drukuj    zapisz    Powrót do listy

648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego 658, , Rada Gminy, umorzono postępowanie, II SAB/Kr 265/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-09-05, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SAB/Kr 265/14 - Postanowienie WSA w Krakowie

Data orzeczenia
2014-09-05 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2014-08-04
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Sędziowie
Agnieszka Nawara-Dubiel /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego
658
Skarżony organ
Rada Gminy
Treść wyniku
umorzono postępowanie
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Agnieszka Nawara - Dubiel po rozpoznaniu w dniu 5 września 2014 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Przedsiębiorstwa Produkcyjno - Usługowo - Handlowego "[....] " Sp. z o.o. w B. na bezczynność Wójta Gminy C. w przedmiocie udzielenia informacji publicznej postanawia: 1. umorzyć postępowanie, 2. zwrócić stronie skarżącej wniesiony w sprawie wpis od skargi w kwocie 100 (sto) zł.

Uzasadnienie

W piśmie z dnia 26 sierpnia 2014 r. strona skarżąca cofnęła skargę z uwagi na fakt wydania przez stronę przeciwną decyzji w przedmiocie odmowy udzielenia informacji publicznej. Skarżąca spółka wniosła również o zwrot wniesionego w sprawie wpisu w kwocie 100 zł.

Uznając cofnięcie to za dopuszczalne należało umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne na podstawie art. 60 w zw. z art. 161 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z dnia 14 marca 2012 r. poz. 270 ze zm.).

Zgodnie z art. 232 § 1 pkt 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Sąd z urzędu zwraca stronie cały uiszczony wpis od pisma odrzuconego lub cofniętego. Na podstawie tego przepisu orzeczono jak w pkt 2 postanowienia.Powered by SoftProdukt