drukuj    zapisz    Powrót do listy

6182 Zwrot wywłaszczonej nieruchomości i rozliczenia z tym związane, Umorzenie postępowania, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Odrzucono skargę, I SA/Wa 1522/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-09-09, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Wa 1522/11 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2011-09-09 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2011-08-11
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Przemysław Żmich /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6182 Zwrot wywłaszczonej nieruchomości i rozliczenia z tym związane
Hasła tematyczne
Umorzenie postępowania
Skarżony organ
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 58 par. 1 pkt 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym Przewodniczący Sędzia WSA Przemysław Żmich (spr.) po rozpoznaniu w dniu 9 września 2011 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. B. na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia [...] czerwca 2011 r., nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zażalenia na postanowienie postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie

W dniu 18 lipca 2011 r., (data nadania przesyłki w urzędzie pocztowym) A. B. wniósł bezpośrednio do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia [...] czerwca 2011 r., nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zażalenia na postanowienie.

Mając na uwadze fakt, iż skarga została wniesiona bezpośrednio do Sądu, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w dniu 22 lipca 2011 r. (data nadania skargi przez Sąd – k - 14) przekazał skargę A. B. Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył co następuje:

Stosownie do treści art. 53 § 1 w związku z art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie, za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi.

Z powyższego wynika więc, że w przypadku wniesienia skargi bezpośrednio do sądu administracyjnego, sąd ten powinien ją przekazać właściwemu organowi administracji publicznej. Wówczas o zachowaniu terminu do wniesienia skargi decyduje data nadania skargi przez sąd pod adresem właściwego organu administracji publicznej (por. postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 21 marca 2006 r., sygn. akt II SA/Bk 131/06, Lex nr 284737).

Ze zwrotnego potwierdzenia odbioru zaskarżonej do Sądu postanowienia wynika, że została ono doręczone skarżącemu 21 czerwca 2011 r., a zatem termin do wniesienia przez A. B. skargi do sądu administracyjnego upłynął w dniu 21 lipca 2011 r. Jak zostało zaznaczone już wcześniej skarga została nadana przez WSA w Warszawie na adres Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 22 lipca 2011 r., a zatem po upływie ustawowego terminu.

Naruszenie zatem przez skarżącego trzydziestodniowego terminu do wniesienia skargi do sądu administracyjnego uzasadnia jej odrzucenie.

Z powyższych względów Sąd, na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, postanowił jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt