drukuj    zapisz    Powrót do listy

6019 Inne, o symbolu podstawowym 601, Administracyjne postępowanie, Inspektor Nadzoru Budowlanego, Uchylono zaskarżone postanowienie, VII SA/Wa 2499/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-20, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

VII SA/Wa 2499/14 - Wyrok WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2015-05-20 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2014-11-03
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Elżbieta Zielińska-Śpiewak
Halina Emilia Święcicka /przewodniczący sprawozdawca/
Justyna Mazur
Symbol z opisem
6019 Inne, o symbolu podstawowym 601
Hasła tematyczne
Administracyjne postępowanie
Skarżony organ
Inspektor Nadzoru Budowlanego
Treść wyniku
Uchylono zaskarżone postanowienie
Powołane przepisy
Dz.U. 2000 nr 98 poz 1071 art. 134 i art. 57 § 4
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego - tekst jednolity
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Halina Emilia Święcicka (spr.), , Sędzia WSA Justyna Mazur, Sędzia WSA Elżbieta Zielińska - Śpiewak, Protokolant spec. Sylwia Kruszyńska, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 maja 2015 r. sprawy ze skargi M.O. na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] września 2014 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania I. uchyla zaskarżone postanowienie, II. stwierdza, że zaskarżone postanowienie nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się niniejszego wyroku, III. zasądza od [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego na rzecz skarżącej M. O. kwotę 100 (sto) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego

Uzasadnienie

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w [...] decyzją z dnia [...] lipca 2014 r. Nr [...]wydaną na podstawie art. 104 i art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.) umorzył w ramach nadzoru budowlanego postępowanie administracyjne w sprawie legalności robót budowlanych prowadzonych na terenie działki nr ew. [...]obr. [...]w [...].

W dniu 11 sierpnia 2014 r. do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w [...] wpłynęło, złożone osobiście, odwołanie od powyższej decyzji.

[...] Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego postanowieniem z dnia [...]września 2014 r. Nr [...]na podstawie art. 134 k.p.a. oraz art. 83 ust. 2 ustawy Prawo budowlane stwierdził uchybienie terminu do wniesienia odwołania.

W uzasadnieniu organ wskazał, że warunkiem skuteczności czynności procesowej - wniesienia odwołania - jest zachowanie ustawowego terminu do jej dokonania. Uchybienie ustawowego terminu powoduje bezskuteczność odwołania, czego następstwem jest ostateczność zaskarżonego rozstrzygnięcia. Wskazał, że zaskarżona decyzja została skutecznie doręczona M. O. w dniu 26 lipca 2014 r. (sobota). Termin do wniesienia odwołania wynosi 14 dni i upłynął w dniu 9 sierpnia 2014 r. (sobota). Powołał się na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 24 stycznia 2012 r., sygn. akt II SA/Wa 1767/11, który stwierdził, że za dzień ustawowo wolny od pracy nie uważa się tzw. wolnych sobót. Wskazał również, że skarżąca miała możliwość złożenia odwołania za pomocą placówki pocztowej. Ustalił, że Urząd Pocztowy w [...] obsługuje klientów również w soboty we wskazanych godzinach.

Skargę do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie na ww. rozstrzygnięcie wniosła M. O.. Nie zgadzała się ze stwierdzeniem organu, że uchybiła terminowi do wniesienia odwołania. Wskazała na treść art. 57 § 4 k.p.a. Powołała się na uchwałę Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 czerwca 2011 r., I OPS 1/11, podjętej w składzie siedmiu sędziów, w której wskazano, że sobotę należy traktować jako dzień równorzędny z dniem ustawowo wolnym od pracy w rozumieniu art. 57 § 4 k.p.a. Wniosła o zwrot kosztów postępowania.

Organ w odpowiedzi na skargę podtrzymał swoje dotychczasowe stanowisko i wniósł o jej oddalenie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 1 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269) sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej, przy czym w świetle paragrafu drugiego powołanego wyżej artykułu kontrola ta sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej. Innymi słowy, wchodzi tutaj kontrola aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej dokonywana pod względem ich zgodności z prawem materialnym i przepisami procesowymi, nie zaś według kryteriów słuszności.

Ponadto, Sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy nie będąc jednak związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną - art. 134 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U z 2012 r., poz. 270 ze zm.), cyt. dalej p.p.s.a.

Rozpoznając sprawę w świetle powołanych kryteriów, Sąd uznał, że skarga zasługuje na uwzględnienie albowiem zaskarżone postanowienie narusza prawo.

Przedmiotem rozpoznania w niniejszej sprawie była legalność postanowienia [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] września 2014 r., mocą którego organ stwierdził uchybienie terminu do wniesienia odwołania od decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w [...] z dnia [...] lipca 2014r.

Zgodnie z art. 129 § 2 k.p.a. odwołanie od decyzji organu pierwszej instancji wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Zasady liczenia terminów do wniesienia odwołania określa art. 57 k.p.a., który stanowi, że jeżeli początkiem terminu określonego w dniach jest pewne zdarzenie, przy obliczaniu tego terminu nie uwzględnia się dnia, w którym zdarzenie nastąpiło, zaś upływ ostatniego z wyznaczonej liczby dni uważa się za koniec terminu (art. 57 § 1 k.p.a.). Zgodnie z treścią art. 57 § 4 k.p.a., jeżeli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy następny dzień powszedni.

W orzecznictwie istniały rozbieżności co do traktowania soboty, czy sobota jest dniem równorzędnym z dniem ustawowo wolnym od pracy w rozumieniu art. 57 § 4 k.p.a. Wątpliwości co do traktowania soboty wyjaśnił Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale 7 sędziów NSA z dnia 15 czerwca 2011 r., I OPS 1/11 stwierdzając, że sobota jest dniem równorzędnym z dniem ustawowo wolnym od pracy w rozumieniu art. 57 § 4 k.p.a. - treść dostępna w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych - http://orzeczenia.nsa.gov.pl).

W przedmiotowej sprawie, skarżącej doręczono decyzję organu pierwszej instancji w dniu 26 lipca 2014 r., zatem termin 14 dni do wniesienia odwołania, zgodnie ze stanowiskiem zawartym w ww. uchwale, które skład orzekający podziela, upływał w dniu 11 sierpnia 2014 r. (poniedziałek). Skarżąca zatem dochowała zatem terminu do wniesienia odwołania składając w tym dniu odwołanie.

Rzeczą organu przy ponownym rozpoznaniu sprawy będzie zatem merytoryczne rozpatrzenie złożonego w terminie odwołania.

W tym stanie rzeczy Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. c orzekł jak w pkt I wyroku, rozstrzygając w pkt II na mocy art. 152 p.p.s.a., zaś o kosztach postępowania orzekł na podstawie art. 200 p.p.s.a.Powered by SoftProdukt