drukuj    zapisz    Powrót do listy

6119 Inne o symbolu podstawowym 611, Odrzucenie skargi, Minister Finansów, Odrzucono skargę, III SA/Wa 353/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-07-09, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

III SA/Wa 353/08 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-07-09 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-02-18
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Ewa Radziszewska-Krupa /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6119 Inne o symbolu podstawowym 611
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Sygn. powiązane
I FZ 201/08 - Postanowienie NSA z 2008-05-27
Skarżony organ
Minister Finansów
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 220 par. 1, art. 220 par. 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodnicząca Sędzia WSA Ewa Radziszewska-Krupa, , po rozpoznaniu w dniu 9 lipca 2008r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi B. S. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w P. z dnia [...] listopada 2007r. nr [...] w przedmiocie pozostawienia bez rozpatrzenia wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji w indywidualnej w sprawie w zakresie podatku od towarów i usług postanawia: - odrzucić skargę -

Uzasadnienie

Strona wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie 22 stycznia 2008r. skargę na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w W. z [...] listopada 2007r. w przedmiocie pozostawienia bez rozpatrzenia wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji w indywidualnej w sprawie w zakresie podatku od towarów i usług.

Wezwaniem Przewodniczącego Wydziału III z 21 lutego 2008r. Skarżący został zobowiązany do uiszczenia wpisu sądowego w wysokości 100 zł, w terminie 7 dni od daty doręczenia powyższego wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi.

W dniu 3 marca 2008r. do Naczelnego Sądu Administracyjnego, za pośrednictwem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wpłynęło zażalenie Skarżącego w przedmiocie uiszczenia wpisu.

Postanowieniem z 27 maja 2008r. sygn. akt I FZ 201/08, Naczelny Sąd Administracyjny zażalenie oddalił wskazując, iż zasadne było wezwanie Skarżącego do uiszczenia wpisu w wysokości 100 zł od wniesionej skargi.

Wobec tego, Skarżący został wezwany do wykonania prawomocnego zarządzenia Przewodniczącego Wydziału III w sprawie uiszczenia wpisu od skargi z 21 stycznia 2008r., w terminie 7 dni, od daty doręczenia zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu, pod rygorem odrzucenia skargi.

Wezwanie zostało doręczone Skarżącemu 23 czerwca 2008r., co potwierdza zwrotne potwierdzenie odbioru, znajdujące się w aktach sprawy (k. 36 akt sądowych). W dniu 30 czerwca 2008r. upłynął termin do wykonania czynności.

Z akt sprawy wynika, iż do dnia 1 lipca 2008r. nie uiszczono należnego wpisu sądowego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Zgodnie z art. 220 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. dalej powoływanej jako "P.p.s.a.") Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Natomiast na podstawie 220 § 3 P.p.s.a. Sąd obowiązany jest odrzucić skargę, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis.

Należy zauważyć, że w rozpoznawanej sprawie w odpisie zarządzenia skierowanego do Skarżącej w sposób prawidłowy zostało zawarte wezwanie do uiszczenia należnego wpisu. Skarżący mimo wezwania nie uiścił należnego wpisu sądowego, wobec czego Sąd nie mógł nadać skardze dalszego biegu i był zobowiązany do jej odrzucenia.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 220 § 1 i § 3 P.p.s.a. Sąd postanowił jak w sentencji.Powered by SoftProdukt