drukuj    zapisz    Powrót do listy

6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz, Inne, Inspektor Nadzoru Budowlanego, Umorzono postępowanie z art. 161 ustawy p.p.s.a., II OZ 914/08 - Postanowienie NSA z 2009-02-02, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II OZ 914/08 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2009-02-02 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-08-08
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Jerzy Siegień /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz
Hasła tematyczne
Inne
Sygn. powiązane
VII SA/Wa 1773/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-04-02
II OSK 1243/08 - Wyrok NSA z 2009-02-02
Skarżony organ
Inspektor Nadzoru Budowlanego
Treść wyniku
Umorzono postępowanie z art. 161 ustawy p.p.s.a.
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 161 par. 1 pkt 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Sędzia del. WSA Jerzy Siegień po rozpoznaniu w dniu 2 lutego 2009 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia [...] Spółki z o.o. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 23 czerwca 2008 r. sygn. akt VII SA/Wa 1773/07 oddalające wniosek o wykładnię wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 2 kwietnia 2008 r. w sprawie ze skargi B. i A. P. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] sierpnia 2007r. znak: [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji zatwierdzającej projekt zamienny i udzielającej pozwolenia na wznowienie robót budowlanych postanawia: umorzyć postępowanie zażaleniowe.

Uzasadnienie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 23 czerwca 2008 r. oddalił wniosek B. i A. P. o wykładnię pkt II wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 2 kwietnia 2008 r. sygn. akt VII SA/Wa 1773/07, w którym na podstawie art. 152 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, z późn. zm.), zwanej dalej "p.p.s.a." stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się tego wyroku. Sąd uznał, że złożony wniosek skarżących o wykładnię zapadłego w sprawie wyroku nie zasługuje na uwzględnienie. W ocenie Sądu wyrok z dnia 2 kwietnia 2008 r. jest kompletny zawiera rozstrzygnięcie i uzasadnienie, których treść nie budzi wątpliwości określonych w art. 158 p.p.s.a.

W uzasadnieniu zaskarżonego postanowienia Sąd stwierdził, że potrzeba wykładni może być wyłącznie wynikiem wadliwego lub nie dość precyzyjnego sformułowania orzeczenia. W sprawie niniejszej sentencja wyroku jest jasna i wynika z niej, że Sąd uchylił zaskarżoną decyzję organu oraz poprzedzającą ją decyzję organu pierwszej instancji. Jednocześnie w punkcie II orzeczenia stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się niniejszego wyroku. Zapis taki wynika z przepisu art. 152 p.p.s.a. i stanowi obligatoryjny element każdego wyroku.

Zażalenie na postanowienie z dnia 23 czerwca 2008 r. złożyła [...] Spółki z o.o., wnosząc o uchylenie zaskarżonego postanowienia i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia w zakresie objętym tym postanowieniem. W uzasadnieniu zażalenia [...] Spółki z o.o. podniosła, że w wyniku niedoręczenia jej odpisu wniosku o wykładnię przedmiotowego wyroku została pozbawiona możliwości obrony swoich praw w zakresie objętym zaskarżonym postanowieniem.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Rozpoznanie zażalenia na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie oddalające wniosek o wykładnię pkt II wyroku z dnia 2 kwietnia 2008 r. sygn. akt VII SA/Wa 1773/07, w którym na podstawie art. 152 p.p.s.a. stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się tego wyroku, stało się bezprzedmiotowe, bowiem Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 2 lutego 2009 r. sygn. akt II OSK 1243/08 uchylił wyrok z dnia 2 kwietnia 2008 r. sygn. akt VII SA/Wa 1773/07 i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. W związku z powyższym postępowanie zażaleniowe dotyczące postanowienia oddalającego wniosek o wykładnię wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 2 kwietnia 2008 r. należy umorzyć na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a. (por. postanowienie NSA z dnia 8 listopada 2006 r., sygn. akt II OZ 1130/06).

Mając powyższe na uwadze Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 w związku z art. 193 i art. 197 § 1 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowieniaPowered by SoftProdukt