drukuj    zapisz    Powrót do listy

6536 Ulgi w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej (art. 34 i 34a  ustaw, Odmowa sporządzenia uzasadnienia, Inne, Oddalono zażalenie, II GZ 50/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-18, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II GZ 50/09 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2009-03-18 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2009-02-25
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Joanna Kabat-Rembelska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6536 Ulgi w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej (art. 34 i 34a  ustaw
Hasła tematyczne
Odmowa sporządzenia uzasadnienia
Sygn. powiązane
III SA/Wa 2851/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-05-25
Skarżony organ
Inne
Treść wyniku
Oddalono zażalenie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 141 par. 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: sędzia NSA Joanna Kabat-Rembelska po rozpoznaniu w dniu 18 marca 2009 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej zażalenia G. O. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z dnia 4 lipca 2008 r. sygn. akt III SA/Wa 2851/06 w zakresie odmowy sporządzenia uzasadnienia wyroku w sprawie ze skargi G. O. na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia [...] lipca 2006 r. nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy postanawia: oddalić zażalenie

Uzasadnienie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w W. wyrokiem z dnia 8 grudnia 2006 r. oddalił skargę G. O. na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia [...] lipca 2006 r., nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy.

W dniu 10 stycznia 2007 r. skarżąca wniosła o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku składając jednocześnie wspomniany wniosek.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w W. postanowieniem z dnia 12 lutego 2007 r. odmówił skarżącej przywrócenia terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku z dnia 8 grudnia 2006 r. Postanowienie to stało się prawomocne wobec oddalenia przez Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 10 lipca 2007 r., sygn. akt II GZ 104/07, zażalenia skarżącej.

Następnie Wojewódzki Sąd Administracyjny w W. postanowieniem z dnia 4 lipca 2008 r. na podstawie art. 141 § 2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., dalej: p.p.s.a.), odmówił skarżącej sporządzenia uzasadnienia wyroku wskazując, iż termin do złożenia wniosku upływał w dniu 15 grudnia 2006 r., zaś wniosek został złożony w dniu 10 stycznia 2007 r., a zatem z uchybieniem terminu przewidzianego w powołanym przepisie.

G. O. wniosła zażalenie na powyższe postanowienie domagając się jego uchylenia.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

W myśl art. 141 § 2 p.p.s.a., w sprawach, w których skargę oddalono uzasadnienie wyroku sporządza się na wniosek strony zgłoszony w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyroku albo doręczenia odpisu sentencji wyroku.

W rozpoznawanej sprawie wyrok zapadł na rozprawie, zaś skarżąca w zawiadomieniu o rozprawie została prawidłowo pouczona o możliwości złożenia wniosku o sporządzenie jego uzasadnienia. W tej sytuacji termin do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku z dnia 8 grudnia 2006 r. upłynął w dniu 15 grudnia 2006 r. W związku z tym wniosek skarżącej z dnia 10 stycznia 2007 r. został złożony z uchybieniem terminu określonego w art. 141 § 2 p.p.s.a.

Mając na uwadze, że Wojewódzki Sąd Administracyjny prawomocnym postanowieniem z dnia 12 lutego 2007 r. odmówił przywrócenia skarżącej terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku, należało uznać, że Sąd I instancji prawidłowo odmówił G. O. sporządzenia uzasadnienia wyroku z dnia 8 grudnia 2006 r.

Z tych względów, Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 184 w związku z art. 197 § 1 i 2 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji.Powered by SoftProdukt