drukuj    zapisz    Powrót do listy

6031 Uprawnienia do kierowania pojazdami, Ruch drogowy, Starosta, Stwierdzono bezskuteczność zaskarżonej czynności, I SA/Ke 158/21 - Wyrok WSA w Kielcach z 2021-05-06, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Ke 158/21 - Wyrok WSA w Kielcach

Data orzeczenia
2021-05-06 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2021-03-19
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
Sędziowie
Artur Adamiec
Danuta Kuchta /przewodniczący/
Mirosław Surma /sprawozdawca/
Symbol z opisem
6031 Uprawnienia do kierowania pojazdami
Hasła tematyczne
Ruch drogowy
Skarżony organ
Starosta
Treść wyniku
Stwierdzono bezskuteczność zaskarżonej czynności
Powołane przepisy
Dz.U. 2021 poz 137 art. 1
Ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych - t.j.
Dz.U. 2019 poz 2325 art. 3 par. 2 pkt 4, art. 145 par 1 pkt 1, art. 146 par 1, art. 134
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j.
Dz.U. 2020 poz 1268 art. 6 ust. 1, art. 13 ust. 1, art. 18 ust. 2, art. 75 ust. 1 pkt 1
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami - t.j.
Dz.U. 2020 poz 256 art. 16 par 1
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - t.j.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Danuta Kuchta, Sędziowie Sędzia WSA Artur Adamiec, Sędzia WSA Mirosław Surma (spr.), , po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 6 maja 2021 r. sprawy ze skargi P.W. na czynność Starosty [...] z dnia [...] w przedmiocie wpisania terminów ważności uprawnień do kierowania pojazdami w dokumencie prawa jazdy 1. stwierdza bezskuteczność zaskarżonej czynności - wpisu daty ważności uprawnień kategorii AM, A1, A2, A, B1, B w dokumencie prawa jazdy numer [...] (numer druku [...]); 2. zasądza od Starosty [...] na rzecz P.W. kwotę 200 (dwieście) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie

1. P.W. wnioskiem z 25 sierpnia 2020 r. zwrócił się do Starosty O.(starosta) o wydanie prawa jazdy kat. B+E. Do wniosku dołączył: jedną aktualną fotografię, orzeczenie lekarskie nr 57/2020 wystawione 11 sierpnia 2020 r. na kategorie: AM, A1, A2, A, B1, B, B+E, T, wydane na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 1 ustawy z 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1268 ze zm.) dalej "u.k.p.", przez uprawnionego lekarza, kserokopię dotychczasowego prawa jazdy kat. AB nr (...) z 4 czerwca 2007 r. ważnego bezterminowo. Po zdanym egzaminie 16 października 2020 r. starosta podjął decyzję nr (...) o wydaniu P.W. prawa jazdy kat. AM/A1/A2/A/B1/B/BE/T na druku (...), ważnego do 11 sierpnia 2035 r. Decyzja została wydana w związku z podwyższeniem kwalifikacji do kierowania pojazdami przez P.W. o kategorię BE. Strona odebrała prawo jazdy 19 listopada 2020 r. i nie skorzystała z przysługującego jej prawa do wniesienia odwołania od tej decyzji; uprawomocniła się ona 3 grudnia 2020 r.

1.1 W dniu 8 grudnia 2020 r. P.W. przesłał "wezwanie do sprostowania dokumentu" oraz o przywrócenie terminu do odwołania. W związku z ww. wnioskami starosta wydał 15 grudnia 2020 r. postanowienie (...) o odmowie przywrócenia terminu do odwołania od jego decyzji oraz postanowienie (...) o odmowie sprostowania wydanego dokumentu prawa jazdy. Na niniejsze postanowienia P.W. złożył 28 grudnia 2020 r. zażalenie i wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K., które postanowieniem z 8 lutego 2021 r. nr (...) uchyliło zaskarżone postanowienie i umorzyło postępowanie pierwszej instancji (dot. postanowienia o odmowie sprostowania wydanego dokumentu prawa jazdy), postanowieniem z 19 lutego 2021 r. nr (...) stwierdziło nieważność postanowienia nr (...). Z kolei postanowieniem z 25 lutego 2021 r. organ ten odmówił wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Starosty O. z 16 października 2020 r.

2. P.W. złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

w Kielcach na czynność starosty, polegającą na wydaniu nowego dokumentu prawa jazdy niezgodnie ze złożonym wnioskiem. Czynności tej zarzucił:

1. wydanie decyzji z 16 października 2020 r. nr (...) z naruszeniem

art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a. i art. 18 ust. 2 u.k.p., polegającym na wydaniu decyzji bez podstawy prawnej i w zakresie szerszym niż złożony przez skarżącego wniosek, podczas gdy wymiana prawa jazdy stanowi czynność materialno-techniczną

z zakresu administracji publicznej, dotyczącą uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz naruszenie:

2. art. 155, 163 k.p.a. poprzez odmowę zmiany treści prawa jazdy, mimo wniosku

o zmianę i mimo faktu, że za zmianą przemawia słuszny interes skarżącego;

3. art. 6, 7, 7a k.p.a. poprzez działanie organu wbrew prawu i z naruszeniem słusznego interesu skarżącego;

4. art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 u.k.p. poprzez wydanie nowego dokumentu prawa jazdy niezgodnie z wnioskiem skarżącego;

5. art. 16 § 1 k.p.a. poprzez zmianę pierwotnej decyzji o przyznaniu skarżącemu bezterminowych uprawnień kategorii AB bez podstawy prawnej;

6. § 18 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 24 lutego 2016 r.

w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U z 2016 r. poz. 231 ze zm.), dalej "rozporządzenie z 24 lutego

2016 r.", poprzez rozpoznanie sprawy niezgodnie z wnioskiem skarżącego;

7. § 29 ust. 1 rozporządzenia z 24 lutego 2016 r. poprzez ograniczenie daty posiadanych przez skarżącego uprawnień, w sytuacji gdy uprawnienia te są ważne bezterminowo.

W związku z powyższym skarżący wniósł o stwierdzenie nieważności zaskarżonej czynności starosty.

2.1 W ocenie skarżącego decyzja z 16 października 2020 r. jest obarczona wadami powodującymi jej nieważność. Starosta wydał decyzję, podczas, gdy wniosek o wydanie nowego dokumentu prawa jazdy realizowany jest w oparciu o art. 18 ust. 2 u.k.p. Wymiana prawa jazdy stanowi czynność materialno-techniczną z zakresu administracji publicznej, dotyczącą uprawnień lub obowiązków wynikających

z przepisu prawa. Zdaniem strony starosta bezprawnie ograniczył jej uprawnienia nabyte bezterminowo i wstawił w dokumencie prawa jazdy ograniczenie uprawnień kategorii A i B do 11 sierpnia 2035 r. Kolejną bardzo istotną wadą tej decyzji jest wpisanie uprawnień kategorii T – skarżący nigdy nie posiadał takich uprawnień ani nie wnioskował teraz o ich wpisanie. Nigdy nie uczestniczył w kursie na kategorię

T i nie zdawał w tym zakresie egzaminu państwowego.

2.2 Dokonana przez starostę czynność materialno-techniczna polegająca na wymianie prawa jazdy skarżącego również jest wadliwa, gdyż wykracza poza złożony wniosek. Skarżący nie wnosił o zmianę uprawnień w zakresie kategorii A i B - zmiana ta została dokonana bez podstawy prawnej. Zdaniem strony wpisy dotyczące kategorii A i B powinny pozostać bez zmian. Organ pozbawił go nabytych w 2007 r. uprawnień. Takie działania są bezprawne i na podstawie art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a. stanowią podstawę stwierdzenia nieważności decyzji. Na potwierdzenie swojego stanowiska skarżący wskazał na wyroki wojewódzkich sądów administracyjnych.

2.3 Błędne są wnioski organu wyciągnięte z zaświadczenia lekarskiego nr 57/2020. Zgodnie z objaśnieniami, lekarz może zaznaczyć "x" tylko przy właściwej grupie kategorii prawa jazdy. Nie określa się żadnej kategorii

w ramach grupy kategorii prawa jazdy, przy której został zamieszczony znak "x". Na potwierdzenie swojego stanowiska skarżący wskazał wyrok WSA w Rzeszowie

z 21 lipca 2020 r., sygn. akt II SA/Rz 173/20 oraz Trybunału Konstytucyjnego

z 12 grudnia 2013 r., sygn. akt K. 5/13, OTK - A 2013/9/137.

3. W odpowiedzi na skargę starosta nie znalazł uzasadnienia dla zarzutów skargi i wniósł o jej oddalenie.

3.1 Decyzję o wydaniu prawa jazdy podjęto w oparciu o kodeks postępowania administracyjnego, ustawę o kierujących pojazdami, rozporządzenie z 24 lutego

2016 r., rozporządzenie Ministra Zdrowia z 29 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz. U. z 2020 r. poz. 2213), dalej "rozporządzenie z 29 sierpnia 2019 r.", w szczególności o przepisy art. 10 ust. 1, art. 75, art. 76 u.k.p., a także § 10 ust. 6 pkt 1 lit. l rozporządzenia z 24 lutego 2016 r. Skarżący ubiegając się o prawo jazdy spełnił wszystkie wymagania. Między innymi doręczył orzeczenie lekarskie

nr 57/2020 wystawione 11 sierpnia 2020 r. na kategorie: AM, A1, A2, A, B1, B, B+E, T, wydane na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 1 u.p.k. przez uprawnionego lekarza. Orzeczenie to zostało wydane z terminem następnego badania 11 sierpnia 2035 r.

i taka data została wpisana przy wszystkich kategoriach, których orzeczenie dotyczy. Przesłane 10 grudnia 2020 r. mailem orzeczenie lekarskie (skan nr 57/2020

z 11 sierpnia 2020 r.) wydane zostało na podstawie art. 43 i 229 k.p. Starosta wyjaśnił, że wydając uprawnienia do kierowania pojazdami bierze pod uwagę wyłącznie orzeczenie lekarskie wydane na podstawie art. 75 u.k.p. Z treści samego orzeczenia lekarskiego, którego wzór określa rozporządzenie z 29 sierpnia 2019 r. jasno wynika, że lekarz uprawniony zaznacza właściwe poprzez umieszczenie znaku X w odpowiednim polu przy właściwej grupie kategorii prawa jazdy. Oznacza to, że orzeczenie lekarskie jest wydawane na całą grupę kategorii, a nie na jedną, wybraną kategorię. Dodatkowo orzeczenie lekarskie zostało załączone przez stronę do wniosku o wydanie prawa jazdy bez żadnych zastrzeżeń czy wątpliwości. W ocenie organu strona miała zatem świadomość, że na orzeczeniu lekarskim jest wskazany termin następnego badania.

4. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach zważył, co następuje:

Skarga zasługiwała na uwzględnienie.

4.1 Zgodnie z art. 1 ustawy z 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (j. t. Dz. U. z 2021 r., poz.137) sąd administracyjny sprawuje w zakresie swej właściwości kontrolę działalności administracji publicznej pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej. Zakres tej kontroli wyznacza art. 134 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325), dalej "p.p.s.a.". Stosownie do tego przepisu sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy nie będąc związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Przedmiotem kontroli sądowej z mocy art. 3 § 2 pkt 4 p.p.s.a. mogą być inne niż decyzje i postanowienia akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa. Natomiast według art. 146 § 1 p.p.s.a. sąd, uwzględniając skargę na akt lub czynność, uchyla ten akt, interpretację, opinię zabezpieczającą lub odmowę wydania opinii zabezpieczającej albo stwierdza bezskuteczność czynności. Przepis art. 145 § 1 pkt 1 p.p.s.a. stosuje się odpowiednio. W art. 145 1 pkt 1 p.p.s.a. ustawodawca określił przesłanki uwzględnienia skargi wniesionej na decyzję administracyjną lub postanowienie.

W związku z powyższym sąd ocenił, że kwestionowana przez skarżącego czynność wpisania daty ważności kategorii AM, A1, A2, A, B1 i B prawa jazdy nie stanowi elementu rozstrzygnięcia zawartego w wydanej, zgodnie z jego wnioskiem decyzji administracyjnej (nadającej uprawnienia kategorii BE i T), lecz stanowi wyłącznie czynność materialno-techniczną dotyczącą wpisu do prawa jazdy daty ważności uprawnień kategorii prawa jazdy AM, A1, A2, A, B1 i B. Wpis dotyczący kwestionowanego terminu ważności nie jest elementem decyzji administracyjnej.

Czynność wpisu do prawa jazdy terminu ważności jako czynność z zakresu administracji publicznej dotycząca uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa, w świetle wyżej wskazanego art. 3 § 2 pkt 4 p.p.s.a., objęta jest kontrolą sprawowaną przez sądy administracyjne. Czynność ta ma bowiem charakter władczy, gdyż definiuje czas korzystania przez osobę fizyczną z uprawnień przewidzianych w przepisach prawa materialnego, tj. w przepisach ustawy o kierujących pojazdami; skierowana jest na zewnątrz aparatu administracyjnego i to wobec indywidulanie oznaczonego podmiotu – kierującego pojazdem.

4.2 W realiach niniejszej sprawy przedmiotem kontroli jest czynność materialno-techniczna starosty dotycząca wpisu do prawa jazdy daty ważności uprawnień do kierowania pojazdami kategorii AM, A1, A2, A, B1 i B. Wpisu takiego dokonano w dokumencie prawa jazdy nr (...) na druku (...). Jako datę ważności uprawnień do kierowania pojazdami wpisano datę 11 sierpnia 2035 r. Zauważyć przy tym należy, że datę tę wpisano również w zakresie nowych uprawnień do kierowania pojazdami, co nie jest kwestionowane przez skarżącego i nie zostało objęte zakresem wniesionej przez niego skargi.

Jak wynika z akt administracyjnych skarżący złożył wniosek o wydanie prawa jazdy kategorii BE. Po jego rozpatrzeniu decyzją z 16 października 2020 r. przyznano skarżącemu uprawnienia tej kategorii. Przyznanie nowego uprawnienia wygenerowało po stronie starosty obowiązek wymiany posiadanego przez skarżącego dokumentu prawa jazdy. Na podstawie art. 18 ust. 2 u.k.p. taka wymiana dokumentu prawa jazdy dokonywana jest poprzez wydanie nowego dokumentu prawa jazdy. W zakresie, w jakim nie dotyczy to przyznania nowych uprawnień kategorii, tj. w niniejszej sprawie kategorii AM, A1, A2, A, B1 i B, dokonana w tym trybie wymiana prawa jazdy nie wpływa na zakres posiadanych uprawnień i obowiązków wnioskodawcy. Przed złożeniem wniosku w poprzednim dokumencie prawa jazdy skarżącego uwidocznione było bowiem posiadanie przez skarżącego uprawnień kategorii A i B, nabytych odpowiednio 4 czerwca 2007 r. i 24 lipca 1992 r., bezterminowo. Zatem nowy dokument, o którym w mowa w art. 18 ust. 2 u.k.p. w przypadku skarżącego - w zakresie uprawnień kategorii AM, A1, A2, A, B1 i B - winien w istocie jedynie powtórzyć zapisy zawarte w poprzednio posiadanym dokumencie prawa jazdy. Dokonana w omawianym tutaj trybie wymiana prawa jazdy, za wyjątkiem bezspornego potwierdzenia nabycia uprawnień nowej kategorii, nie wpływa bowiem w żaden sposób na zakres posiadanych już na podstawie uprzednich decyzji uprawnień oraz obowiązków skarżącego.

4.3 Pojęcie "prawo jazdy" jest używane w przepisach prawa w dwóch znaczeniach. W pierwszym znaczeniu, jest rozumiane jako uprawnienie do prowadzenia pojazdów mechanicznych określonego rodzaju. Natomiast w drugim znaczeniu jest używane na określenie dokumentu urzędowego potwierdzającego, posiadanie przez daną osobę uprawnienia do prowadzenia pojazdów wskazanych w nim kategorii. W tym znaczeniu prawo jazdy stanowi urzędowy dowód posiadania przez oznaczoną w jego treści osobę fizyczną uprawnień do kierowania pojazdami. Z tego względu organ dokonując na podstawie art. 18 ust. 2 u.k.p. czynności materialno- technicznej wydania nowego prawa jazdy, może dokonać zmian wpisów w dokumencie jedynie w zakresie określonym treścią złożonego wniosku. W konsekwencji skutkiem takiej czynności organu nie może być, wykraczające poza wniosek, powstanie, odjęcie lub czasowe ograniczenie jakichkolwiek uprawnień osoby wnioskującej o wymianę dokumentu prawa jazdy. W ocenie sądu, art. 18 u.k.p. nie daje zatem podstaw do przyjęcia, że w ramach wymiany prawa jazdy w celu zmiany danych (dodanie nowych, uzyskanych uprawnień) właściwy organ uzyskał kompetencję do weryfikacji posiadanych już przez wnioskodawcę uprawnień do kierowania pojazdami. Zgodnie z procedurą określoną powyższym przepisem organ powinien wydać osobie uprawnionej do kierowania pojazdami nowy dokument z uaktualnionymi danymi objętymi zmianą. Zatem powyższa regulacja ma na celu zapewnienie aktualności danych ujętych w dokumencie prawa jazdy tak, aby nie było jakichkolwiek wątpliwości co do tego, jakie konkretnie uprawnienia do kierowania pojazdami posiada określona osoba. Nowo wydany dokument, o jakim mowa w art. 18 ust. 2 pkt 2 u.k.p., udostępniany osobie wnioskującej o jego wydanie z powodu zmiany stanu faktycznego wymagającego zmiany danych w nim zawartych, powinien więc poza uzasadnioną zmianą (czyli wynikająca ze złożonego wniosku) jedynie powtarzać zapisy zawarte w dokumencie poprzednim – pierwotnym z uwzględnieniem zakresu uprawnień wynikających z przyjętych przez ustawodawcę kategorii prawa jazdy, zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 u.k.p.

4.4 Nie można uznać za prawidłowe stanowiska organu stwierdzającego, że ograniczenie terminu ważności uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie kategorii AM, A1, A2, A, B1 i B wynika z orzeczenia lekarskiego nr (...) wystawionego 11 sierpnia 2020 r., w którym skarżącemu wyznaczono datę kolejnego badania na dzień 11 sierpnia 2035 r. dla wszystkich wskazanych kategorii. Po pierwsze, wskazać należy, że podstawą prawną orzeczenia lekarskiego z 11 sierpnia 2020 r. był art. 75 ust. 1 pkt 1 u.k.p., który stanowi, że badaniu lekarskiemu przeprowadzanemu w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, zwanemu dalej "badaniem lekarskim", podlega osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnień do kierowania motorowerem, pojazdami silnikowymi lub uprawnienia do kierowania tramwajem. Organ nieprawidłowo uznał zatem, że skoro z przedstawionego orzeczenia lekarskiego, które skarżący zobowiązany był złożyć z uwagi na rozszerzenie uprawnień o kategorię B + E, wynikało, że termin następnych badań określony został na 11 sierpnia 2035 r., to jako datę ważności uprawnień również w zakresie kat. AM, A1, A2, A, B1 i B należało wpisać datę z tego orzeczenia. Po drugie ww. orzeczenie lekarskie pozostaje w sprzeczności z orzeczeniami lekarskimi poprzedzającym nadanie uprawnień kat. A i B. Po trzecie, skarżący nie był w zakresie posiadanych już uprawnień kat. A i B skierowany do przeprowadzenia badań lekarskich. Skarżący nie ubiegał się o dokonanie wpisu potwierdzającego już posiadane uprawnienia. Ponadto działanie takie jest niezgodne z treścią § 29 ust. 1 rozporządzenia z 24 lutego 2016 r., stosownie do której w przypadku osób, posiadających w dniu wejścia w życie ustawy uprawniania do kierowania pojazdami, których data ważności nie była ograniczona orzeczeniem lekarskim lub orzeczeniem psychologicznym, w pozycji "data ważności uprawnienia" umieszcza się symbol "-" jako informację, że dana kategoria prawa jazdy jest ważna bezterminowo. Zauważyć przy tym należy, że § 29 rozporządzenia z 24 lutego 2016 r. wyraźnie rozróżnia pojęcie "data ważności prawa jazdy" od pojęcia "data ważności uprawnienia". O ważności prawa jazdy mówi ust. 2 tego przepisu, według którego w przypadku osób, o których mowa w ust. 1, data ważności prawa jazdy, o której mowa § 10 ust. 3 pkt 4 lit. a, nie może być dłuższa niż 15 lat. W tym drugim przypadku nie chodzi o oznaczenie daty ważności prawa jazdy w znaczeniu podania daty wskazującej kres ważności przysługujących stronie praw podmiotowych lecz wyłącznie o ważność samego dokumentu prawa jazdy – jako dokumentu urzędowego, który jedynie potwierdza posiadanie przez określoną osobę uprawnienia. Na blankiecie prawa jazdy ujawnieniu winny podlegać odrębnie – data ważności dokumentu prawa jazdy oraz data ważności samego uprawnienia do kierowania pojazdami. Zgodnie natomiast z art. 13 ust. 1 u.k.p. dokumenty prawa jazdy według nowego wzoru mają ściśle określony termin ważności, ale nie tracą przez to bezterminowego charakteru uprawnienia do kierowania pojazdami nabyte przez osoby pod rządami poprzednich przepisów dotyczących nabywania takich uprawnień. Przy ubieganiu się o nowe prawo jazdy, osoby takie nie muszą zatem ubiegać się jednocześnie o ponowne nabycie uprawnień do kierowania pojazdami (zob. m.in. wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 12 grudnia 2013 r. K 5/13). Przepis art. 13 ust. 1 u.k.p nie reguluje zatem uprawnienia do kierowania pojazdami. Nie może być zatem podstawą wpisu takiego ograniczenia. Zakwestionowanego dotychczas stanowiska organu nie może też uzasadniać § 10 ust. 3 pkt 10 lit. a rozporządzenia z 24 lutego 2016 r. Przepisu tego nie można bowiem odczytywać w oderwaniu od całej treści § 10 rozporządzenia z 24 lutego 2016 r., która jak wynika z części początkowej § 10 ust. 1 dotyczy wydania prawa jazdy, tj. nabycia uprawnień do kierowania pojazdami jako publicznych praw podmiotowych. Wskazania wynikające z § 10 ust. 3 pkt 10 lit. a rozporządzenia z 24 lutego 2016 r. obejmują zatem sytuację, w której stronie, po spełnieniu wymogów ustawowych, organ nadaje uprawnienia do kierowania pojazdami. Organ zobligowany jest zatem stosować się do tych wskazówek w zakresie, w jakim wpisuje po raz pierwszy uprawnienia nowo nabyte w drodze decyzji administracyjnej. Natomiast brak jest podstaw do tego, aby wskazówki wynikające z tego przepisu stosować do uprawnień wcześniej nabytych, w odniesieniu do których wpis do dokumentu prawa jazdy jest jedynie powtórzeniem informacji o dotychczas posiadanych uprawnieniach stwierdzonych w poprzednio wydanym prawie jazdy w tym zakresie. W świetle powyższych rozważań drugorzędnego znaczenia nabiera kwestia dotycząca treści wydanego skarżącemu zaświadczenia lekarskiego w oparciu o które ubiegał się o wydanie prawa jazdy w zakresie dotychczas nieposiadanej przez niego kategorii B i E. Istotne jest bowiem to, że skutki tego zaświadczenia dotyczą nowego uprawnienia, a nie posiadanej dotychczas kategorii prawa jazdy, w związku z czym nie mogło zaświadczenie to stanowić uzasadnienia do podjęcia zakwestionowanej w skardze czynności materialno-technicznej starosty. Organ nie mógł z uwagi na zaświadczenie lekarskie, które dotyczyło badań lekarskich w zakresie nabycia nowych uprawnień do kierowania innym rodzajem pojazdu zmieniać wcześniejszych decyzji w tym zakresie. Tylko w przypadku nowo nabytych uprawnień data kolejnego badania mogła ograniczyć okres ich ważności. Skarżący złożył wniosek o wydanie dokumentu prawa jazdy w związku z uzyskaniem dodatkowych uprawnień. Przyjęcie za poprawne stanowiska organu doprowadziłoby do sytuacji, w której złożenie wniosku o wymianę dokumentu prawa jazdy z powodu zmiany danych, o którym mowa w art. 18 u.k.p., stwarzałoby podstawę do prowadzenia powtórnej weryfikacji posiadanych przez kierowcę uprawnień, w tym uprawnień nabytych bezterminowo. Ponadto podstawę prawną do cofnięcia lub ograniczenia uprawnień nabytych z mocy decyzji ostatecznej stanowiłyby przepisy rozporządzenia wykonawczego do ustawy, co pozostaje w sprzeczności z zasadą trwałości ostatecznych decyzji administracyjnych, wyrażoną w art. 16 § 1 zdanie drugie k.p.a. (por. prawomocne wyroki w analogicznych sprawach, m. in. pod sygn. akt.: III SA/Kr 572/19, III SA/Kr 1135/19 czy II SA/Ke 193/20 - dostępne na stronie http://orzeczenia.nsa.gov.pl/).

Podsumowując stwierdzić należy, że w razie ubiegania się o wydanie nowej kategorii uprawnień do kierowania pojazdami organ nie dokonuje weryfikacji już wcześniej nadanych uprawnień. Nie może też z uwagi na zaświadczenie lekarskie, które dotyczyło badań lekarskich w zakresie nabycia nowych uprawnień do kierowania innym rodzajem pojazdu zmieniać wcześniejszych rozstrzygnięć w tym zakresie. Tylko w zakresie nowo nabytych uprawnień data kolejnego badania mogła ograniczyć okres ważności uprawnień. Rozszerzając to na pozostałe uprawnienia organ uczynił to bez podstawy prawnej, naruszając jednocześnie art. 18 w związku z art. 13 ust.1 u.k.p. oraz § 29 rozporządzenia z 24 lutego 2016 r.

4.5 W kwestii przyznania i potwierdzenia w dokumencie prawa jazdy uprawnienia skarżącego do kierowania pojazdami kategorii T, w kontekście podnoszonych w tym zakresie w skardze wątpliwości, należy wyjaśnić, że stosownie do treści przepisu § 10 ust. 6 pkt 1 lit. l rozporządzenia z 24 lutego 2016 r., wydając prawo jazdy w zakresie kategorii B+E - nadaje się uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii T.

4.6 Z tych względów sąd na podstawie art. 146 § 1 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji. O kosztach postępowania rozstrzygnięto na podstawie art. 200 i 210 § 2 p.p.s.a.Powered by SoftProdukt