drukuj    zapisz    Powrót do listy

6463 Wzory przemysłowe, Odrzucenie skargi, Urząd Patentowy RP, Uchylono zaskarżone postanowienie, II GSK 772/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-09, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II GSK 772/09 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2009-12-09 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2009-09-01
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Andrzej Kuba /sprawozdawca/
Piotr Piszczek
Tadeusz Cysek /przewodniczący/
Symbol z opisem
6463 Wzory przemysłowe
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Sygn. powiązane
VI SA/Wa 715/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-06-23
Skarżony organ
Urząd Patentowy RP
Treść wyniku
Uchylono zaskarżone postanowienie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 58 § 1 pkt 4
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Tadeusz Cysek Sędzia NSA Andrzej Kuba (spr.) Sędzia del. NSA Piotr Piszczek Protokolant Małgorzata Olejowska po rozpoznaniu w dniu 26 listopada 2009 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej J. R. od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z dnia 23 czerwca 2009 r. sygn. akt VI SA/Wa 715/09 w sprawie ze skargi J. R. na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] października 2008 r. nr [...] w przedmiocie unieważnienia prawa z rejestracji wzoru przemysłowego postanawia: uchylić zaskarżone postanowienie

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia 23 czerwca 2009 r., sygn. akt. VI SA/Wa 715/09, Wojewódzki Sąd Administracyjny w W. odrzucił skargę J. R. na decyzję Urzędu Patentowego RP z dnia [...] października 2008 r., nr [...], w przedmiocie unieważnienia prawa z rejestracji wzoru przemysłowego.

W uzasadnieniu Sąd I instancji podał, że 8 kwietnia 2009 r. skarżący - J. R. złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W., za pośrednictwem Urzędu Patentowego RP, skargę na decyzję tego organu z dnia [...] października 2008 r., nr [...], w przedmiocie unieważnienia prawa z rejestracji wzoru przemysłowego pt. [...]. Jest to druga skarga tego skarżącego na powyższą decyzję Urzędu Patentowego RP, bowiem sprawa ze skargi złożonej wcześniej zawisła przed WSA w W. pod sygn. akt VI SA/Wa 443/09. Skarga ta została odrzucona nieprawomocnym postanowieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z dnia 16 kwietnia 2009 r., od którego złożona została skarga kasacyjna. Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z dnia 16 kwietnia 2009 r. odrzucające skargę dotyczyło sprawy tożsamej z niniejszą sprawą pomiędzy tymi samymi stronami. Sąd I instancji wyjaśnił, że zarówno w chwili składania przez skarżącego skargi w niniejszej sprawie, jak i w chwili orzekania przez sąd administracyjny, sprawa objęta skargą pomiędzy tymi samymi stronami, której przedmiotem była ta sama decyzja Urzędu Patentowego RP z dnia [...] października 2008 r. nr [...], zarejestrowana pod sygn. akt VI SA/Wa 443/09, była i jest w toku.

J. R. złożył skargę kasacyjną od powyższego postanowienia wnosząc o jego uchylenie w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania oraz o zasądzenie od organu na rzecz skarżącego kosztów postępowania kasacyjnego, w tym uiszczonej opłaty od skargi kasacyjnej oraz kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

Zaskarżonemu orzeczeniu zarzucono naruszenie przepisów postępowania, które mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy - art. 174 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. nr 153, poz. 1270, ze zm.) - tj.: niewłaściwe zastosowanie art. 58 § 1 pkt 4 p.p.s.a., skutkiem czego odrzucono skargę strony. W ocenie skarżącego naruszenie nastąpiło poprzez błędne przyjęcie, że postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z dnia 16 kwietnia 2009 r., sygn. akt VI SA/Wa 443/09, dotyczyło sprawy tożsamej z niniejszą sprawą pomiędzy tymi samymi stronami.

W uzasadnieniu podano, że postanowienie z dnia 16 kwietnia 2009 r. zostało wydane w sprawie pomiędzy R. S.A. w B. a Urzędem Patentowym RP. Jest oczywiste, iż J. R. i spółka akcyjna o nazwie "R. " nie są tymi samymi osobami. Zatem, w sprawie nie występuje tożsamość stron, a stąd art. 58 § 1 pkt 4 p.p.s.a. został niewłaściwie zastosowany, co miało wpływ na wynik sprawy.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje

Skargę kasacyjną należy uwzględnić.

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, w art. 58 § 1 pkt 4, przyjmuje jako jedną z przesłanek odrzucenia skargi sytuację, gdy skarga dotyczy sprawy pomiędzy tymi samymi stronami, która jest w toku lub została już prawomocnie osądzona.

W niniejszej sprawie nie można się zgodzić z Sądem I instancji, który odrzucając skargę przyjął, że postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z dnia 16 kwietnia 2009 r. dotyczyło sprawy tożsamej z niniejszą sprawą pomiędzy tymi samymi stronami. Sąd I instancji wyjaśnił, że zarówno w chwili składania przez skarżącego skargi w niniejszej sprawie, jak i w chwili orzekania przez sąd administracyjny, sprawa objęta skargą pomiędzy tymi samymi stronami, której przedmiotem była ta sama decyzja Urzędu Patentowego RP z dnia [...] października 2008 r. nr [...], zarejestrowana pod sygn. akt VI SA/Wa 443/09, była i jest w toku.

Rację ma skarżący twierdząc, że postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z dnia 16 kwietnia 2009 r., sygn. akt VI SA/Wa 443/09, nie dotyczyło sprawy tożsamej z niniejszą sprawą pomiędzy tymi samymi stronami. Owszem obie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. wniesione zostały na decyzję Urzędu Patentowego RP z dnia [...] października 2008 r. nr [...], ale postanowienie z dnia 16 kwietnia 2009 r. zostało wydane w sprawie pomiędzy R. S.A. w B. a Urzędem Patentowym RP. W niniejszej zaś sprawie stronami są J. R. oraz Urząd Patentowy RP. Nie można się zgodzić z twierdzeniem, że osoba fizyczna - J. R. i spółka akcyjna pod firmą "R. " są tymi samymi podmiotami, chociaż prima facie tak by się mogło zdawać. Na marginesie dodać można, że nawet w przypadku, gdyby osoba fizyczna była jedynym akcjonariuszem w spółce akcyjnej to absolutnie nie można utożsamiać obu tych podmiotów, ponieważ są one niezależnymi od siebie uczestnikami obrotu prawnego i każdy z nich nabywa prawa i obowiązki na własną rzecz.

W związku z powyższym twierdzenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W., jakoby sprawa tożsama z niniejszą sprawą, pomiędzy tymi samymi stronami była w toku, jest nieuprawnione. W rozpatrywanej sprawie nie ma mowy o istnieniu ujemnej przesłanki dopuszczalności skargi, ponieważ nie występuje tożsamość, o jakiej mowa w art. 58 § 1 pkt 4 p.p.s.a., pomiędzy rozpatrywaną sprawą a sprawą zarejestrowaną pod sygnaturą VI SA/Wa 443/09. J. R. i spółka akcyjna pod firmą "R. " są bowiem odrębnymi podmiotami prawa.

W świetle powyższych ustaleń, wobec usprawiedliwionego zarzutu przedstawionego we wniesionej skardze kasacyjnej, zaistniała konieczność uchylenia na podstawie art. 185 § 1 p.p.s.a. zaskarżonego postanowienia w całości i przekazania sprawy Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w W. do ponownego rozpoznania.Powered by SoftProdukt