drukuj    zapisz    Powrót do listy

647 Sprawy związane z ochroną danych osobowych, Wstrzymanie wykonania aktu, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Oddalono zażalenie, I OZ 850/12 - Postanowienie NSA z 2012-11-21, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I OZ 850/12 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2012-11-21 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2012-11-06
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Joanna Banasiewicz /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
647 Sprawy związane z ochroną danych osobowych
Hasła tematyczne
Wstrzymanie wykonania aktu
Sygn. powiązane
II SA/Wa 1112/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-01-31
I OSK 978/13 - Wyrok NSA z 2014-12-04
Skarżony organ
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Treść wyniku
Oddalono zażalenie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 6 § 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Joanna Banasiewicz po rozpoznaniu w dniu 21 listopada 2012 r. r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 sierpnia 2012 r. sygn. akt II SA/Wa 1112/12 o wstrzymaniu wykonania decyzji Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 11 kwietnia 2012 r. nr DOLiS/DEC-318/12/23575,23580,23585 w przedmiocie udostępnienia danych osobowych postanawia oddalić zażalenie.

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia 14 sierpnia 2012 r. sygn. akt II SA/Wa 1112/12 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie - na podstawie art. 61 § 3 i § 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2012 r., poz. 270), dalej "P.p.s.a." - wstrzymał wykonanie decyzji Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 11 kwietnia 2012 r. nr DOLiS/DEC-318/12/23575,23580,23585 w przedmiocie udostępnienia danych osobowych.

W uzasadnieniu postanowienia Sąd wskazał, że zaskarżoną decyzją Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych utrzymał w mocy swoją decyzję z dnia 11 października 2011 r., którą nakazał spółce "(...)" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie udostępnienie uczestnikom postępowania danych osobowych użytkowników w postaci numerów IP komputerów.

W skardze z dnia 11 maja 2012 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego "(...)" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zawarła wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji. W uzasadnieniu wniosku strona skarżąca podniosła, że wykonanie decyzji będzie miało w istocie nieodwracalny charakter. Udostępnienie numerów IP komputerów, o które wnieśli uczestnicy postępowania przed ostatecznym rozstrzygnięciem sprawy przez Sąd, spowoduje trudne do odwrócenia skutki, ponieważ niezależnie od orzeczenia kończącego postępowanie sądowe, żądane informacje będą już udostępnione i niemożliwe stanie się uchylenie skutków wykonania zaskarżonej decyzji.

W odpowiedzi na skargę odnosząc się do powyższego wniosku Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych stwierdził, że w jego ocenie Spółka nie wykazała, aby na skutek wykonania zaskarżonej decyzji zachodziło niebezpieczeństwo wyrządzenia spółce znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

Zdaniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wniosek strony skarżącej należało uwzględnić, ponieważ spółka dostatecznie uprawdopodobniła konieczność wstrzymania zaskarżonej decyzji z uwagi na możliwość wystąpienia trudnych do odwrócenia skutków. Sąd podkreślił, że kwestia udostępnienia uczestnikom postępowania danych osobowych użytkowników w postaci numerów IP komputerów jest przedmiotem postępowania. Odmowa wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji doprowadziłaby do wykonania tej decyzji jeszcze przed prawomocnym zakończeniem postępowania sądowego, którego celem jest zbadanie zgodności z prawem tej decyzji. Słusznie strona skarżąca wskazuje, że udostępnienie żądanych danych osobowych jest czynnością nieodwracalną, bowiem w sytuacji udostępnienia tych danych uczestnicy postępowania będą dysponowali wnioskowanymi przez siebie danymi, niezależnie od wyroku Sądu.

Zażalenie na powyższe postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wniósł Generalny Inspektor Danych Osobowych domagając się jego uchylenia.

W ocenie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych Spółka w żaden sposób nie wykazała, aby wykonanie decyzji z dnia 11 kwietnia 2012 r., utrzymującej w mocy decyzję tego organu z dnia 11 października 2011 r. mogło spowodować następstwa, o których mowa w art. 61 § 3 P.p.s.a. Uzasadnienie wniosku Spółki powinno odnosić się do konkretnych zdarzeń świadczących o tym, że w stosunku do wnioskodawcy wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu jest zasadne. W ocenie organu udostępnienie na rzecz K. B. oraz V. B. numerów IP komputerów, z których dokonano wpisów na forum serwisu poranny.pl nie doprowadzi do wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. K. B. i V. B. wniosły o udostępnienie numerów IP w celu wytoczenia powództwa przed sądem. Wszczęcie ww. postępowania, w trakcie którego użytkownicy przedmiotowych numerów IP będą mogli w pełni korzystać ze swoich praw zagwarantowanych przepisami Kodeksu postępowania cywilnego nie doprowadzi po ich stronie do wystąpienia przesłanek z art. 61 § 3 P.p.s.a.

"(...)" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w odpowiedzi na zażalenie wniosła o jego oddalenie i zasądzenie kosztów postępowania zażaleniowego.

Zdaniem Spółki słusznie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał, że wystąpiła w sprawie przesłanka wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji jaką jest niebezpieczeństwo spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. W tym przypadku wykonanie zaskarżonej decyzji przed zakończeniem postępowania sądowego spowodowałoby nieodwracalne skutki. W przypadku odmowy wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji, nawet jeśli sąd skargę uwzględni, sprawowana przez sąd kontrola działalności administracji publicznej byłaby iluzoryczna.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 61 § 3 P.p.s.a. po przekazaniu sądowi skargi sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu w całości lub części aktu lub czynności, o których mowa w § 1, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, z wyjątkiem przepisów prawa miejscowego, które weszły w życie, chyba że ustawa szczególna wyłącza wstrzymanie ich wykonania. Odmowa wstrzymania wykonania aktu lub czynności nie pozbawia skarżącego złożenia wniosku do sądu. Dotyczy to także aktów wydanych lub podjętych we wszystkich postępowaniach prowadzonych w granicach tej samej sprawy.

W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, słusznie Sąd pierwszej instancji przyjął, że w sprawie niniejszej zachodzą podstawy do wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji, gdyż jej wykonanie rodzi niebezpieczeństwo spowodowania nie tylko trudnych, ale wręcz niemożliwych do odwrócenia skutków. Wykonanie decyzji nakazującej udostępnienie uczestnikom postępowania danych osobowych użytkowników w postaci numerów IP komputerów nie może zostać w żaden sposób anulowane. Stąd też słusznie przyjęto brak możliwości odwrócenia skutków wykonania decyzji. Istotą instytucji wstrzymania wykonania zaskarżonego aktu jest przyznanie ochrony tymczasowej. Jest oczywiste, że w sprawie niniejszej nie ma mowy o ochronie tymczasowej samego skarżącego, tj. "(...)" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ale danych osób, których udostępnienie objęte zostało zaskarżoną decyzją Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Nie może bowiem budzić wątpliwości, że w sprawie niniejszej ocena zgodności z prawem działania organu administracji publicznej odniesie skutek również wobec osoby, której dane postępowanie to obejmowało. W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, słusznie uznano w zaskarżonym postanowieniu, że w sprawie występują przesłanki do zastosowania ochrony tymczasowej, która w niniejszej sprawie wyraża się w ochronie praw osoby, której dane dotyczą. Zasadnie więc wstrzymano wykonanie zaskarżonej decyzji do czasu prawomocnego zakończenia postępowania sądowoadministracyjnego (por. postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 lipca 2010 r. sygn. akt I OSK 1079/10).

Z tych względów Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wydane zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i oddalił zażalenie na podstawie art. 184 w zw. z art. 197 § 2 P.p.s.a.Powered by SoftProdukt