drukuj    zapisz    Powrót do listy

648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego 658, Odrzucenie zażalenia, Prokurator, Odrzucono zażalenie, I OZ 831/11 - Postanowienie NSA z 2011-11-16, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I OZ 831/11 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2011-11-16 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2011-10-26
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Izabella Kulig - Maciszewska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego
658
Hasła tematyczne
Odrzucenie zażalenia
Sygn. powiązane
II SAB/Kr 34/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-03-31
Skarżony organ
Prokurator
Treść wyniku
Odrzucono zażalenie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 46 § 1 pkt 4 i § 4, art. 178 i 180 w zw. z art. 197
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Izabella Kulig - Maciszewska po rozpoznaniu w dniu 16 listopada 2011 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia P. B. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 7 lipca 2011 r., sygn. akt II SAB/Kr 34/07 odrzucające zażalenie P. B. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 31 marca 2011 r., sygn. akt II SAB/Kr 34/07 w sprawie ze skargi P. B. na bezczynność Prokuratora Okręgowego w K. postanawia: odrzucić zażalenie.

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia 31 marca 2011 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie odrzucił sprzeciw wniesiony przez P. B..

Zażalenie na to postanowienie wniósł skarżący. Ponieważ zażalenie to nie zostało podpisane, a jedynie znajduje się na nim facsimile podpisu, zarządzeniem z dnia 27 maja 2011 r. skarżący został wezwany do podpisania własnoręcznym podpisem wniesionego zażalenia w terminie 7 dni pod rygorem jego odrzucenia. Wezwanie to odebrał P. Boliński w dniu 13 czerwca 2011 r. Do dnia 7 lipca 2011 r. zażalenie nie zostało podpisane przez skarżącego.

Zaskarżonym postanowieniem z dnia 7 lipca 2011 r., sygn. akt II SAB/Kr 34/07, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie – wobec nieuzupełnienia w terminie braków formalnych zażalenia – odrzucił zażalenie skarżącego na postanowienie tegoż Sądu z dnia 31 marca 2011 r.

W dniu 9 sierpnia 2011 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie wpłynęło złożone drogą elektroniczną zażalenie skarżącego na postanowienie tegoż Sądu z dnia 7 lipca 2011 r., opatrzone podpisem elektronicznym.

W wykonaniu zarządzenia Sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 9 września 2011 r. wezwano P. B. do usunięcia braków zażalenia, poprzez własnoręczne jego podpisanie – w terminie siedmiu dni od doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia zażalenia.

Wezwanie to pozostało bez odpowiedzi skarżącego.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 46 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej "p.p.s.a.", każde pismo strony powinno zawierać podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika. Podpis powinien być własnoręczny, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 46 § 4 p.p.s.a, które w tej sprawie nie występują. W sytuacji braku własnoręcznego podpisu, Sąd wzywa stronę do usunięcia braku formalnego pisma przez jego podpisanie. Aby więc można było posługiwać się w postępowaniu sądowoadministracyjnym podpisem elektronicznym, musi istnieć stosowny ku temu przepis we wskazanym akcie prawnym.

Stosownie do art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450 ze zm.) bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu wywołuje skutki prawne określone ustawą, jeżeli został złożony w okresie ważności tego certyfikatu. W rozdziale IX cytowanej ustawy znajdują się przepisy zmieniające między innymi przepisy Kodeksu cywilnego art. 60, art. 78 § 1 i § 2 dopuszczające możliwość wyrażenia woli osoby w stosunkach cywilnoprawnych przez ujawnienie jej w postaci elektronicznej.

Ponadto ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565 ze zm.) w art. 36 pkt 3 i pkt 5 dokonano zmiany przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego to jest art. 57 § 5 pkt 1 i art. 63 § 3a dopuszczając możliwość wniesienia podania w formie dokumentu elektronicznego. Wskazane wyżej przepisy dotyczą wyłącznie zakresu jaki reguluje dana ustawa.

Natomiast w przepisach ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi nie ma odpowiednika wyżej wskazanych przepisów Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania administracyjnego, a pojęcie podpisu elektronicznego w ogóle nie występuje.

Jednocześnie zauważyć należy, iż stosownie do art. 2 ust. 3 powołanej ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, przepisów tej ustawy nie stosuje się do sądów administracyjnych w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Oznacza to, że w tym postępowaniu wojewódzki sąd administracyjny nie jest obowiązany do posługiwania się w korespondencji elektronicznej certyfikatami, o których mowa w powołanej ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym. Tym samym, dla skuteczności pisma wnoszonego przez stronę drogą elektroniczną konieczne jest późniejsze opatrzenie go własnoręcznym podpisem, bowiem tylko taki podpis spełnia wymagania wynikające z art. 46 § 1 pkt 4 powołanej ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

A zatem należy stwierdzić, że skoro skarżący na niniejszym zażaleniu, które do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie wpłynęło w dniu 9 sierpnia 2011 r., nie złożył – pomimo stosownego wezwania – własnoręcznego podpisu, to zażalenie to, należało uznać za obarczone brakiem formalnym, skutkującym jego odrzucenie.

Mając powyższe na uwadze, Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 178 i 180 w związku z art. 197 p.p.s.a. orzekł, jak w sentencji.Powered by SoftProdukt