drukuj    zapisz    Powrót do listy

6111 Podatek akcyzowy, Odrzucenie skargi Podatek akcyzowy, Dyrektor Izby Celnej, Odrzucono skargę, III SA/Gl 1540/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-04-21, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

III SA/Gl 1540/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach

Data orzeczenia
2008-04-21 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2007-11-07
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Sędziowie
Henryk Wach /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6111 Podatek akcyzowy
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Podatek akcyzowy
Sygn. powiązane
I FZ 102/09 - Postanowienie NSA z 2009-04-23
Skarżony organ
Dyrektor Izby Celnej
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 58 par. 1 pkt 3 i art. 58 par. 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Henryk Wach, , , po rozpoznaniu w dniu 21 kwietnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Z. J. na postanowienie Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego p o s t a n a w i a: odrzucić skargę.

Uzasadnienie

Zarządzeniem z [...] r. Z. J. został wezwany o uzupełnienie braków formalnych skargi poprzez wyraźne wskazanie zaskarżonego postanowienia i określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego – w terminie siedmiu dni pod rygorem odrzucenia skargi - art. 49 § 1 i art. 58 § 1 pkt.3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Ponadto skarżący został pouczony w trybie art. 6 tej ustawy, iż w skardze wadliwie stwierdzono, że zaskarżone postanowienie z [...] r. o nr [...] w przedmiocie odmowy wstrzymania decyzji wymiarowej jest rozstrzygnięciem utrzymującym w mocy nieostateczną jeszcze decyzję wymiarową organu pierwszej instancji, a zarzuty podniesione w skardze nie dotyczą wskazanego postanowienia, lecz nieostatecznej decyzji wymiarowej z [...] r. Skarżącego pouczono również o tym, że uzupełniając skargę we wskazanym zakresie powinien podnieść zarzuty dotyczące postanowienia z [...] r.

Odpis tego zarządzenia Z. J. odebrał [...] r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 58 § 1 pkt. 3 i art. 58 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), sąd odrzuca skargę postanowieniem również na posiedzeniu niejawnym, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi.

W tej sprawie wezwanie do usunięcia braków formalnych skargi doręczono stronie skarżącej [...] r., a zatem wskazany przez Sąd termin upłynął [...] r. Strona nie uzupełniła jednak braków formalnych skargi do dnia dzisiejszego.

Mając to na uwadze orzeczono jak w sentencji.Powered by SoftProdukt