drukuj    zapisz    Powrót do listy

647 Sprawy związane z ochroną danych osobowych, Odrzucenie skargi, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Odrzucono skargę, II SA/Wa 457/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-05-27, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Wa 457/14 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2014-05-27 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2014-03-14
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Ewa Pisula-Dąbrowska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
647 Sprawy związane z ochroną danych osobowych
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Skarżony organ
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2012 poz 270 art. 220 par. 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jednolity.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie: Przewodniczący: Sędzia WSA - Ewa Pisula-Dąbrowska po rozpoznaniu w dniu 27 maja 2014 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi [...] na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia [...] stycznia 2014 r. nr [...] w przedmiocie przetwarzania danych osobowych postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.), skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

Zarządzeniem Zastępcy Przewodniczącej Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27 marca 2014 r. (k-16 akt sprawy), skarżący – [...] – został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego od wniesionej skargi – w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania – w wysokości 200 zł. Jednocześnie został poinformowany o skutkach jego nieuiszczenia.

Odpis zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu został doręczony stronie skarżącej w dniu 7 kwietnia 2014 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru, k-20 akt sprawy). Oznacza to, że ostatni dzień do uiszczenia wpisu upłynął z dniem 14 kwietnia 2014 r.

Jak wynika z informacji z Oddziału Finansowo-Budżetowego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, pomimo upływu wyznaczonego terminu wpis sądowy od skargi nie został uiszczony (k-23 akt sprawy).

Zgodnie zatem z powołanym wyżej art. 220 § 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, skarga jako nieopłacona podlega odrzuceniu. Z tego względu Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł, jak w sentencji.Powered by SoftProdukt