drukuj    zapisz    Powrót do listy

6019 Inne, o symbolu podstawowym 601 659, Umorzenie postępowania, Inspektor Nadzoru Budowlanego, stwierdzono że przewlekłość nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa
w pozostałym zakresie postępowanie umorzono, II SAB/Kr 33/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-05-07, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SAB/Kr 33/15 - Wyrok WSA w Krakowie

Data orzeczenia
2015-05-07 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2015-03-03
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Sędziowie
Anna Szkodzińska /przewodniczący/
Jacek Bursa /sprawozdawca/
Mirosław Bator
Symbol z opisem
6019 Inne, o symbolu podstawowym 601
659
Hasła tematyczne
Umorzenie postępowania
Skarżony organ
Inspektor Nadzoru Budowlanego
Treść wyniku
stwierdzono że przewlekłość nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa
w pozostałym zakresie postępowanie umorzono
Powołane przepisy
Dz.U. 2012 poz 270 art. 161 par. 1 pkt 3, art. 149 par. 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jednolity.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA Anna Szkodzińska Sędziowie : WSA Mirosław Bator WSA Jacek Bursa (spr.) Protokolant : sekretarz sądowy Małgorzata Piwowar po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 maja 2015 r. sprawy ze skargi A.I. na przewlekłość postępowania prowadzonego przez [...]Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w sprawie odstępstw od zatwierdzonego projektu budowlanego I. stwierdza, że przewlekłość postępowania prowadzonego przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w sprawie znak: [...] nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; II. w pozostałym zakresie postępowanie umarza; III. zasądza od Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. na rzecz skarżącego A.I. kwotę 100 zł (sto złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Uzasadnienie

A. I. pismem z dnia 26 stycznia 2015r. złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargę na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w zakresie zbadania legalności słupów energetycznych posadowionych na działce [...] przy ul. W. w B.. W skardze wniesiono o zobowiązanie WINB w K. do wydania odpowiedniego aktu administracyjnego w terminie czternastu dni od daty doręczenia akt organowi, zobowiązanie WINB w K. do ukarania dyscyplinarnego pracownika winnego niezałatwienie sprawy w terminie, w przypadku uwzględnienia skargi o orzeczenie, czy bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa lub, że naruszenie prawa nie było rażące, mimo że będą podstawy do umorzenia postępowania sądowego w zakresie dotyczącym zobowiązania organu do wydania aktu, jeśli taki zostanie wydany przez organ po wniesieniu skargi do sądu, a także o wymierzenie organowi grzywny na postawie art. 149 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., póz. 270 ze zm.; dalej określana jako "p.p.s.a.") w maksymalnej wysokości określonej w art. 154 § 6 p.p.s.a. W uzasadnieniu skargi szczegółowo opisano przebieg postępowania administracyjnego w tym kwestię wyczerpania trybu zaskarżenia.

W odpowiedzi na skargę skarżony organ wniósł o jej oddalenie wskazując na czynności jakie przeprowadził w postępowaniu odwoławczym od decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. z dnia 2.09.2014 znak. [...], tj. iż organ l instancji przekazał odwołanie wraz z aktami sprawy do WINB w K. w dniu 7.10.2014r., Zaś po wstępnej analizie zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, z uwzględnieniem wskazań zawartych w wyroku WSA w Krakowie z dnia 14.02.2014r. sygn. akt II SA/Kr 1442/13, którym uchylono wcześniejszą decyzje organu II oraz l instancji, WINB uznał za konieczne uzupełnienie postępowania dowodowego. Pismem z dnia 4.12.2014r. wezwał "T" S. A. do ponownego odszukania dokumentacji związanej z przedmiotem postępowania w szczególności dzienników budowy, inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, planu realizacyjnego. Ponadto pismem z dnia 4.12.2014r. wezwano "T" S.A. o uzupełnienie braków formalnych odwołania. Równocześnie organ zawiadomił strony, że sprawa nie zostanie załatwiona w terminie określonym w art. 35 § 3 kpa i wyznaczył nowy termin do załatwienia sprawy tj. 27.02.2015r. W dniu 17.12.2014r. "T" SA uzupełnił braki formalne poprzez doręczenie m.in., pełnomocnictwa. W dniu 22.12.2014r. skarżący wezwał organ do zastosowania się do prawomocnego wyroku sądu i załatwienia sprawy, pismem z dnia 30.12.2014r. organ poinformował skarżącego o podjętych działaniach mających na celu uzupełnienie materiału dowodowego. W dniu 7.01.2015r. wpłynęło do WINB postanowienie GINB z dnia 24.12. którym odmówiono wyznaczenia dodatkowego terminu do załatwienia sprawy. Z uwagi na brak odpowiedzi na pismo organu z dnia 4.12.2014r. ponownie wezwano inwestora do udzielenia wyjaśnień pismem z dnia 4.02.2015r. "T" SA nie odpowiedział na ponowne wezwanie, dlatego organ po ustaleniu prawidłowego kręgu stron postępowania i udzieleniu informacji podmiotom o braku przymiotu strony, rozpatrzył sprawę wydając w dniu 27.02.2015r. decyzję znak. [...] kończącą postępowanie. W ocenie organu przewlekłość nie wystąpiła z powodu podejmowania istotnych czynności dowodowych zmierzających do możliwe szybkiego, a przynajmniej racjonalnego załatwienia sprawy - uzupełnienia postępowania dowodowego stosownie do wskazań sądu z wyroku z dnia 14.02.2014r. sygn. akt II SA/Kr 1442/13. Wezwania kierowane do inwestora miały na celu sprawienie by inwestor ponownie przeszukał zasoby archiwalne, a tym samym były próbą uzyskania od inwestora brakującej dokumentacji dotyczącej inwestycji, na którą wskazywał Sąd. Nadto charakter sprawy dotyczy inwestycji zrealizowanej na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę z 1988r., stąd wymagał z uwagi na upływ czasu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w okresie dłuższym niż miesiąc. Zasada szybkości postępowania nie może przesłaniać organowi konieczności zgromadzenia dowodów w oparciu o które będzie możliwe rozstrzygnięcie sprawy.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Przedmiotem kontrolowanej sprawy była przewlekłość Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K., w niezałatwieniu w terminie sprawy odstępstw od zatwierdzonego projektu budowlanego - słupów energetycznych posadowionych na działce [...] przy ul. W. w B.. Przewlekłość ta, w ocenie Sądu, wystąpiła wobec niezachowania terminu miesięcznego do rozpoznania sprawy w postępowaniu odwoławczym, co wprost wynika z art. 35 § 3 kpa. Za przyczyny zaś niezależne od organu nie można uznać kilkukrotne wzywanie inwestora o przedstawienie tej samej dokumentacji i bezczynne oczekiwanie na jego reakcję. Organ odwoławczy, wobec poprzednio wydanej decyzji, a także wyroku sądu administracyjnego, miał jasne wytyczne co do sposobu jej załatwienia, co powinno nastąpić poprzez podjęcie szybkich i sprawnych decyzji procesowych, a brak wywiązania się inwestora w terminie z wezwania, winien być odpowiednio oceniony w decyzji kończącej postępowanie.

Wobec jednak wydania aktu administracyjnego kończącego postępowanie odwoławcze przed skarżonym organem tj. jak wyżej wskazano już po wniesieniu skargi - decyzji z dnia 27.02.2015r. znak. [...], załatwiającej sprawę administracyjną, stan przewlekłości skarżonego organu już nie występuje. Postępowanie sądowe jest zatem bezprzedmiotowe w zakresie zobowiązania organu do wydania określonego aktu. To zaś jest powodem umorzenia postępowania sądowego, o czym Sąd orzekł w pkt II sentencji wyroku. Podstawą prawną umorzenia postępowania jest art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a.

Nie ulega przy tym wątpliwości, że organ wydał w/w decyzję administracyjną już po wniesieniu do sądu skargi na przewlekłość. Jak wynika z akt sprawy, skarga została złożona za pośrednictwem organu w dniu 26 stycznia 2015r., natomiast decyzję administracyjną wydano 27 lutego 2015r. Wydanie decyzji, jak to miało miejsce w rozpatrywanej sprawie, nie zwalnia sądu z obowiązku orzekania w przedmiocie stwierdzenia, czy przewlekłość miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa. Obowiązek ten wynika z art. 149 § 1 zd. 2 p.p.s.a. Oceniając powyższy aspekt sprawy sąd uznał, iż przewlekłość organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa (pkt l wyroku). Ocena ta wynika z faktu wpływu jednej ze stron wnoszących odwołanie w zakresie uzupełniania braków formalnych (około miesięczne) na około 3-miesieczne opóźnienie, a także niezwłocznego zawiadomienia strony o przyczynach opóźnienia i wyznaczenia dodatkowego terminu oraz wydania aktu administracyjnego w tymże wyznaczonym terminie. Z racji tego, opóźnienia, nie mogą być uznane za rażące i wskazane okoliczności zmniejszają negatywny charakter naruszenia art. 35 kpa. Stąd również działanie skarżonego organu nie mogło skutkować grzywną. Nadto sąd administracyjny w postępowaniu o przewlekłość nie ma kompetencji do oceny czy w konkretnym akcie administracyjnym, niezaskarżonym w tym postępowaniu, doszło do poświadczenia nieprawdy.

O kosztach orzeczono na podstawie art. 200 p.p.s.a. (pkt III wyroku).

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w wyroku.Powered by SoftProdukt