drukuj    zapisz    Powrót do listy

648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego 658, Dostęp do informacji publicznej, Wójt Gminy, *Oddalono skargę, IV SAB/Wr 17/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-02-24, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

IV SAB/Wr 17/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu

Data orzeczenia
2015-02-24 orzeczenie nieprawomocne
Data wpływu
2015-01-14
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Sędziowie
Alojzy Wyszkowski
Ewa Kamieniecka /sprawozdawca/
Jolanta Sikorska /przewodniczący/
Symbol z opisem
648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego
658
Hasła tematyczne
Dostęp do informacji publicznej
Sygn. powiązane
I OSK 1729/15 - Wyrok NSA z 2017-03-15
Skarżony organ
Wójt Gminy
Treść wyniku
*Oddalono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2014 poz 782 art. 13 ust. 1 i ust. 2, art. 16 ust. 1
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej - tekst jednolity
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący sędzia NSA Jolanta Sikorska, Sędziowie sędzia WSA Ewa Kamieniecka (spr.), sędzia WSA Alojzy Wyszkowski, Protokolant Z-ca Kierownika Sekretariatu Agnieszka Figura, po rozpoznaniu w Wydziale IV na rozprawie w dniu 24 lutego 2015 r. sprawy ze skargi M. S. na bezczynność Wójta Gminy P. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej oddala skargę.

Uzasadnienie

Przedmiotem skargi jest bezczynność Wójta Gminy P. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej M. S.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skarżący wyjaśnił, że w dniu 19 października 2014 r. złożył do Wójta Gminy P., za pośrednictwem portalu ePUAP, wniosek o udostępnienie informacji publicznej. Z załączonego do skargi wniosku wynika, że skarżący domagał się udostępnienia następujących informacji: 1. liczby osób zatrudnionych w Urzędzie Gminy na dzień 21 listopada 2010 r. i na dzień złożenia wniosku wraz z podaniem imion i nazwisk osób zajmujących kierownicze stanowiska, ich wykształcenia (kierunku ukończonych studiów) i daty zatrudnienia na stanowisku, 2. wysokości nagród i premii wypłaconych poszczególnym pracownikom od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia złożenia wniosku, 3. listy podróży zagranicznych wójta i innych pracowników od dnia 21 listopada 2010 r. do dnia złożenia wniosku, z podaniem miejsca, czasu trwania, celu i kosztów podróży, 4. wykazu postępowań sądowych, w których uczestniczyła Gmina, zakończonych w okresie od 21 listopada 2010 r. do dnia złożenia wniosku, ze wskazaniem rozstrzygnięcia (alternatywnie skany prawomocnych wyroków i postanowień), 5. liczby skarg złożonych na działalność wójta w okresie od 21 listopada 2010 r. do dnia złożenia wniosku, z podaniem rezultatu rozpatrzenia tych skarg.

Do skargi załączone zostało również urzędowe poświadczenie przedłożenia.

Skarżący wskazał, że do dnia wniesienia skargi organ administracji nie udostępnił mu żądanych informacji ani też nie wydał decyzji odmownej.

W związku z powyższym skarżący wniósł o zobowiązanie organu administracji do rozpoznania wniosku w terminie siedmiu dni od daty doręczenia prawomocnego wyroku i zasądzenie kosztów postępowania sądowego, w tym kosztów zastępstwa procesowego, zarzucając naruszenie art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

W odpowiedzi na skargę Wójt Gminy P. wniósł o jej oddalenie, wyjaśniając że konto na portalu ePUAP Urząd Gminy posiada od 2010 r. Minimum raz dziennie pracownik loguje się na portalu i przegląda dokumenty odebrane. Po otrzymaniu skargi sprawdzono portal ePUAP. W dokumentach odebranych nie znaleziono wniosku skarżącego z dnia 19 października 2014 r. o udostępnienie informacji publicznej. W związku z tym zwrócono się do firmy A spółka z o. o. w G., która prowadzi obsługę informatyczną Urzędu Gminy, o dokładne sprawdzenie portalu ePUAP. Pracownik Spółki nie odnalazł wniosku skarżącego w dokumentach odebranych, jak również w podsystemie komunikacyjnym Przeglądanie UPP.

W załączeniu do odpowiedzi na skargę przekazano pismo wyjaśniające firmy A z dnia 9 stycznia 2015 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 1 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269) sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej (...). Kontrola, o której mowa w § 1, sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej (art. 1 § 2).

Stosownie do art. 3 § 2 pkt 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.), dalej p.p.s.a., kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje orzekanie w sprawach skarg na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania w przypadkach określonych w pkt 1-4a. Zgodnie z art. 3 § 2 pkt 4 p.p.s.a. kontrola obejmuje inne niż określone w pkt 1-3 akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Sąd, uwzględniając skargę na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania przez organy w sprawach określonych w art. 3 § 2 pkt 1-4a, zobowiązuje organ do wydania w określonym terminie aktu lub interpretacji lub dokonania czynności lub stwierdzenia albo uznania uprawnienia lub obowiązku wynikających z przepisów prawa. Jednocześnie sąd stwierdza, czy bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa (art. 149 § 1 p.p.s.a.).

W rozpatrywanej sprawie skarga nie zasługuje na uwzględnienie.

Spór pomiędzy stronami dotyczy kwestii bezczynności Wójta Gminy w zakresie udostępnienia skarżącemu informacji publicznej na wniosek, złożony według skarżącego w dniu 19 października 2014 r. do Wójta Gminy za pośrednictwem portalu ePUAP. Do skargi skarżący załączył również urzędowe poświadczenie przedłożenia dokumentu do Urzędu Gminy.

Z wyjaśnień Wójta Gminy wynika, że konto na portalu ePUAP Urząd Gminy posiada od 2010 r. i przynajmniej raz dziennie pracownik przegląda "dokumenty odebrane" Gminy. Po otrzymaniu skargi sprawdzono "dokumenty odebrane", jednakże nie znaleziono wniosku skarżącego z dnia 19 października 2014 r. o udostępnienie informacji publicznej. W związku z tym Wójt Gminy zwrócił się do firmy A spółka z o. o. w G., która prowadzi obsługę informatyczną Urzędu Gminy, o dokładne sprawdzenie portalu ePUAP.

Jak wynika z pisma Spółki A z dnia 9 stycznia 2015 r., podpisanego przez administratora systemów teleinformatycznych, również pracownik Spółki nie odnalazł wniosku skarżącego w skrzynce odbiorczej Urzędu Gminy na platformie ePUAP. Sprawdzono też podsystem komunikacyjny - zakładkę Przeglądanie UPO – Urzędowe Poświadczenie Odbioru, służący do znalezienia dokumentów UPP – Urzędowego Poświadczenia Przedłożenia i UPD – Urzędowego Poświadczenia Doręczenia, które wystawił lub otrzymał dany podmiot. Także w zakładce Przeglądanie UPO nie stwierdzono potwierdzenia wpływu wniosku skarżącego.

Wobec powyższego należy stwierdzić, że Wójt Gminy dołożył należytej staranności w celu odnalezienia wniosku skarżącego, jednakże wniosek ten nie wpłynął do Urzędu Gminy za pośrednictwem platformy ePUAP. Przedłożone przez skarżącego urzędowe poświadczenie przedłożenia dokumentu nie dowodzi, że faktycznie wpłynął wniosek skarżącego do skrzynki odbiorczej Urzędu Gminy.

W związku z powyższym Sąd nie dopatrzył się bezczynności w zakresie udostępnienia informacji publicznej skarżącemu.

Uznając zarzuty skargi za nieuzasadnione i nie stwierdzając naruszenia prawa mającego wpływ na wynik sprawy, w tym zarzucanego skardze naruszenia art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu na podstawie art. 151 p.p.s.a. skargę oddalił.Powered by SoftProdukt