drukuj    zapisz    Powrót do listy

6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu, Budowlane prawo, Inspektor Nadzoru Budowlanego, Oddalono zażalenie, II OZ 92/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-10, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II OZ 92/09 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2009-02-10 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2009-01-20
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Jerzy Bujko /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz
644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu
Hasła tematyczne
Budowlane prawo
Sygn. powiązane
VII SA/Wa 1656/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-05-09
II OZ 96/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-10
II OZ 100/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-10
II OZ 101/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-10
II OZ 107/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-10
II OZ 104/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-10
II OZ 102/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-10
II OZ 103/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-10
II OZ 109/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-10
II OZ 106/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-10
II OZ 108/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-10
Skarżony organ
Inspektor Nadzoru Budowlanego
Treść wyniku
Oddalono zażalenie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 184, art. 197 par. 1 i par. 2, art. 220 par. 1 i par. 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: sędzia NSA Jerzy Bujko po rozpoznaniu w dniu 10 lutego 2009 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia M. W., J. W. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 10 października 2007r., sygn. akt VII SA/Wa 1656/05 o odrzuceniu zażalenia J. W. w sprawie ze skargi D. W., M. W., M. W., J. W. na bezczynność Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie niewykonania wyroku wydanego w sprawie 7/IV SA 3127-3130/03 postanawia oddalić zażalenie

Uzasadnienie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 10 października 2007r. odrzucił zażalenie J. W..

Sąd pierwszej instancji wskazał, że J. W. wraz z pozostałymi skarżącymi wniósł zażalenie na postanowienie z dnia 5 czerwca 2007r. o odrzuceniu zażalenia na postanowienie z dnia 20 kwietnia 2007r. o oddaleniu wniosku o przeprowadzeniu postępowania mediacyjnego. Skarżący został, na mocy zarządzenia Sądu z dnia 16 lipca 2007r. i stosownie do § 2 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2003r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 ze zm.), wezwany do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia w kwocie 100zł, w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia zażalenia. Wezwanie doręczono skarżącemu w dniu 7 sierpnia 2007r., zatem termin do uiszczenia wpisu upływał 14 sierpnia 2007r. Skarżący wpisu sądowego nie uiścił.

Zażalenie na postanowienie z dnia 10 października 2007r. wnieśli skutecznie M. W. i J. W., żądając jego uchylenia.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

Stosownie do art. 220 § 1 i § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., zwanej dalej p.p.s.a.) Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku Przewodniczący wzywa wnoszącego zażalenie do uiszczenia wpisu w określonej wysokości, pod rygorem odrzucenia.

W niniejszej sprawie wezwanie do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia z dnia 9 lipca 2007r. zostało doręczone J. W. w dniu 7 sierpnia 2007r. Zarządzenie zawierało pouczenie, iż wskazaną kwotę należy uiścić w terminie 7 dni, od daty otrzymania odpisu zarządzenia, pod rygorem odrzucenia zażalenia. Skoro skarżący nie uiścił żądanego wpisu sądowego, Sąd pierwszej instancji zgodnie z prawem odrzucił wniesione przez niego zażalenie.

Skarżący nie podnosili w zażaleniu żadnych konkretnych zarzutów kwestionujących zasadność i zgodność z prawem zaskarżonego postanowienia. Sformułowanie ogólnych uwag co do całego postępowania administracyjnego i sądowego nie może stanowić podstawy uwzględnienia środka odwoławczego.

Mając powyższe na względzie Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 184 w zw. z art. 197 § 1 i § 2 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt