drukuj    zapisz    Powrót do listy

6112 Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy opodatkowania, Umorzenie postępowania, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej, Umorzono postępowanie kasacyjne
Zwrócono wpis od skargi kasacyjnej, II FSK 3091/18 - Postanowienie NSA z 2019-12-19, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II FSK 3091/18 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2019-12-19 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2018-09-27
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Aleksandra Wrzesińska- Nowacka /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6112 Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy opodatkowania
Hasła tematyczne
Umorzenie postępowania
Sygn. powiązane
I SA/Op 120/18 - Wyrok WSA w Opolu z 2018-06-13
Skarżony organ
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej
Treść wyniku
Umorzono postępowanie kasacyjne
Zwrócono wpis od skargi kasacyjnej
Powołane przepisy
Dz.U. 2019 poz 2325 art. 60 i art. 161 § 1 pkt 1 i § 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j.
Sentencja

Dnia 19 grudnia 2019 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Sędzia NSA Aleksandra Wrzesińska-Nowacka po rozpoznaniu w dniu 19 grudnia 2019 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Opolu od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 13 czerwca 2018 r., sygn. akt I SA/Op 120/18 w sprawie ze skargi P. P. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Opolu z dnia 19 stycznia 2018 r., nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2008 r. postanawia: 1. umorzyć postępowanie kasacyjne, 2. zwrócić Dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej w Opolu z kasy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu uiszczony wpis od skargi kasacyjnej w kwocie 190 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt złotych).

Uzasadnienie

Wyrokiem z 13 czerwca 2018 r., sygn. akt I SA/Op 120/18 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu po rozpoznaniu skargi P. P. uchylił zaskarżoną decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Opolu z 19 stycznia 2018 r., w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2008 r.

Od powyższego wyroku organ wniósł do Naczelnego Sądu Administracyjnego skargę kasacyjną, domagając się uchylenia zaskarżonego wyroku w całości i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi pierwszej instancji, ewentualnie rozpoznania skargi. Wniesiono również o zasądzenie kosztów postępowania w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

Pismem z 26 listopada 2019 r. cofnięto wniesioną skargę kasacyjną.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r., poz. 1302 ze zm.; dalej "p.p.s.a."), skarżący może cofnąć skargę, a cofnięcie skargi wiąże Sąd; jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności. Na podstawie art. 193 p.p.s.a. przepis ten ma odpowiednie zastosowanie w postępowaniu kasacyjnym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, przy czym "odpowiednie zastosowanie" w kontekście art. 183 p.p.s.a. oznacza, iż strona może cofnąć skargę kasacyjną, a Sąd jest tym wnioskiem związany.

W tych okolicznościach Sąd, na podstawie art. 60 i art. 161 § 1 pkt 1 i § 2

w zw. z art. 193 p.p.s.a., postanowił jak w punkcie pierwszym sentencji. O zwrocie uiszczonego wpisu od skargi kasacyjnej orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 cytowanej ustawy.Powered by SoftProdukt