drukuj    zapisz    Powrót do listy

648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego, Odrzucenie zażalenia, Prokurator, Odrzucono zażalenie, I OZ 700/10 - Postanowienie NSA z 2010-09-17, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I OZ 700/10 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2010-09-17 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2010-08-30
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Ewa Dzbeńska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego
Hasła tematyczne
Odrzucenie zażalenia
Sygn. powiązane
II SAB/Kr 114/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-12-18
Skarżony organ
Prokurator
Treść wyniku
Odrzucono zażalenie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 46 par. 1 pkt 4 , art. 178 i 180 w zwiazku z art. 197 par. 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Ewa Dzbeńska po rozpoznaniu w dniu 17 września 2010 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia Stowarzyszenia [...] "B." w K. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 22 czerwca 2010 r., sygn. akt II SAB/Kr 114/07 odrzucające zażalenie na postanowienie z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie ze skargi Stowarzyszenia [...] "B." w K. na bezczynność Prokuratora Rejonowego Kraków – Śródmieście Zachód w Krakowie w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia: odrzucić zażalenie

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia 22 czerwca 2010 r., sygn. akt II SAB/Kr 114/07 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie odrzucił zażalenie Stowarzyszenia [...] "B." w K. na postanowienie z dnia 9 lutego 2010 r. o odrzuceniu zażalenia.

W dniu 12 lipca 2010 r. Stowarzyszenie [...] "B." w K. złożyło drogą elektroniczną zażalenie na powyższe postanowienie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zarządzeniem z dnia 14 lipca 2010 r. wezwał stronę do usunięcia braków formalnych zażalenia przez podpisanie pisma, w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia zażalenia. Pomimo upływu w/w terminu zarządzenia nie wykonano.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje: zgodnie z art. 46 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) każde pismo strony powinno zawierać podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika. Podpis powinien być własnoręczny, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 46 § 4, które w tej sprawie nie występują. W sytuacji braku własnoręcznego podpisu, Sąd wzywa stronę do usunięcia braku formalnego pisma przez jego podpisanie.

W niniejszej sprawie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zasadnie, zarządzeniem z dnia 14 lipca 2010 r. wezwał stronę do podpisania zażalenia przez osobę uprawnioną do reprezentowania Stowarzyszenia, albowiem dla skuteczności pisma wnoszonego przez stronę drogą elektroniczną konieczne jest późniejsze opatrzenie go własnoręcznym podpisem. Tylko taki podpis spełnia wymagania wynikające z art. 46 § 1 pkt 4 P.p.s.a.

Wobec niewykonania w/w zarządzenia, zażalenie Stowarzyszenia [...] "B." w K. na postanowienie z dnia 22 czerwca 2010 r. należało uznać za obarczone brakiem formalnym.

Mając powyższe na uwadze, Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 178 i 180 w związku z art. 197 § 2 P.p.s.a. orzekł jak w sentencji.Powered by SoftProdukt