drukuj    zapisz    Powrót do listy

6079 Inne o symbolu podstawowym 607 6391 Skargi na uchwały rady gminy w przedmiocie ... (art. 100 i 101a ustawy o samorządzie gminnym), Dopuszczenie do udziału w postępowaniu, Prezydent Miasta, Uchylono zaskarżone postanowienie i dopuszczono do udziału w postępowaniu, I OZ 262/17 - Postanowienie NSA z 2017-04-21, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I OZ 262/17 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2017-04-21 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2017-01-24
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Wojciech Jakimowicz /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6079 Inne o symbolu podstawowym 607
6391 Skargi na uchwały rady gminy w przedmiocie ... (art. 100 i 101a ustawy o samorządzie gminnym)
Hasła tematyczne
Dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Sygn. powiązane
I OSK 161/17 - Postanowienie NSA z 2017-04-21
IV SA/Po 516/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-09-20
Skarżony organ
Prezydent Miasta
Treść wyniku
Uchylono zaskarżone postanowienie i dopuszczono do udziału w postępowaniu
Powołane przepisy
Dz.U. 2016 poz 446 art. 101 ust. 1
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 33 § 2, art. 188 , art. 197 § 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Wojciech Jakimowicz po rozpoznaniu w dniu 21 kwietnia 2017 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia Z.P.C. i R. z siedzibą w W. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 6 grudnia 2016 r., sygn. akt: IV SA/Po 516/16 odrzucające wniosek Z.P.C. i R. z siedzibą w W. o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w sprawie ze skarg S.Z., L.K.-P. oraz M.Z. na zarządzenie Prezydenta Miasta P. z dnia [..] lutego 2016 r., nr [..] w przedmiocie zakazu organizowania na terenach należących do Miasta P. objazdowych przedstawień cyrkowych z udziałem zwierząt postanawia: 1. uchylić zaskarżone postanowienie. 2. dopuścić Z.P.C. i R. z siedzibą w W. do postępowania wszczętego skargami kasacyjnymi S.Z., L.K.-P. oraz M.Z.

Uzasadnienie

Pismem z dnia 12 maja 2016 r. S.Z., L.K.-P. oraz M.Z. wnieśli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargę na zarządzenie Prezydenta Miasta P. nr [..] z dnia [..] lutego 2016 r. w przedmiocie zakazu organizowania na terenach należących do Miasta P. objazdowych przedstawień cyrkowych z udziałem zwierząt.

Wraz z pismem skarżących zawierającym skargę do Sądu, Z.P.C. i R. z siedzibą w W. złożył wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu sądowym w charakterze uczestnika, w oparciu o przepis art. 33 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j.: Dz.U. z 2016 r., poz. 718) zwanej dalej p.p.s.a.

Postanowieniem z dnia 20 września 2016 r., sygn. akt: IV SA/Po 516/16 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu odrzucił skargę S.Z. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą [..], L.K.-P. prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą [..] oraz M.Z. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą [..] na zarządzenie Prezydenta Miasta P. nr [..] z dnia [..] lutego 2016 r. w przedmiocie zakazu organizowania na terenach należących do Miasta P. objazdowych przedstawień cyrkowych z udziałem zwierząt. W uzasadnieniu w/w postanowienia Sąd stwierdził, że "wobec odrzucenia skargi nie było podstaw do rozpoznania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Z.P.C. i R. z/s w W.".

Postanowienie Sądu z dnia 20 września 2016 r. zostało zaskarżone skargą kasacyjną S.Z., L.K.-P., M.Z. oraz Z.P.C. i R. z dnia 26 października 2016 r.

Następnie postanowieniem z dnia 6 grudnia 2016 r. (k. 140 akt) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu odrzucił wniosek Z.P.C. i R. o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w sprawie ze skargi S.Z., L.K.-P. oraz M.Z. na zarządzenie Prezydenta Miasta P. nr [..] z dnia [..] lutego 2016 r.

Drugim postanowieniem z dnia 6 grudnia 2016 r. (k.145 akt) Sąd odrzucił skargę kasacyjną Z.P.C. i R. z siedzibą w W.

Pismem z dnia 19 grudnia 2016 r. Z.P.C. i R. wniósł zażalenie na postanowienie Sądu z dnia 6 grudnia 2016 r. o odmowie dopuszczenia do udziału w postępowaniu sądowym podnosząc argumenty za uprawnieniem do udziału w postępowaniu sądowoadministracyjnym i wskazując, iż Naczelny Sąd Administracyjny uznał stanowisko Związku dopuszczając go do postępowań w analogicznych sytuacjach.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Nie ulega wątpliwości, że przepis art. 33 § 2 p.p.s.a. umożliwia udział w charakterze uczestnika organizacji społecznej w sprawach innych osób, jeżeli sprawa dotyczy jej statutowej działalności. W aktach sprawy znajduje się wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego – potwierdzający wpis Z.P.C. i R. do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz kopia statutu Z.P.C. i R., w którym, w celach i zadaniach Związku (§ 3 pkt 1) wpisano, że podstawowym celem i zadaniem Związku jest ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych członków wobec związków zawodowych, pracowników, organów władzy i administracji państwowej oraz organów samorządu terytorialnego.

Należy zgodzić się z argumentacją podnoszoną w zażaleniu co do podstaw dopuszczenia Związku na podstawie art. 33 § 2 p.p.s.a. do udziału w postępowaniu w sprawie ze skargi wnoszonej w trybie art. 101 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2016 r., poz. 446) zwanej dalej u.s.g. Naczelny Sąd Administracyjny w obecnym składzie podziela dotychczasowe stanowisko wyrażane w postanowieniach NSA z dnia 25 sierpnia 2016 r., sygn. akt: I OZ 935/16, z dnia 26 października 2016 r., sygn. akt: I OZ 1181/16, z dnia 10 listopada 2016 r., sygn. akt: I OZ 1205/16 oraz 1206/16, z dnia 17 listopada 2016 r., sygn. akt: I OZ 1286/16 oraz z dnia 9 grudnia 2016 r., sygn. akt: I OZ 1837/16, którymi uznawano uprawnienie Z.P.C. i R. do udziału w postępowaniu sądowoadministracyjnym w sprawach ze skarg wnoszonych na podstawie art. 101 u.s.g.

W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego nie ulega wątpliwości, że w prawidłowo przeprowadzonym postępowaniu sądowym wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu winien być rozpoznany przed rozpoznaniem skargi. Odrzucenie skarg z powodu uznania braku legitymacji skarżących do wniesienia skargi w trybie art. 101 u.s.g. nie zwalniało Sądu z uprzedniego zbadania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu sądowym w charakterze uczestnika postępowania, który na mocy art. 12 p.p.s.a. korzysta z uprawnień strony. Bezsprzecznie rozpoznanie w dniu 6 grudnia 2016 r. złożonego wraz ze skargami wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - po odrzuceniu skarg postanowieniem z dnia 20 września 2016 r. - było spóźnione. Co więcej, Sąd stwierdził, że wniosek był niedopuszczalny ponieważ skargi podlegały odrzuceniu, a postanowieniem z tego samego dnia, nie czekając na prawomocność postanowienia o odrzuceniu wniosku, odrzucił skargę kasacyjną Z.P.C.i R., jako przyczynę wskazując brak przymiotu uczestnika postępowania po stronie Związku, powołując się w uzasadnieniach obu postanowień na uzasadnienie postanowienia o odrzuceniu skargi – które to postanowienie było doręczone jedynie skarżącym.

Należało zatem uchylić postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 6 grudnia 2016 r. i w realiach niniejszej sprawy wniosek Z.P.C. i R. rozpoznać obecnie, na etapie postępowania wszczętego skargą kasacyjną S.Z., L.K.-P. oraz M.Z., dopuszczając Z.P.C. i R. z siedzibą w W. do postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Z powyższych przyczyn Naczelny Sąd Administracyjny w oparciu o art. 188 w zw. z art. 197 § 2 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt