drukuj    zapisz    Powrót do listy

6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu, Budowlane prawo, Inspektor Nadzoru Budowlanego, Oddalono zażalenie, II OZ 102/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-10, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II OZ 102/09 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2009-02-10 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2009-01-20
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Jerzy Bujko /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz
644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu
Hasła tematyczne
Budowlane prawo
Sygn. powiązane
VII SA/Wa 1656/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-05-09
II OZ 96/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-10
II OZ 100/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-10
II OZ 101/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-10
II OZ 107/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-10
II OZ 104/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-10
II OZ 103/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-10
II OZ 109/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-10
II OZ 106/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-10
II OZ 108/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-10
Skarżony organ
Inspektor Nadzoru Budowlanego
Treść wyniku
Oddalono zażalenie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 194 par. 1, art. 184, art. 197 par. 1 i 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: sędzia NSA Jerzy Bujko po rozpoznaniu w dniu 10 lutego 2009 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia M. W. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 21 października 2008r., sygn. akt VII SA/Wa 1656/05 o odrzuceniu zażalenia D. W., M. W., M. W., J. W. w sprawie ze skargi D. W., M. W., M. W., J. W. na bezczynność Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie niewykonania wyroku wydanego w sprawie 7/IV SA 3127-3130/03 postanawia oddalić zażalenie

Uzasadnienie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 21 października 2008r.sygn. akt VII SA/Wa 1656/05 odrzucił zażalenie D. W., M. W., M. W. i J. W. na postanowienie z dnia 15 lipca 2008r. oddalające wniosek D. W. i M. W. o uzupełnienie postanowienia Sądu z dnia 9 maja 2008r.

Sąd pierwszej instancji wskazał, że postanowieniem z dnia 9 maja 2008r. odrzucono skargę. Skarżący w dniu 12 czerwca 2008r. złożyli wniosek o uzupełnienie wymienionego postanowienia. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 15 lipca 2008r. oddalił wniosek o uzupełnienie orzeczenia. Od powyższego postanowienia skarżący wnieśli zażalenie, które zostało odrzucone jako niedopuszczalne. Sąd podał, iż ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., zwana dalej p.p.s.a.) nie przewiduje środków zaskarżenia od postanowienia w przedmiocie oddalenia wniosku o uzupełnienie orzeczenia. W uzasadnieniu zaskarżonego postanowienia podniesiono, że w przypadku gdy ustawa przewiduje wydanie postanowienia i jednocześnie nie stanowi, iż na takie postanowienie przysługuje prawo wniesienia zażalenia, to wniesienie takiego środka odwoławczego jest niedopuszczalne.

Zażalenie na postanowienie z dnia 21 października 2008r. wniosła M. W..

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie podlega uwzględnieniu.

Stosownie do przepisów ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi stronie przysługuje zażalenie na postanowienia Sądu pierwszej instancji wymienione w ustawie, a ponadto na postanowienia enumeratywnie wskazane w art. 194 § 1 p.p.s.a. Postanowienie w przedmiocie oddalenia wniosku o uzupełnienie postanowienia o odrzuceniu skargi nie zostało wskazane przez ustawodawcę jako to, od którego przysługują środki zaskarżenia. Zatem Wojewódzki Sąd Administracyjny zasadnie odrzucił wniesione zażalenie jako niedopuszczalne.

Zażalenie M. W. nie podnosi żadnych uzasadnionych zarzutów.

Mając powyższe na uwadze Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 184 w zw. z art. 197 § 1 i § 2 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt