drukuj    zapisz    Powrót do listy

650 Sprawy świadczeń społecznych w drodze wyjątku, Odrzucenie zażalenia, Prezes Rady Ministrów, Odrzucono zażalenie, I OZ 841/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-17, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I OZ 841/08 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2008-11-17 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-10-29
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Anna Lech /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
650 Sprawy świadczeń społecznych w drodze wyjątku
Hasła tematyczne
Odrzucenie zażalenia
Sygn. powiązane
II SA/Wa 556/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-10-02
I OZ 328/08 - Postanowienie NSA z 2008-05-14
I OZ 842/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-17
Skarżony organ
Prezes Rady Ministrów
Treść wyniku
Odrzucono zażalenie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 194 par 2, art. 67 par 5, art. 178 w zw z art. 197
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie następującym Przewodniczący Sędzia NSA Anna Lech po rozpoznaniu w dniu 17 listopada 2008 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia J. Z. K. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 30 czerwca 2008 r. sygn. akt II SA/Wa 556/06 o odrzuceniu zażalenia J. Z. K. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 21 grudnia 2007 r., sygn. akt II SA/Wa 556/06 o odrzuceniu skargi kasacyjnej J. Z. K. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 2 października 2007 r., sygn. akt II SA/Wa 556/06 w sprawie ze skargi J. Z. K. na decyzję Prezesa Rady Ministrów z dnia [...], nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia specjalnego postanawia: odrzucić zażalenie.

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia 21 grudnia 2007 r., sygn. akt II SA/Wa 556/06, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił skargę kasacyjną J. Z. K. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 2 października 2007 r., sygn. akt II SA/Wa 556/06 w sprawie ze skargi J. Z. K. na decyzję Prezesa Rady Ministrów z dnia [...], nr [...], w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia specjalnego.

Sąd wskazał, że skarga kasacyjna została sporządzona osobiście przez skarżącego, zatem wbrew dyspozycji art. 175 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.,).

Na to postanowienie J. Z. K. złożył zażalenie.

Postanowieniem z dnia 30 czerwca 2008 r., sygn. akt II SA/Wa 556/06 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił zażalenie J. Z. K., ponieważ sporządzone zostało wbrew przepisowi art. 194 § 4 powołanej ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, to jest bez zachowania przymusu adwokackiego. Z akt sprawy wynika, że odpis tego postanowienia został doręczony pełnomocnikowi skarżącego, adwokatowi R. C. w dniu 4 lipca 2008 r.

W dniu 25 lipca 2008 r. (data stempla pocztowego) J. Z. K. złożył zażalenie, z którego wynika, ze nie zgadza się z zaskarżonym postanowieniem.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

zgodnie z art. 194 § 2 powołanej ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi zażalenie, wnosi się w terminie 7 dni od doręczenia postanowienia.

Natomiast w myśl art. 67 § 5 wskazanej ustawy, jeżeli ustanowiono pełnomocnika lub osobę upoważnioną do odbioru pism w postępowaniu sądowym, doręczenia należy dokonać tym osobom. Oznacza to, że jeżeli strona ustanowiła pełnomocnika procesowego, doręczenia muszą być dokonywane pod adresem tegoż pełnomocnika.

Z akt sprawy wynika, że w niniejszej sprawie dla skarżącego został ustanowiony pełnomocnik z urzędu - adwokat R. C., którego to w piśmie z dnia 19 grudnia 2007 r. wskazała Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie, w związku z czym, to jemu należy doręczać wszelką korespondencję związaną z niniejszą sprawą.

Z akt sprawy wynika także, iż postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 30 czerwca 2008 r. o odrzuceniu zażalenia na postanowienie o odrzuceniu skargi kasacyjnej, doręczono pełnomocnikowi skarżącego w dniu 4 lipca 2008 r., w związku z czym siedmiodniowy termin zakreślony do złożenia zażalenia, upłynął w dniu 11 lipca 2008 r., natomiast zażalenie złożono w dniu 25 lipca 2008 r., a więc po terminie. Z akt sprawy nie wynika natomiast, aby był składany wniosek o przywrócenie terminu.

Mając powyższe na uwadze, Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 178 w związku z art. 197 powołanej ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, postanowił, jak w sentencji.Powered by SoftProdukt