drukuj    zapisz    Powrót do listy

6180 Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę, Koszty sądowe, Minister Budownictwa, Oddalono zażalenie, I OZ 621/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-29, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I OZ 621/08 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2008-08-29 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-07-30
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Jacek Fronczyk /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6180 Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę
Hasła tematyczne
Koszty sądowe
Sygn. powiązane
I OZ 894/07 - Postanowienie NSA z 2007-11-30
I OZ 619/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-29
I OZ 620/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-29
I OZ 29/09 - Postanowienie NSA z 2009-01-28
I SA/Wa 461/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-04-26
I OZ 30/09 - Postanowienie NSA z 2009-01-28
Skarżony organ
Minister Budownictwa
Treść wyniku
Oddalono zażalenie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 214 par. 1 i par. 2, art. 220 par. 1, par. 3 i 4, art. 230 par. 1, art 233, art. 184 w związku z art. 197 par. 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Dz.U. 2003 nr 221 poz 2193 par. 2 ust. 1 pkt. 7
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia del. WSA Jacek Fronczyk po rozpoznaniu w dniu 29 sierpnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia Z. W. na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 2 lipca 2008 r., sygn. akt I SA/Wa 461/07 o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 maja 2008 r., sygn. akt I SA/Wa 461/07 o oddaleniu wniosku Z. W. o wyłączenie sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego [...], sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie [...] oraz asesora Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie [...] od udziału w sprawie ze skargi Z. W. na decyzję Ministra Budownictwa z dnia [...], Nr [...] w przedmiocie pozostawienia podania bez rozpoznania postanawia: oddalić zażalenie

Uzasadnienie

Zarządzeniem z dnia 2 lipca 2008 r., sygn. akt I SA/Wa 461/07 Przewodniczący Wydziału I Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, mając za podstawę art. 220 § 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270, ze zm.) oraz § 2 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 221, poz. 2193), wezwał skarżącego Z. W. do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 100 zł od zażalenia na postanowienie tegoż Sądu z dnia 29 maja 2008 r., oddalające jego wniosek o wyłączenie sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego [...], sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie [...] oraz asesora Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie [...] od udziału w sprawie ze skargi Z. W. na decyzję Ministra Budownictwa z dnia [...], Nr [...] w przedmiocie pozostawienia podania bez rozpoznania - w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia zażalenia.

Zażalenie na powyższe zarządzenie złożył skarżący Z. W., podnosząc iż "nie może poddać się wezwaniu zapłaty 100 zł, bo nie jest to w jego interesie...".

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie ma usprawiedliwionych podstaw.

Stosownie do art. 214 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm.), zwanej "p.p.s.a.", jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, do uiszczenia kosztów sądowych obowiązany jest ten, kto wnosi do sądu pismo podlegające opłacie lub powodujące wydatki. Zgodnie zaś z art. 214 § 2 p.p.s.a. pismo wnoszone przez kilka osób, których uprawnienia lub obowiązki związane z przedmiotem zaskarżenia są wspólne, podlega jednej opłacie.

W myśl art. 230 § 1 p.p.s.a. od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Pismami wszczynającymi postępowanie przed sądem administracyjnym są skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania (art. 230 § 2 p.p.s.a.).

Artykuł 230 § 1 p.p.s.a. przewiduje dwa rodzaje wpisów: wpis stosunkowy i wpis stały. Wpis stosunkowy pobiera się w sprawach, w których przedmiotem zaskarżenia są należności pieniężne; w innych sprawach pobiera się wpis stały (art. 231 p.p.s.a.). Jeżeli więc przedmiotem sprawy nie są należności pieniężne, od których pobiera się wpis stosunkowy w zależności od wysokości należności objętych zaskarżeniem, to w sprawie należy uiścić wpis stały.

Jednocześnie w art. 233 p.p.s.a. zawarto delegację ustawową dla Rady Ministrów do określenia, w drodze rozporządzenia, wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu. W wykonaniu tej delegacji Rada Ministrów wydała rozporządzenie z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193). Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 7 tegoż rozporządzenia wpis stały wynosi 100 zł w sprawach zażaleń na postanowienia wojewódzkich sądów administracyjnych..

W rozpoznawanej sprawie skarżąc wniósł zażalenie na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 maja 2008 r. o oddaleniu wniosku Z. W. o wyłączenie sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego [...], sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie [...] oraz asesora Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie [...] od udziału w sprawie, a więc wpis wynosi 100 zł.

Wobec powyższego skarżący zasadnie został wezwany do uiszczenia należnego wpisu, którego wysokość ustalona została zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Z tych względów, na podstawie art. 184 w związku z art. 197 § 2 i art. 198 ww. ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt