drukuj    zapisz    Powrót do listy

6042 Gry losowe i zakłady wzajemne, Odrzucenie skargi, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej, odrzucono skargę, III SA/Kr 71/21 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2021-08-13, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

III SA/Kr 71/21 - Postanowienie WSA w Krakowie

Data orzeczenia
2021-08-13 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2021-01-20
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Sędziowie
Janusz Kasprzycki /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6042 Gry losowe i zakłady wzajemne
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Skarżony organ
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej
Treść wyniku
odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2019 poz 2325 art. 220 par 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j.
Sentencja

Kraków, dnia 13 sierpnia 2021 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Janusz Kasprzycki po rozpoznaniu w dniu 13 sierpnia 2021 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi [...] Sp. z o.o. w W. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia 13 listopada 2020 r., znak: [...], w przedmiocie kary pieniężnej za urządzanie gier na automatach bez koncesji, bez zezwolenia i bez dokonania wymaganego zgłoszenia. postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie

Spółka – [...]Sp. z o.o. w W. (dalej skarżąca Spółka) - wniosła

do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargę na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia 13 listopada 2020 r.,

znak: [...], w przedmiocie kary pieniężnej za urządzanie gier na automatach bez koncesji, bez zezwolenia i bez dokonania wymaganego zgłoszenia.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 1 lipca 2021 r. skarżąca Spółka została wezwana do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 3.000 zł, stosownie do § 1 pkt 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2003 r. Nr 221, poz. 2193) – w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi.

Wezwanie do wykonania powyższego obowiązku doręczono skarżącej Spółce z dniem 12 lipca 2021 r., zatem termin na jego wykonanie mijał z dniem 14 lipca 2021 r. (w środę).

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył, co następuje:

Zgodnie z przepisem art. 220 § 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t. jedn., Dz. U. z 2019 r., poz. 2325 ze zm., dalej w skrócie P.p.s.a.), sąd nie podejmuje żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona opłata. Skarga, od której pomimo wezwania nie zostanie uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

Skarżąca Spółka została prawidłowo wezwana do uiszczenia wpisu. Wezwanie zostało skierowane na adres, jaki dysponował Sąd, podany w skardze

i zawierało pouczenie o skutkach prawnych niewykonania powyższego obowiązku.

Wobec powyższego, skoro skarżąca Spółka została skutecznie wezwana i w wyznaczonym jej terminie, który nie uległ zawieszeniu, mając możliwość uzupełnienia braków skargi, nie uzupełniła jej braku fiskalnego, co potwierdza informacja z Kasy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 10 sierpnia 2021 r., to skarga podlegała na podstawie art. 220 § 3 P.p.s.a. odrzuceniu.

Mając na uwadze powyższe Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, na podstawie art. 220 § 3 ustawy z dnia

30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t. jedn., Dz. U. z 2019 r., poz. 2325 ze zm.) orzekł, jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt