drukuj    zapisz    Powrót do listy

6461 Wynalazki 658, , Urząd Patentowy RP, Umorzono postępowanie z art. 161 ustawy -PoPPSA, VI SAB/Wa 73/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-06-09, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

VI SAB/Wa 73/10 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2011-06-09 orzeczenie nieprawomocne
Data wpływu
2010-12-29
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Danuta Szydłowska /przewodniczący sprawozdawca/
Grażyna Śliwińska
Izabela Głowacka-Klimas
Symbol z opisem
6461 Wynalazki
658
Sygn. powiązane
II GSK 2108/11 - Postanowienie NSA z 2011-10-25
Skarżony organ
Urząd Patentowy RP
Treść wyniku
Umorzono postępowanie z art. 161 ustawy -PoPPSA
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Danuta Szydłowska (spr.) Sędziowie Sędzia WSA Izabela Głowacka-Klimas Sędzia WSA Grażyna Śliwińska Protokolant st. sekr. sąd. Paulina Paczkowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 czerwca 2011 r. sprawy ze skargi F. Sp. z o.o. z siedzibą w N. na bezczynność Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej w przedmiocie unieważnienia ze skutkiem na terytorium RP patentu europejskiego o numerze [...] na wynalazek pt.[...] postanawia 1. umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym; 2. zasądzić od Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz skarżącego F. Sp. z o.o. z siedzibą w N kwotę 930 (dziewięćset trzydzieści) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Uzasadnienie

Pismem z dnia [...] grudnia 2010 r. [...] Sp. z o.o. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na bezczynność Urzędu Patentowego RP w rozpoznaniu jej wniosku z dnia [...] maja 2009 r. o unieważnienie na obszarze Polski patentu europejskiego nr [...] na wynalazek pod tytułem "Okno i zestaw ramy izolacyjnej". Argumentując zasadność skargi, skarżąca spółka wskazała, że Urząd Patentowy nie podejmuje jakichkolwiek działań w zakresie merytorycznego rozstrzygnięcia sprawy o unieważnienie, a w konsekwencji na niedotrzymaniu 6 – miesięcznego terminu rozstrzygnięcia sprawy, do którego dotrzymania, jak podniósł skarżący, organ winien dążyć stosownie do regulacji art. 266 ust. 3 Prawa własności przemysłowej.

W odpowiedzi na skargę Urząd Patentowy RP poinformował Sąd, że przed wniesieniem skargi przez skarżącego – wyznaczył na dzień [...] lutego 2011 r. rozprawę w celu rozpatrzenia wniosku skarżącego o unieważnienie na obszarze Polski patentu europejskiego nr [...] na wynalazek pod tytułem "Okno i zestaw ramy izolacyjnej", co oznacza jego zdaniem bezprzedmiotowość skargi, gdyż organ w bezczynności nie pozostaje. Z uwagi na powyższe organ wniósł o umorzenie postępowania sądowoadministracyjnego.

Pismem z dnia [...] czerwca 2011 r. organ poinformował Sąd, że wyznaczona na dzień [...] lutego 2011 r. rozprawa została odroczona, a Kolegium Orzekające zobowiązało uprawnionego, w terminie 2 miesięcy od daty ogłoszenia postanowienia, do uzupełnienia materiału dowodowego w sprawie. Organ poinformował również, że pismem z dnia [...] kwietnia 2011 r. pełnomocnik wnioskodawcy złożył wniosek o sprostowanie i uzupełnienie protokołu z rozprawy przeprowadzonej w dniu [...] lutego 2011 r. Jak poinformował organ, posiedzenie niejawne w sprawie ww. wniosku zostało wyznaczone na dzień [...] czerwca 2011 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył co następuje:

Stosownie do art. 3 § 2 pkt 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, póz. 1270) kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje orzekanie w sprawach skarg na bezczynność organów w przypadkach określonych w pkt 1-4a.

W sprawach ze skarg na bezczynność organów administracyjnych sąd administracyjny orzeka, biorąc za podstawę stan prawny i faktyczny sprawy, istniejący w dacie orzekania, a właściwie w chwili zamknięcia rozprawy (por. wyrok NSA z 6.10.2000r. IV SA 105/00 nie publ.)

Ze wskazanego wyżej stanu faktycznego sprawy wynika, że zaskarżony brak działania ze strony organu w dacie orzekania nie ma miejsca. Jak wynika z akt sprawy w dniu 7 [...] lutego 2011 r. organ przeprowadził rozprawę w celu rozpatrzenia wniosku skarżącego o unieważnienie na obszarze Polski patentu europejskiego nr [...] na wynalazek pod tytułem "Okno i zestaw ramy izolacyjnej", która została odroczona do czasu uzupełnienia materiału dowodowego przez uprawnionego z patentu.

W ocenie Sądu - w okolicznościach niniejszej sprawy – przeprowadzenie w dniu [...] lutego 2011 r. rozprawy , która wprawdzie nie została zakończona wydaniem decyzji rozstrzygającej sprawę co do istoty oznacza, że organ na dzień rozpoznania sprawy przed Sądem nie pozostaje już w bezczynności. Organ podjął bowiem już czynności mające na celu załatwienie sprawy, które jednak nie przyniosły zamierzonego skutku z uwagi na występujące braki w aktach sprawy.

Zgodnie z art. 161 par. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, póz. 1270), Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, gdy postępowanie stało się bezprzedmiotowe. Określenie "stało się" oznacza ujawnienie przyczyny, która w chwili wniesienia skargi nie istniała, a wystąpiła dopiero w toku rozpoznania sprawy. (także: postanowienie WSA w Warszawie z dnia 18 marca 2004 r., sygn. akt III SA 1600/02, LEX nr 146542).

W ocenie Sądu strona zasadnie wystąpiła o zasądzenie kosztów postępowania, bowiem pomimo wezwań do działania organ dopiero po wpłynięciu sprawy do sądu, przeprowadził rozprawę. W tym stanie rzeczy o kosztach postępowania sądowego orzeczono na podstawie art. 201 § 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Mając powyższe na uwadze, Sąd orzekł jak w sentencji.Powered by SoftProdukt