drukuj    zapisz    Powrót do listy

6112 Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy opodatkowania, Umorzenie postępowania, Dyrektor Izby Skarbowej, Umorzono postępowanie z art. 161 ustawy p.p.s.a., II FSK 3655/13 - Postanowienie NSA z 2014-09-26, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II FSK 3655/13 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2014-09-26 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2013-11-25
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Zbigniew Romała /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6112 Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy opodatkowania
Hasła tematyczne
Umorzenie postępowania
Sygn. powiązane
II FSK 1841/08 - Wyrok NSA z 2010-03-23
I SA/Op 161/08 - Wyrok WSA w Opolu z 2008-06-25
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
Umorzono postępowanie z art. 161 ustawy p.p.s.a.
Powołane przepisy
Dz.U. 2012 poz 270 art. 60, art. 161 par. 1 pkt 1 i par. 2, art. 276
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jednolity.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA (del.) Zbigniew Romała po rozpoznaniu w dniu 26 września 2014 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej skargi M. K. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 marca 2010 r. sygn. akt II FSK 1841/08 w sprawie ze skargi kasacyjnej M. K. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 25 czerwca 2008 r. sygn. akt I SA/Op 161/08 w sprawie ze skargi M. K. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w O. z dnia 14 marca 2008 r. nr (...) w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2001 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów postanawia 1. umorzyć postępowanie ze skargi o wznowienie postępowania sądowego, 2. zwrócić M. K. z kasy Naczelnego Sądu Administracyjnego kwotę 200 zł (słownie: dwieście złotych) uiszczoną tytułem wpisu sądowego od skargi o wznowienie postępowania sądowego.

Uzasadnienie

Wyrokiem z dnia 23 marca 2010 r. sygn. akt II FSK 1841/08 Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną M. K. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 25 czerwca 2008 r. sygn. akt I SA/Op 161/08 oddalającego skargę M. K. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w O.

z dnia 14 marca 2008 r. w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2001 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów.

Pismem z dnia 20 listopada 2013 r. M. K. wniósł skargę o wznowienie postępowania sądowego zakończonego prawomocnym wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 marca 2010 r. sygn. akt II FSK 1841/08.

Pismem z dnia 3 września 2014 r. M. K. cofnął skargę o wznowienie postępowania sądowego.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.) - dalej jako "P.p.s.a.", skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

Z kolei art. 161 P.p.s.a. stanowi, że sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę (§ 1 pkt 1), przy czym postanowienie to może zapaść na posiedzeniu niejawnym (§ 2).

Do postępowania ze skargi o wznowienie postępowania stosuje się odpowiednio przepisy o postępowaniu przed sądem pierwszej instancji, jeżeli przepisy poniższe nie stanowią inaczej. Jednakże, gdy do wznowienia postępowania właściwy jest Naczelny Sąd Administracyjny, stosuje się odpowiednio art. 175 (art. 276 P.p.s.a.).

W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, w rozpoznawanej sprawie nie wystąpiły okoliczności, które uzasadniałyby uznanie cofnięcia skargi o wznowienie postępowania sądowego za niedopuszczalne, wobec czego należało uznać powyższą czynność procesową za skuteczną. To z kolei obliguje Naczelny Sąd Administracyjny do umorzenia postępowania sądowego zainicjowanego powyższą skargą.

Mając powyższe na uwadze Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 60

w zw. z art. 161 § 1 pkt 1 i § 2 w zw. z art. 276 P.p.s.a., postanowił jak w sentencji.

O zwrocie uiszczonego wpisu sądowego od skargi o wznowienie postępowania sądowego orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 P.p.s.a.Powered by SoftProdukt