drukuj    zapisz    Powrót do listy

6166  Łowiectwo, , Inne, Uchylono zaskarżone postanowienie, IV SA/Po 702/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-11-21, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

IV SA/Po 702/19 - Wyrok WSA w Poznaniu

Data orzeczenia
2019-11-21 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2019-08-06
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Sędziowie
Józef Maleszewski
Katarzyna Witkowicz-Grochowska /sprawozdawca/
Tomasz Grossmann /przewodniczący/
Symbol z opisem
6166  Łowiectwo
Skarżony organ
Inne
Treść wyniku
Uchylono zaskarżone postanowienie
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Tomasz Grossmann Sędzia WSA Józef Maleszewski Asesor sądowy WSA Katarzyna Witkowicz-Grochowska (spr.) po rozpoznaniu w trybie uproszczonym w dniu 21 listopada 2019 r. sprawy ze skargi J. W. na postanowienie Nadleśniczego Nadleśnictwa [...] Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe z dnia [...] lipca 2019 r. nr [...] w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania 1. uchyla zaskarżone postanowienie; 2. zasądza od Nadleśniczego Nadleśnictwa [...] Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na rzecz skarżącego J. W. kwotę [...]zł ([...] złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Uzasadnienie

UZASADNENIE

Nadleśniczy Nadleśnictwa [...] Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe postanowieniem z [...] lipca 2019r., działając na podstawie art. 134 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) w związku z art. 49a ust. 1 oraz art. 46 d ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (Dz.U. z 2018 r., poz. 2033) stwierdził uchybienie terminu do wniesienia odwołania w przedmiocie szacowania szkody łowieckiej, likwidowanej przez Koło Łowieckie nr [...], Obwód Łowiecki nr [...] Gmina [...], datowanego na [...] czerwca 2019r. wniesionego przez J. W..

W motywach rozstrzygnięcia Nadleśniczy wskazał, że [...] czerwca 2019r. wpłynęło pismo datowane na [...] czerwca 2019r. J. W. dotyczące szkody likwidowanej przez Koło Łowieckie nr [...]. Skarżący wskazał, że przez okres zimowy 2018/2019 na działkach będących jego własnością ewidencjonowanych pod numerami [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] położonych w miejscowości [...] doszło do wyrządzenia szkody przez dziki. Sprawa została zgłoszona do Koła Łowieckiego nr [...], które wyceniło szkodę na [...] zł. Skarżący nie zgodził się z wyceną i odmówił podpisania protokołu. Następnie zażądał kwoty [...]zł. Skarżący twierdzi jednocześnie, że nie zostały dochowane wymogi formalne przy szacowaniu szkody, a także że jego zdaniem nie doszło do uchybienia terminowi na odwołanie, który nie rozpoczął swojego biegu. Pełnomocnik skarżącego wskazał, że dopiero pismem z dnia [...] maja 2019 został poinformowany przez Koło, że przysługuje mu odwołanie. Koło nie nadesłało żądanej przez skarżącego dokumentacji.

Nadleśniczy wezwał stronę i Koło Łowieckie nr [...] do przedłożenia dokumentów dotyczących sprawy, której dotyczy odwołanie. Przedstawiony przez Koło Łowieckie nr [...] protokół oględzin lub ostatecznego szacowania szkody w uprawach i płodach rolnych wskazuje datę zgłoszenia szkody [...] marca 2019r., a datę szacowania [...] marca 2019 r., jak również to, iż poszkodowany odmówił podpisu i nie zgodził się na wysokość odszkodowania. Koło przedstawiło także pismo datowane na [...] maja 2019 r., w którym poinformowało o przysługującym prawie odwołania do Nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu, a także notatkę datowaną na [...] czerwca 2019r.

Nadleśniczy wskazał, że w treści odwołania skarżący potwierdził, że odmówił podpisania protokołu. Powołując się na przepis art. 49a ust. 1 Prawa łowieckiego, Nadleśniczy wskazał, że skoro skarżący z własnej woli odmówił podpisania protokołu, to w zasadzie w sprawie nie spełniła się przesłanka początku biegu terminu do złożenia odwołania. Tym niemniej, w takim przypadku, należałoby przyjąć, iż bieg tego terminu rozpoczyna się w tym dniu, w którym poszkodowany najwcześniej ma możliwość złożenia podpisu na protokole, lecz odmawia. Koło łowieckie nie posiada bowiem żadnych instrumentów prawnych do egzekwowania podpisania protokołu szacowania szkód łowieckich przez poszkodowanego. Przyczyna braku podpisu na protokole szacowania pozostaje bezsporna i nie wymaga wyjaśnienia, przyznaje ją bowiem sam skarżący - jest nią odmowa podpisania protokołu.

Nadto, z przepisów Prawa łowieckiego nie wynika, aby protokół szacowania ostatecznego miał zawierać pouczenie o prawie wniesienia odwołania. Do protokołu sporządzanego przez dzierżawcę obwodu łowieckiego nie mają zastosowania przepisy art. 104 K.p.a. do art. 113 K.pa. Według art. 49a ust. 1 Prawa łowieckiego, przepisy Kodeksu postpowania administracyjnego mają zastosowanie, ale wyłącznie do postępowania prowadzonego przez Nadleśniczego.

Warunkiem przywrócenia uchybionego terminu jest jednak złożenie wniosku w trybie art. 58 § 2 KPA. Zgodnie z tym przepisem wniosek o przywrócenie terminu należy złożyć w terminie 7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu. W rozpatrywanej sprawie skarżący nie złożył wniosku o przywrócenie terminu.

Skargę na powyższe postanowienie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu wniósł J. W. reprezentowany przez ad S. wnosząc o uchylenie zaskarżonego postanowienia w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania organowi administracyjnemu oraz o rozstrzygnięcie o koszach postępowania.

Zaskarżonemu postanowieniu zarzucono:

1. naruszenie przepisu art. 58 § 2 K.p.a. poprzez niewłaściwe jego zastosowanie;

2. naruszenie przepisów art. 104 do art. 113 K.p.a. poprzez uznanie, że nie mają one zastosowania w realiach niniejszej sprawy;

3. naruszenie art. 46a ust. 1 i 4 oraz art. 46d ust. 1 Prawo łowieckie w związku z naruszeniem art. 7, art. 8, art. 77 § 1, art. 80 i art. 107 K.p.a. poprzez błędne ustalenie, że sporządzony w niniejszej sprawie protokół ostatecznego szacowania szkody stanowi protokół, o którym mowa w art. 46d ust. 1 Prawa łowieckiego, w sytuacji, gdy w niniejszej sprawie nie sporządzono protokołu ostatecznego szacowania szkody, który spełnia wszystkie przewidziane prawem wymagania,

4. naruszenie art. 46d ust. 1 Prawa łowieckiego poprzez błędne ustalenie, że odwołanie do Nadleśnictwa zostało wniesione po upływie 7 - dniowego terminu wynikającego z art. 46d ust. 1 Prawa łowieckiego.

Skarżący J. W. argumentował, że zgłosił do Koła Łowieckiego nr [...] szkody wyrządzone przez dziki w okresie zimowym na należących do niego działkach. Koło Łowieckie dokonało wyceny szkody na kwotę [...]zł, z którą skarżący nie zgodził się i odmówił podpisania protokołu z czynności. W ocenie skarżącego, proponowana kwota nie jest adekwatna w stosunku do szkód jakich doznał i nie stanowi ona ekwiwalentu pieniężnego za materiał siewny, robociznę, włókę, wałowanie oraz uprawę.

Skarżący argumentował, że w realiach niniejszej sprawy, nie podpisał protokołu ostatecznego oszacowania, w związku z czym przyjąć należy, że termin 7 dniowy do złożenia odwołania nie rozpoczął biegu. Potwierdził, że z własnej woli odmówił podpisania protokołu, ale ze względu na to, że nie zgadzał się z wysokością oszacowania szkody.

Zgodnie natomiast z art. 46d ust. 1, właścicielowi albo posiadaczowi gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda, oraz dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego przysługuje odwołanie do nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody. Odwołanie wnosi się w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu, o którym mowa w art. 46a ust. 4 albo art. 46c ust. 5 Prawa łowieckiego.

Skarżący podnosił, że nie otrzymał protokołu szacowania ostatecznego, który zawierałby szczegółowe obliczenia wysokości poniesionej przez niego szkody, sposobu jej wyliczenia, przyjętych cen towarów i usług. Skarżący wnioskował przesłanie takiego dokumentu, co do dnia dzisiejszego nie zostało wykonane. To z kolei oznacza, że termin do wniesienia odwołania jeszcze się dla skarżącego nie rozpoczął.

Kolejno, uznając, że w niniejszej sprawie, po myśli art. 49a Prawa łowieckiego, do postępowania prowadzonego przez nadleśniczego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, to protokół powinien zawierać pouczenie, czy i w jakim trybie służy od niego odwołanie, czego jak potwierdza organ administracyjny - nie zawierał. Tym samym nie można uznać, że skarżący uchybił terminowi, o którego dochowaniu nie został poinformowany.

W odpowiedzi na skargę Nadleśniczy Nadleśnictwa [...] wniósł o jej oddalenie w całości. Dodatkowo wyjaśnił, że bieg terminu do złożenia odwołania rozpoczął się w tym dniu, w którym poszkodowany najwcześniej ma możliwość złożenia podpisu na protokole, lecz odmawia dokonania tej czynności. Brak podpisu wynikał w faktu odmowy podpisu, a nie z tego że protokół nie został przedstawiony do podpisu.

W świetle przepisu art. 46c ust. 5 Prawa łowieckiego nie wynika obowiązek pouczenia o terminie wniesienia odwołania. Protokół szacowania nie jest aktem administracyjnym takim jak postanowienie, czy decyzja administracyjna. Do jego sporządzenia nie stosuje się przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.

Nadto organ wskazał, że sporządzony protokół stanowi protokół ostatecznego szacowania, albowiem został sporządzony zgodnie z art. 46 ust. 7 Prawa łowieckiego. Zawiera wymagane powyższym przepisem elementy.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga okazała się zasadna.

Zgodnie z przepisem art. 1 § 1 i § 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2107), sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości m.in. poprzez kontrolę działalności administracji publicznej pod względem zgodności z prawem (jeżeli ustawy nie stanowią inaczej). Stosownie do tak wyrażonej zasady wojewódzki sąd administracyjny w toku czynności rozpoznawczych dokonuje oceny, co do zgodności kontrolowanej decyzji (postanowienia, innego aktu lub czynności) z przepisami prawa procesowego, regulującymi tryb jej wydania lub tryb podjęcia aktu albo czynności będącej przedmiotem zaskarżenia oraz z przepisami prawa materialnego, które mają zastosowanie w sprawie. W ocenie uwzględnia się przepisy obowiązujące w dacie wydania zaskarżonego aktu (podjęcia zaskarżonej czynności).

Mając na względzie wskazane powyżej kryterium legalności Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu, po poddaniu ocenie ustalonych w sprawie okoliczności faktycznych i prawnych, stwierdził, że zaskarżone postanowienie narusza przepisy postępowania w sposób, który mógł mieć istotny wpływ na wynik sprawy.

Przedmiotem kontroli legalności dokonanej przez Sąd w rozpoznawanej sprawie było postanowienie Nadleśniczego Nadleśnictwa [...] z dnia [...] lipca 2019r. o uchybieniu przez J. W. terminu do wniesienia odwołania od protokołu ostatecznego szacowania szkody z [...] marca 2019r.

Podstawę prawną zaskarżonego postanowienia stanowi przepis art. 134 K.p.a., zgodnie z którym organ odwoławczy stwierdza w drodze postanowienia niedopuszczalność odwołania oraz uchybienie terminu do wniesienia odwołania.

Nadleśniczy Nadleśnictwa [...] orzekając w sprawie wskazał na przepis art. 49a ust. 1 ustawy z 13 października 1995r. – Prawo łowieckie (Dz.U. z 2018r., poz. 2033), z którego wynika, że w zakresie nieuregulowanym w ustawie lub przepisach wydanych na jej podstawie, do postępowania prowadzonego przez nadleśnictwo lub dyrektora regionalnej dyrekcji Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

Istotne też jest, że z regulacji zawartych w ustawie Prawo łowieckie, dotyczących wynagrodzenia szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny oraz przy wykonywaniu polowania wynika, że szacowanie szkód, dokonywane na wniosek właściciela albo posiadacza gruntów rolnych składa się z oględzin i szacowania ostatecznego (art. 46 ust. 2 Prawa łowieckiego).

Każda z tych czynności wymaga zachowania formy protokołu określonej – w dacie dokonywania oględzin i szacowania ostatecznego w rozpoznawanej sprawie – rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych (Dz.U. Nr 45, poz. 272). Protokół – jak wskazuje ustawodawca – sporządza dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego niezwłocznie po zakończeniu oględzin (art. 46a ust. 4) i szacowania ostatecznego (art. 46c ust. 5 Prawa łowieckiego).

Ponadto – zgodnie z treścią powołanego w podstawie prawnej zaskarżonego postanowienia art. 46d ust. 1 Prawa łowieckiego właścicielowi albo posiadaczowi gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda oraz dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego przysługuje odwołanie do Nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody.

Odwołanie wnosi się w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu, o którym mowa w art. 46a albo art. 46c ust. 5 Prawa łowieckiego (tj. protokołu oględzin albo protokołu szacowania ostatecznego).

Z omawianych powyżej przepisów wynika, że ustalenie i wypłata odszkodowania za szkody łowieckie poprzedzona jest określoną w ustawie – Prawo łowieckie, specyficzną dla tego rodzaju spraw procedurą.

W aktach sprawy, na podstawie których – stosownie do przepisu art. 133 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2018r., poz. 1302 ze zm., dalej "p.p.s.a.") orzeka sąd administracyjny - znajduje się protokół wskazujący w pkt. II datę dokonania ostatecznego szacowania szkody na gruncie poszkodowanego tj. [...] marca 2019 r. Protokół nie wskazuje daty jego sporządzenia, ani daty podpisania protokołu przez przedstawiciela dzierżawcy, skoro skarżący odmówił podpisania protokołu, co jest istotne wobec regulacji zawartej w przywołanym wcześniej przepisie art. 46d (in fine) Prawa łowieckiego, w którym ustawodawca postanowił, że odwołanie wnosi się w terminie siedmiu dni od dnia podpisania protokołu, o którym mowa w art. 46a albo art. 46c ust. 5. Przy czym, należy przyjąć, że termin ten należy liczyć od dnia podpisania protokołu i przedstawienia go skarżącemu do podpisu, mimo że ten odmówił jego podpisania tylko z tego powodu, że nie akceptuje wysokości odszkodowania.

Treść protokołu nie uprawnia też do jednoznacznego stwierdzenia, że data dokonania ostatecznego szacowania (tj. [...] marca 2019 r.) była jednocześnie datą sporządzenia (niezwłocznego) protokołu i datą jego podpisania, stanowiącą ustawowo określoną datę, od której należy liczyć bieg terminu do wniesienia odwołania przez uprawniony podmiot. Nie wskazuje daty podpisania go przez przedstawiciela dzierżawcy, a także nie wynika z niego data kiedy w istocie poszkodowany miał możliwość podpisania protokołu, a od tej czynności odstąpił. Z treści protokołu jednoznacznie wynika tylko data ostatecznego szacunku szkody na gruncie poszkodowanego - [...] marca 2019r. Z przepisu art. 46a ust. 4 Prawa łowieckiego wynika, że dzierżawca albo zarządca obwodu sporządza protokół po zakończeniu oględzin niezwłocznie. Wobec powyższego nie można jednoznacznie i bezspornie ustalić, że data [...] marca 2019r. jest datą sporządzenia protokołu, zatem datą od której liczyć należy 7-dniowy termin na wniesienie odwołania. Tym bardziej, że z pisma organu z [...] kwietnia 2019r., wynika, że komisja wyszacowała szkodę na kwotę [...]zł w dniu [...] marca 2019r. (k. oznaczona numerem 2 akt. adm.). Treść tego pisma stoi w sprzeczności z treścią notatki z [...] czerwca 2019r. (k. oznaczona numerem 5 akt adm.), gdzie wskazuje się datę [...] marca 2019r. jako datę oszacowania szkody i datę sporządzenia protokołu szacowania ostatecznego.

Sąd zwrócił też uwagę, że z akt sprawy wynika, że w istocie dopiero pismem z [...] maja 2019 r. skarżący został poinformowany o możliwości wniesienia odwołania w terminie 7 dni od daty podpisania protokołu z ostatecznego szacowania szkody (k. oznaczona numerem 3 akt adm.).

Wobec dyrektywy ustawodawcy sformułowanej w art. 49a Prawa łowieckiego, stanowiącej o odpowiednim stosowaniu przepisów kodeksu postępowania administracyjnego do postępowania w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania – w uwagach zamieszczonych w protokole przez osobę sporządzającą protokół, o którym mowa w art. 46a ust. 4 albo art. 46c ust. 5 ustawy – Prawo łowieckie lub w odrębnym dokumencie należało potwierdzić fakt pouczenia osób wskazanych w art. 46d Prawa łowieckiego o prawie i terminie wniesienia odwołania. Zdaniem Sądu rozpoznającego niniejszą sprawę, takie są standardy państwa prawa, w którym nie można powoływać się – w okolicznościach istotnych w tej sprawie – na określoną aktem wykonawczym formę i zawartość treściową protokołu, nie przewidującego klauzuli pouczającej o środku zaskarżenia, terminie i sposobie jego wniesienia.

Wobec braku uwiarygodnienia czynności pouczenia poszkodowanego o prawie wniesienia odwołania w ustawowym terminie, termin do wniesienia odwołania powinien – w ocenie Sądu – być liczony od dnia doręczenia skarżącemu bądź jego prawidłowo umocowanemu pełnomocnikowi, pisma organu z dnia [...] maja 2019 r., w którym zamieszczono informację o możliwości złożenia odwołania w terminie siedmiu dni od daty podpisania protokołu.

Materiał dowodowy zgromadzony w sprawie nie zawiera jednak ani dowodu doręczenia wskazanego powyżej pisma z [...] maja 2019r. stronie skarżącej, ani koperty z datownikiem pocztowym, w której przesłane zostało do organu pismo z dnia [...] czerwca 2019 r. oznaczone jako odwołanie, co pozbawiło Sąd możliwości dokonania oceny tej kwestii, czy odwołanie zostało wniesione w terminie.

Podkreślić bowiem należy, że ustawodawca od organów administracji publicznej wymaga działania zgodnego z prawem, nakładając jednocześnie na organy obowiązki zmierzające do zagwarantowania stronom postępowania administracyjnego ochrony przed nadużywaniem władczości przez organy.

Wprawdzie z przepisu art. 46c, ani art. 46d Prawa łowieckiego nie wynika obowiązek pouczenia o prawie i terminie do wniesienia odwołania, a z art. 49a ust. 1 Prawa łowieckiego wynika, że przepisy kodeksu postępowania administracyjnego, w tym zasady dotyczące informowania stron o przysługujących im środkach zaskarżenia stosuje się odpowiednio do postępowania prowadzonego dopiero przez nadleśniczego, to powinność informowania o możliwościach i terminie odwołania stanowi niewątpliwie jeden ze standardów "dobrej administracji", co pokazuje analiza unormowań Europejskiego Kodeksu Dobrej Praktyki Administracyjnej (zwanego też Europejskim Kodeksem Dobrej Administracji; dalej w skrócie: "EKDA"), przyjętego przez Parlament Europejski w dniu 6 września 2001 r. (tekst tłumaczenia EKDA cyt. za: J. Świątkiewicz, Europejski Kodeks Dobrej Administracji, Warszawa 2007, dostępny na stronie: www.rpo.gov.pl/pliki/1192700305.pdf). Chodzi w szczególności o art. 19 EKDA – zgodnie z którym "Wydana przez instytucję decyzja, która może mieć negatywny wpływ na prawa lub interesy jednostki, zawiera informację o możliwościach złożenia odwołania. Podaje się w szczególności rodzaj środków odwoławczych, organu, do których można je wnosić oraz terminy ich wnoszenia."

Godzi się w tym miejscu zastrzec, że choć cytowane postanowienia odnoszą się wprost do urzędników i innych funkcjonariuszy unijnych (zob. art. 2 ust. 4 lit. b EKDA), to w istocie kodyfikują one pewne ogólne zasady (standardy), których winny przestrzegać organy administracji publicznej każdego demokratycznego państwa prawnego, i tak też są one postrzegane w orzecznictwie sądów administracyjnych (por. np. wyrok NSA z 27.09.2012 r. I OSK 1386/12, CBOSA).

Wyprowadzić z powyższej zasady "dobrej administracji" należy zatem obowiązek dochowania przez organ wszelkiej staranności, w tym pouczenia o prawie do wniesienia odwołania o jakim mowa w art. 46d ust. 1 Prawa łowieckiego. Mimo że wprost taki obowiązek nie wynika z tego przepisu, ani że wymogu potwierdzenia dokonania pouczenia nie wymienia art. 46c ust. 5 Prawa łowieckiego. Organy administracji muszą jednak mieć na względzie przede wszystkim to, by na skutek takich zaniechań organu, jak brak pouczenia, strona nie poniosła negatywnych dla niej skutków prawnych.

Podkreślić bowiem należy, że prawidłowe wyczerpanie trybu odwołania o jakim mowa w art. 46d ust. 1 i nast. Prawa łowieckiego pozwala na ustalenie wysokości odszkodowania w formie decyzji wydawanej przez nadleśniczego, od której następnie w terminie trzech miesięcy od dnia jej doręczenia strona niezadowolona z decyzji może wnieść powództwo do sądu powszechnego (art. 46e ust. 1 i nast. Prawa łowieckiego). Wobec powyższego istotne jest zatem dopełnienie przez organ wszelkich zasad postępowania zmierzających do zapewnienia stronie przysługujących jej praw, w tym prawidłowego pouczenia o przysługującym odwołaniu, terminie i trybie jego wniesienia. Dla celów dowodowych organ powinien, zatem dysponować potwierdzeniem o udzieleniu stronie takiego pełnego pouczenia. W ocenie Sądu niewystarczające jest oświadczenie o pouczeniu złożone dopiero w notatce z [...] czerwca 2019r. przez przedstawiciela dzierżawcy na potrzeby przedmiotowego postępowania (k. oznaczona nr 5 akt adm.).

Sąd nie podzielił natomiast poglądu skarżącego, że termin do wniesienia odwołania nie rozpoczął biegu, tylko z tego powodu że skarżący nie złożył podpisu pod protokołem szacowania szkody. Takie stanowisko prowadziłoby do obejścia prawa i niedopuszczalnego z punktu widzenia zasad prawa stanu niepewności w kwestii ostatecznego zakończenia sprawy.

Wobec przedstawionych powyżej okoliczności Wojewódzki Sąd Administracyjny – stwierdzając w rozpoznawanej sprawie naruszenie przepisów postępowania, które mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy – stosownie do przepisu art. 145 § 1 pkt 1 lit. c p.p.s.a. w zw. z art. 46d ust. 1 Prawa łowieckiego -przyjął, że nie może się ono ostać w obrocie prawnym. Należało je uchylić, jak Sąd orzekł w punkcie 1 wyroku.

Sąd nie odniósł się do merytorycznych zarzutów skargi dotyczących błędnego ustalenia przez organ, że sporządzony w sprawie protokół stanowi protokół ostatecznego szacowania szkody. Zarzuty skargi w tym zakresie mogą być przedmiotem oceny dopiero po prawidłowym wniesieniu odwołania z zachowaniem wszelkich wymogów formalnych. Przedmiotem niniejszego postępowania było bowiem uchybienie terminu do wniesienia odwołania, zatem kwestia wstępnej oceny dopuszczalności odwołania.

Po ponownym rozpoznaniu sprawy organ zastosuje wskazania Sądu zawarte w wyroku oraz uwzględni, że prawidłowe pouczenie o terminie i trybie wniesienia odwołania nastąpiło dopiero pismem wystosowanym przez Koło Łowieckie nr [...] "[...]" z [...] maja 2019r., zatem organ ustali kiedy pismo to zostało doręczone skarżącemu, bądź jego pełnomocnikowi. Następnie ustali, czy odwołanie skarżącego z [...] czerwca 2019r. zostało wniesione w terminie 7 dni od dnia doręczenia pouczenia o przysługującym odwołaniu. Jeżeli organ ustali, że odwołanie zostało wniesione w terminie to dokona jego merytorycznego rozpatrzenia. Postępowanie w tym zakresie wymaga uzupełnienia, gdyż w aktach sprawy brak jakichkolwiek zwrotnych potwierdzeń nadania i odbioru przesyłek zawierających powyższe istotne dla rozstrzygnięcia sprawy pisma.

Orzeczenie o kosztach postępowania uzasadnione jest treścią art. 200 p.p.s.a. w związku z art. 205 § 2 p.p.s.a., stanowiącym że w razie uwzględnienia skargi przez Sąd pierwszej instancji przysługuje skarżącemu od organu, który wydał zaskarżony akt lub podjął zaskarżoną czynność albo dopuścił się bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania, zwrot kosztów postępowania niezbędnych do celowego dochodzenia praw, natomiast do niezbędnych kosztów postępowania strony reprezentowanej przez adwokata lub radcę prawnego zalicza się ich wynagrodzenie, jednak nie wyższe niż stawki opłat określone w odrębnych przepisach i wydatki jednego adwokata lub radcy prawnego, koszty sądowe oraz koszty nakazanego przez sąd osobistego stawiennictwa strony. Sąd zasądził od organu na rzecz skarżącego kwotę stanowiącą równowartość uiszczonego wpisu od skargi w wysokości [...] zł na podstawie §2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 221, poz. 2193, ze zm.), wynagrodzenie pełnomocnika ustalonego na podstawie przepisów wykonawczych obowiązujących w dacie wniesienia skargi (§ 14 ust. 1 pkt 1c Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie, Dz.U z 2015r., poz. 1800) oraz opłatę skarbową od pełnomocnictwa ([...] zł) – łącznie [...] zł.

Stosownie zaś do treści art. 119 pkt 3 P.p.s.a, sprawa została rozpoznana w trybie uproszczonym, gdyż przedmiotem skargi jest postanowienie wydane w postępowaniu administracyjnym. Stosownie do art. 120 p.p.s.a. w trybie uproszczonym Sąd rozpoznał sprawy na posiedzeniu niejawnym w składzie trzech sędziów.Powered by SoftProdukt