi w wysokości 100 zł, w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu, pod rygorem odrzucenia skargi.

Powyższe wezwania zostały skierowane na adres Skarżącej, jednak korespondencja została zwrócona do Sądu jako niepodjęta w terminie. Z adnotacji dokonanych przez doręczyciela na kopercie oraz wydruku ze śledzenia przesyłek wynika, że w dniu 7 listopada 2017 r. przesyłkę pozostawiono w placówce pocztowej. Z uwagi na to, że Skarżąca przesyłki nie odebrała, w dniu 29 listopada 2016 r. zwrócono ją do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Jak wynika z dokumentacji księgowej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie dotyczącej opłat sądowych, Skarżąca do dnia 27 lutego 2017 r. nie uiściła należnego wpisu.

Skarżąca nie nadesłała również wymaganych dokumentów w zakreślonym przez Sąd terminie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Stosownie do art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718 ze zm.), zwanej dalej "P.p.s.a.", Sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi.

Natomiast zgodnie z art. 230 § 1 i § 2 P.p.s.a., od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Pismem takim jest między innymi skarga.

Jeśli należny wpis nie został uiszczony, wzywa się wnoszącego skargę do jego uiszczenia. W myśl natomiast art. 220 § 3 P.p.s.a. skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

W sprawie niniejszej przesyłka zawierająca wezwania Sądu była wysłana na prawidłowy adres Skarżącej. Skarżąca przesyłki nie odebrała, a Sąd uznał ją za doręczoną z dniem 21 listopada 2016 r.

W związku z powyższym siedmiodniowy termin do uzupełnienia braków formalnych skargi oraz do uiszczenia wpisu sądowego upłynął z dniem 28 listopada 2016 r.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że ww. wezwania nie zostały wykonane w zakreślonym przez Sąd terminie. Jak już wskazano powyżej, Skarżąca nie nadesłała wymaganych dokumentów, ani nie uiściła należnego wpisu sądowego.

W tej sytuacji Sąd był zobowiązany, na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 P.p.s.a. oraz art. 220 § 3 P.p.s.a., orzec, jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt