drukuj    zapisz    Powrót do listy

6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu, Budowlane prawo, Inspektor Nadzoru Budowlanego, Oddalono zażalenie, II OZ 89/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-10, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II OZ 89/09 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2009-02-10 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2009-01-20
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Jerzy Bujko /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz
644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu
Hasła tematyczne
Budowlane prawo
Sygn. powiązane
VII SA/Wa 1656/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-05-09
II OZ 96/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-10
II OZ 100/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-10
II OZ 101/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-10
II OZ 107/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-10
II OZ 104/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-10
II OZ 102/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-10
II OZ 103/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-10
II OZ 109/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-10
II OZ 106/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-10
II OZ 108/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-10
Skarżony organ
Inspektor Nadzoru Budowlanego
Treść wyniku
Oddalono zażalenie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 184, art. 197 par. 1 i par. 2, art. 194 par. 1, art. 160
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: sędzia NSA Jerzy Bujko po rozpoznaniu w dniu 10 lutego 2009 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia M. W. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 5 czerwca 2007r., sygn. akt VII SA/Wa 1656/05 o odrzuceniu zażalenia na postanowienie z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie ze skargi D. W., M. W., M. W., J. W. na bezczynność Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie niewykonania wyroku wydanego w sprawie 7/IV SA 3127-3130/03 postanawia oddalić zażalenie

Uzasadnienie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 5 czerwca 2007r. sygn. akt VII SA/Wa 1656/05 odrzucił zażalenie D. W., M. W., M. W. i J. W. na postanowienie tego Sądu z dnia 20 kwietnia 2007r.

Sąd pierwszej instancji wskazał, że postanowieniem z dnia 20 kwietnia 2007r. oddalony został wniosek skarżących o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego ze względu na niemożność przeprowadzenia go z podmiotami wskazanymi przez skarżących we wniosku. Zażalenie wniesione przez skarżących na wymienione postanowienie, zostało przez Sąd odrzucone. Wojewódzki Sąd Administracyjny podał, iż na zaskarżone postanowienie nie przysługują żadne środki odwoławcze. Jest to rozstrzygnięcie, które nie podlega zaskarżeniu w przypadkach przewidzianych w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (DZ. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., zwanej dalej p.p.s.a), nie jest też postanowieniem wymienionym w art. 194 § 1 p.p.s.a. Dlatego też odpis postanowienia z dnia 20 kwietnia 2007r. został przesłany do pełnomocnika z urzędu D. i M. W. oraz do pozostałych skarżących osobiście z pouczeniem, iż nie podlega ono zaskarżeniu.

Zażalenie na postanowienie z dnia 5 czerwca 2007r. złożyła skutecznie M. W. Podniosła, iż postępowanie mediacyjne jest "niezbędne" w jej sprawie, jako jedyna droga wydania sprawiedliwego wyroku.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

Stosownie do art. 194 § 1 p.p.s.a. zażalenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego przysługuje na postanowienia wojewódzkiego sądu administracyjnego w przypadkach przewidzianych w ustawie, a ponadto na postanowienia wymienione w punktach od 1 do 10 tego przepisu. Katalog wymienionych tam rozstrzygnięć nie przewiduje możliwości zażalenia na postanowienie w przedmiocie oddalenia wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego. Również przepisy rozdziału 8 ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi dotyczącego postępowania mediacyjnego i uproszczonego nie przewidują takiego środka zaskarżenia. Zatem wniosek o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego uznany za niezasadny przez Sąd podlega oddaleniu w drodze postanowienia (art. 160 p.p.s.a) i nie przysługuje na nie zażalenie (zob. Jan Paweł Tarno, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Komentarz, Lexis Nexis, Warszawa 2006, str. 259). Wobec tego należy stwierdzić, że zaskarżone postanowienie odpowiada przepisom prawa.

Zażalenie M. W. nie podnosi żadnych konkretnych zarzutów kwestionujących zasadność i zgodność z prawem zaskarżonego postanowienia. Skarżąca podnosi ponownie konieczność przeprowadzenia postępowania mediacyjnego, ale jak wykazano wyżej Sąd pierwszej instancji rozstrzygnął tę kwestię i ta decyzja Sądu nie podlega zaskarżeniu. W związku z tym nie ma podstawy prawnej aby Sąd kasacyjny odnosił się do tego zarzutu.

Mając powyższe na względzie Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 184 w zw. z art. 197 §1 i § 2 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji postanowienia.



Powered by SoftProdukt