drukuj    zapisz    Powrót do listy

6110 Podatek od towarów i usług, Podatek od towarów i usług, Dyrektor Izby Skarbowej, Podjęto zawieszone postępowanie, I FSK 341/09 - Postanowienie NSA z 2011-01-28, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I FSK 341/09 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2011-01-28 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2009-03-05
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Barbara Wasilewska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6110 Podatek od towarów i usług
Hasła tematyczne
Podatek od towarów i usług
Sygn. powiązane
I SA/Gd 13/08 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2008-11-13
I FSK 195/11 - Wyrok NSA z 2011-04-21
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
Podjęto zawieszone postępowanie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art 128 par 1 pkt 4
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący : Sędzia NSA Barbara Wasilewska po rozpoznaniu z urzędu w dniu 28 stycznia 2011 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej sprawy ze skargi kasacyjnej W. C. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 13 listopada 2008 r. sygn. akt I SA/Gd 13/08 w przedmiocie oddalenia skargi w sprawie ze skargi W. C. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w G. z dnia 30 października 2007 r. w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiące od maja 2004 r. do grudnia 2004 r. oraz od października 2005 r. do grudnia 2005 r. postanawia: podjąć zawieszone postępowanie.

Uzasadnienie

W dniu 05.03.2010 r. do tut. Sądu wpłynęła skarga kasacyjna W. C. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 13.11.2008 r. Wspomnianym wyrokiem Sąd pierwszej instancji na podstawie art. 151 ustawy z 30.08.2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz. 1270 ze zm.) - zwanej dalej "p.p.s.a." oddalił skargę podatnika na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w G. z dnia 30.10.2007 r. w przedmiocie podatku od towarów i usług za okres od maja do grudnia 2004 r. oraz od października do grudnia 2005 r.

Postanowieniem z dnia 14.07.2009 r., sygn. I FSK 748/08, Naczelny Sąd Administracyjny w trybie art. 249 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (obecnie "Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej") skierował do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (obecnie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej) następujące pytania:

1) czy zasady wspólnotowego systemu VAT, w szczególności art. 17 ust. 6 Szóstej Dyrektywy VAT (dyrektywa 77/388/EWG), nie sprzeciwiają się ustawodawstwu Państwa Członkowskiego, zgodnie z którym podatnik nie nabywa prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury VAT wystawionej przez podmiot niezarejestrowany w ewidencji podatników podatku od towarów i usług?

2) czy dla odpowiedzi na pytanie pierwsze istotne jest, że:

a) nie ma wątpliwości, że transakcje wykazane w fakturze VAT podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT oraz, że rzeczywiście zostały dokonane;

b) faktura zawierała wszystkie dane, wymagane zgodnie z ustawodawstwem wspólnotowym;

c) ograniczenie prawa podatnika do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury wystawionej przez podmiot niezarejestrowany funkcjonowało w porządku krajowym przez dniem przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Wspólnoty?

3) czy odpowiedź na pytanie pierwsze uzależniona jest od spełnienia dodatkowych kryteriów (np. udowodnienia, że podatnik działał w dobrej wierze?).

Postanowieniem z dnia 22.03.2010 r. NSA na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a. zawiesił postępowanie w sprawie z uwagi na fakt, że rozstrzygnięcie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej będzie miało charakter prejudycjalny dla rozstrzygnięcia sprawy zapoczątkowanej skargą kasacyjną Waldemara Czupowskiego.

Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, co następuje:

Zawieszone postanowienie należało podjąć.

W dniu 22 grudnia 2010 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie o sygn. C - 438/09 wydał wyrok, w którym rozstrzygnął wątpliwości wyrażone w postanowieniu prejudycjalnym ze względu na które tut. Sąd zdecydował się zawiesić postępowanie.

Mając na uwadze powyższe względy na podstawie art. 128 § 1 pkt 4 w zw. z art. 193 p.p.s.a. Naczelny Sąd Administracyjny orzekł jak w sentencji.Powered by SoftProdukt