drukuj    zapisz    Powrót do listy

648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego 658, Inne, Inne, Odrzucono zażalenie, I OZ 657/11 - Postanowienie NSA z 2011-09-08, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I OZ 657/11 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2011-09-08 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2011-08-22
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Anna Lech /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego
658
Hasła tematyczne
Inne
Sygn. powiązane
II SAB/Kr 87/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2009-12-28
Skarżony organ
Inne
Treść wyniku
Odrzucono zażalenie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art.46 § 1 pkt 4,§ 4, art.178 i 180 w zw. z art.197
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Anna Lech po rozpoznaniu w dniu 8 września 2011 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia P. B. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 25 marca 2011 r., sygn. akt II SAB/Kr 87/09 odrzucające zażalenie P. B. na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 27 października 2010 r., sygn. akt II SAB/Kr 87/09 pozostawiające bez rozpoznania pismo P. .B. z dnia 7 lipca 2010 r. zawierające sprzeciw oraz wniosek o przywrócenie terminu do jego wniesienia w sprawie ze skargi P. B. na bezczynność Komendanta Straży Miejskiej Miasta K. postanawia: odrzucić zażalenie.

Uzasadnienie

Zarządzeniem z dnia 27 października 2010 r. Przewodniczący Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie pozostawił bez rozpoznania pismo P. B. z dnia 7 lipca 2010 r. zawierające sprzeciw (od zarządzenia referendarza tegoż Sądu z dnia 6 maja 2010 r. pozostawiającego bez rozpoznania jego wniosek o przyznanie prawa pomocy) oraz wniosek o przywrócenie terminu do jego wniesienia.

Pismem z dnia 6 grudnia 2010 r. P. B. wniósł zażalenie na powyższe zarządzenie, które to zażalenie nie było podpisane przez skarżącego.

W wykonaniu zarządzenia sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 28 stycznia 2011 r. P. B. został wezwany do uzupełnienia braków formalnych wniesionego zażalenia z dnia 6 grudnia 2010 r., poprzez jego własnoręczne podpisanie – w terminie siedmiu dni od otrzymania wezwania – pod rygorem odrzucenia zażalenia. Pomimo upływu zakreślonego terminu skarżący nie zastosował się do wezwania Sądu.

Zaskarżonym postanowieniem z dnia 25 marca 2011 r., sygn. akt II SAB/Kr 87/09, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie odrzucił zażalenie skarżącego wskazując, że nie uzupełnił on jego braków formalnych.

Na to postanowienie pismem z dnia 4 maja 2011 r. skarżący złożył obszerne zażalenie drogą elektroniczną, opatrując je podpisem elektronicznym.

W wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie wezwano P. B. do usunięcia braków zażalenia, poprzez własnoręczne jego podpisanie – w terminie siedmiu dni od doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia zażalenia.

Wezwanie to pozostało bez odpowiedzi skarżącego.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

zgodnie z art. 46 § 1 pkt 4 powołanej ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, każde pismo strony powinno zawierać podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika. Podpis powinien być własnoręczny, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 46 § 4 ustawy, które w tej sprawie nie występują. W sytuacji braku własnoręcznego podpisu, Sąd wzywa stronę do usunięcia braku formalnego pisma przez jego podpisanie. Aby więc można było posługiwać się w postępowaniu sądowoadministracyjnym podpisem elektronicznym, musi istnieć stosowny ku temu przepis we wskazanym akcie prawnym.

Stosownie do art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450 ze zm.) bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu wywołuje skutki prawne określone ustawą, jeżeli został złożony w okresie ważności tego certyfikatu. W rozdziale IX cytowanej ustawy znajdują się przepisy zmieniające między innymi przepisy Kodeksu cywilnego art. 60, art. 78 § 1 i § 2 dopuszczające możliwość wyrażenia woli osoby w stosunkach cywilnoprawnych przez ujawnienie jej w postaci elektronicznej.

Ponadto ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565 ze zm.) w art. 36 pkt 3 i pkt 5 dokonano zmiany przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego to jest art. 57 § 5 pkt 1 i art. 63 § 3a dopuszczając możliwość wniesienia podania w formie dokumentu elektronicznego. Wskazane wyżej przepisy dotyczą wyłącznie zakresu jaki reguluje dana ustawa.

Natomiast w przepisach ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi nie ma odpowiednika wyżej wskazanych przepisów Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania administracyjnego, a pojęcie podpisu elektronicznego w ogóle nie występuje.

Jednocześnie zauważyć należy, iż stosownie do art. 2 ust. 3 powołanej ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, przepisów tej ustawy nie stosuje się do sądów administracyjnych w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Oznacza to, że w tym postępowaniu wojewódzki sąd administracyjny nie jest obowiązany do posługiwania się w korespondencji elektronicznej certyfikatami, o których mowa w powołanej ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym. Tym samym, dla skuteczności pisma wnoszonego przez stronę drogą elektroniczną konieczne jest późniejsze opatrzenie go własnoręcznym podpisem, bowiem tylko taki podpis spełnia wymagania wynikające z art. 46 § 1 pkt 4 powołanej ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Wobec tego stwierdzić należy, że skoro skarżący na zażaleniu z dnia 4 maja 2011 r. nie złożył – pomimo stosownego wezwania – własnoręcznego podpisu, zażalenie P. B. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 25 marca 2011 r., należało uznać za obarczone brakiem formalnym, skutkującym jego odrzucenie.

Mając powyższe na uwadze, Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 178 i 180 w związku z art. 197 powołanej ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, postanowił, jak w sentencji.Powered by SoftProdukt