drukuj    zapisz    Powrót do listy

6177 Doradcy podatkowi i biegli rewidenci, ,  ,  , II GZ 9/05 - Postanowienie NSA z 2005-03-01, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II GZ 9/05 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2005-03-01 orzeczenie prawomocne
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Kierejczyk Edward /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6177 Doradcy podatkowi i biegli rewidenci
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz. 1270 art. 141 par. 2, art. 173 par. 1-2, art. 177 par. 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Publikacja w u.z.o.
ONSAiWSA 2005 5 poz. 94
Info. o glosach
Bogusz Mariusz, Bojanowski Eugeniusz, Miłosz Michał, GSP-Prz.Orz. 2006/4/11
Tezy

Omyłkowe doręczenie stronie orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z uzasadnieniem bez jej wniosku, określonego w art. 141 par. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi /Dz.U. nr 153 poz. 1270/, uniemożliwia tej stronie wniesienie skargi kasacyjnej od takiego orzeczenia w trybie art. 177 par. 1 tej ustawy.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej zażalenia Zbigniewa G. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 grudnia 2004 r. 6/II SAB 218/03 w sprawie ze skargi kasacyjnej Zbigniewa G. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 maja 2004 r. 6/II SAB 218/03 wydanego w sprawie ze skargi na bezczynność Krajowej Rady Doradców Podatkowych w przedmiocie wpisu na listę doradców podatkowych postanawia - oddalić zażalenie.

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia 17 grudnia 2004 r. 6/II SAB 218/03 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił skargę kasacyjną Zbigniewa G. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 maja 2004 r. w przedmiocie wpisu na listę doradców podatkowych.

W uzasadnieniu postanowienia Sąd podał, że skarżący nie występował do Sądu z wnioskiem o uzasadnienie wyroku, od którego została złożona skarga kasacyjna. Sąd sporządził uzasadnienie orzeczenia na wniosek organu - Krajowej Rady Doradców Podatkowych. Odpis wyroku wraz z uzasadnieniem, pomimo braku wniosku o jego sporządzenie, otrzymał także skarżący.

W ocenie Sądu, odpis wyroku z uzasadnieniem sporządzony na wniosek strony zgłoszony w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia orzeczenia lub doręczenia odpisu sentencji wyroku - doręcza się tylko tej stronie, która taki wniosek złożyła /art. 141 par. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz.U. nr 153 poz. 1270/. Jest to pierwszy etap czynności jaki strona powinna dokonać, jeżeli chce od orzeczenia, z którym się nie zgadza, złożyć skargę kasacyjną. W drugim etapie może złożyć skargę kasacyjną, w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia jej odpisu orzeczenia wraz z uzasadnieniem. Nie złożenie wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku pozbawia stronę prawa złożenia skargi kasacyjnej. Otrzymanie - na skutek omyłki Sądu - odpisu orzeczenia wraz z uzasadnieniem, o które strona nie występowała nie zmienia powyższej zasady. Wobec powyższego Sąd na mocy art. 178 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi odrzucił skargę kasacyjną.

Strona złożyła do Naczelnego Sądu Administracyjnego zażalenie na to postanowienie wnosząc o jego uchylenie.

W uzasadnieniu skarżąca podniosła, że w zaskarżonym postanowieniu pominięto art. 174 par. 2 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, który wymienia jako uprawnioną do wniesienia skargi kasacyjnej "stronę", ale nie warunkuje tego prawa do uprzedniego wniesienia przez nią o doręczenie jej wyroku z uzasadnieniem. To samo odnosi się do art. 177 par. 2 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, który również niczego nie przesądza, a jedynie określa termin do wniesienia skargi kasacyjnej i dzień, od którego termin ten należy liczyć.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie jest zasadne.

W myśl art. 173 par. 1 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi od wydanego przez wojewódzki sąd administracyjny wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Skargę kasacyjną może wnieść strona, prokurator lub Rzecznik Praw Obywatelskich po doręczeniu im odpisu orzeczenia z uzasadnieniem /art. 173 par. 2 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi/. Zgodnie z art. 177 par. 1 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi skargę kasacyjną wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok lub postanowienie, w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia stronie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem. Regulację zawartą w tym przepisie należy rozumieć w ten sposób, iż termin trzydziestodniowy liczy się od doręczenia stronie orzeczenia dokonanego w sposób prawidłowy, tj. zgodnie z wymaganiami przewidzianymi w art. 141 par. 2. Oznacza to, że w sprawach, w których skargę oddalono, tylko wtedy, gdy strona zażądała w terminie siedmiu dni doręczenia jej orzeczenia wraz z uzasadnieniem, można przyjąć, że zostały spełnione wstępne przesłanki do powstania możliwości wniesienia kasacji. Ponieważ w rozpatrywanej sprawie strona nie wystąpiła w wnioskiem o doręczenie jej wyroku wraz z uzasadnieniem w terminie siedmiodniowym, doręczenie jej orzeczenia nie mogło wywołać skutku przewidzianego w art. 177 par. 1 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, to znaczy, trzydziestodniowy termin w ogóle nie mógł rozpocząć swojego biegu, zatem nie było możliwe wniesienie kasacji. W sprawie zostało naruszone wymaganie dotyczące zgłoszenia przez stronę odpowiedniego żądania w terminie tygodniowym, a omyłkowe doręczenie orzeczenia wraz z uzasadnieniem nastąpiło z naruszeniem art. 142 par. 2 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

W takim przypadku wniesiona przez stronę kasacja jest niedopuszczalna "z innych przyczyn", wskutek czego zaszła konieczność jej odrzucenia - na podstawie art. 178 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Z powyższych względów Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 197 w związku z art. 184 powyższej ustawy orzekł jak w sentencji.Powered by SoftProdukt