drukuj    zapisz    Powrót do listy

648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego, Odrzucenie skargi, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Odrzucono skargę, II SA/Sz 1530/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2016-02-05, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Sz 1530/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie

Data orzeczenia
2016-02-05 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2015-12-31
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Sędziowie
Maria Mysiak /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Sygn. powiązane
I OZ 307/16 - Postanowienie NSA z 2016-04-08
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2012 poz 270 art. 58 par 1 pkt 2 i par 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jednolity.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Maria Mysiak po rozpoznaniu w dniu 5 lutego 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Stowarzyszenia A. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...]., nr [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej p o s t a n a w i a : odrzucić skargę.

Uzasadnienie

Pismem nadanym w dniu 7 grudnia 2015 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej Sieć Obywatelska A. wystąpiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ze skargą na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej.

Skarga ta została odebrana (wydrukowana) i opatrzona pieczęcią organu w dniu 8 grudnia 2015 r.

W odpowiedzi na skargę, Kolegium wniosło o jej odrzucenie, wskazując, że została ona sporządzona i wniesiona po upływie terminu, względnie wniosło o oddalenie skargi.

W wykonaniu wezwania sądowego zobowiązującego do uzupełnienia braków formalnych skargi, strona skarżąca nadesłała odpis podpisanej skargi zgodnie z zasadami reprezentacji podmiotu oraz aktualny odpis z KRS potwierdzający umocowanie osób, które skargę podpisały.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.), zwanej dalej: "P.p.s.a.", skargę do sądu administracyjnego wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania są przedmiotem skargi.

Jak wynika z akt sprawy, zaskarżoną decyzję organu z dnia 29 października 2015 r. wraz z prawidłowym pouczeniem o terminie i sposobie wniesienia skargi, strona skarżąca odebrała w dniu 5 listopada 2015 r. Trzydziestodniowy termin do wniesienia skargi upływał w dniu 5 grudnia 2015 r., który przypadał na sobotę, tak więc stosownie do art. 83 § 2 P.p.s.a., ostatnim dniem do wniesienia skargi był 7 grudnia 2015 r. (poniedziałek), w którym strona skarżąca wysłała drogą elektroniczną skargę.

Skardze tej nadany został wymiar materialny w dniu 8 grudnia 2015 r., w którym została wydrukowana i w tej dacie skarga została skutecznie wniesiona do Sądu, za pośrednictwem organu.

W aktualnym stanie prawnym w postępowaniu sądowoadministracyjnym, z uwagi na treść art. 46 P.p.s.a., nie jest dopuszczalne wniesienie do sądu pisma, jak uczyniła to strona skarżąca, opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy 18 września 2001 r., w tym także za pośrednictwem organu administracji publicznej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Stanowisko to wynika z uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 maja 2014 r., sygn. akt I OPS 10/13 (opubl. w ONSAiWSA 2014/5/70, LEX nr 1459207). Możliwość wniesienia skargi drogą elektroniczną została przewidziana w art. 54 § 1a P.p.s.a., ale przepis ten wchodzi w życie od dnia 11 lutego 2017 r., na mocy zmian dokonanych art. 4 pkt 9 lit a. ustawy z dnia 10 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw.

Obecnie najwcześniejszą datą, w której pismo nadane drogą elektroniczną może być uznane za wniesione do Sądu, jest data jego wydrukowania (por. postanowienia NSA: z dnia 22 października 2014 r., sygn. akt I OZ 884/14 opubl. w Lex nr 1529147; z dnia 6 maja 2015 r., sygn. akt I OSK 1035/15, opubl. w Lex 1813409). Wówczas dopiero pismo takie uzyskuje wymiar materialny, a więc przyjmuje cechy pisma tradycyjnego. Wykonany wydruk należy, jako pismo wpływające do sądu, oznakować pieczęcią (tzw. prezentatą) oraz podpisem pracownika przyjmującego pismo, ze wskazaniem sądu, daty i godziny wpływu oraz liczby załączników. Przeto miarodajny jest rzeczywisty czas wydrukowania, wtedy bowiem zapis elektroniczny uzyskuje swą zmaterializowaną - tradycyjną, papierową – formę (por. uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 23 maja 2012 r. sygn., III CZP 9/12).

Skoro wniesienie niniejszej skargi do Sądu, za pośrednictwem organu, nastąpiło w dacie jej wydrukowania w siedzibie organu, w dniu 8 grudnia 2015 r., a ostatni dzień na jej wniesienie przypadał na dzień 7 grudnia 2015 r., to skarga została złożona z uchybieniem terminu przewidzianego w art. 53 § 1 P.p.s.a. i podlega odrzuceniu.

Z tych względów, Sąd działając na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 i § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak na wstępie.Powered by SoftProdukt