drukuj    zapisz    Powrót do listy

6112 Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy opodatkowania, Podatek dochodowy od osób fizycznych, Dyrektor Izby Skarbowej, Oddalono skargę, III SA/Wa 253/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-11-10, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

III SA/Wa 253/10 - Wyrok WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2010-11-10 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2010-01-28
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Barbara Kołodziejczak-Osetek
Krystyna Kleiber /przewodniczący/
Sylwester Golec /sprawozdawca/
Symbol z opisem
6112 Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy opodatkowania
Hasła tematyczne
Podatek dochodowy od osób fizycznych
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
Oddalono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2005 nr 8 poz 60 art.76 par.1, art.150 , art.67a
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa - tekst jedn.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Krystyna Kleiber, Sędziowie Sędzia WSA Sylwester Golec (sprawozdawca), Sędzia WSA Barbara Kołodziejczak-Osetek, Protokolant spec. Lidia Wasilewska, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 listopada 2010 r. sprawy ze skargi A. M. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia [...] listopada 2009 r. nr [...] w przedmiocie zaliczenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2008 r. na poczet zaległości w podatku dochodowym od działalności gospodarczej opłacanym w formie karty podatkowej za styczeń 2004 r. oddala skargę

Uzasadnienie

III SA/WA 253/10

U Z A S A D N I E N I E

W dniu [...] września 2003r. do Urzędu Skarbowego W. wpłynęło pismo z dnia [...] sierpnia 2003 r., w którym Skarżący A. M. poinformował organ podatkowy, że od dnia 29 lipca 2003 r. zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług taksówkowych.

W dniu [...] marca 2004 r. do Urzędu Skarbowego W. wpłynęło pismo z dnia [...] lutego 2004r., którym Skarżący powiadomił organ pierwszej Instancji o wznowieniu ww. działalności gospodarczej z dniem [...] stycznia 2004 r.

W dniu [...] marca 2004 r. do Urzędu Skarbowego W. wpłynęło kolejne pismo A. M. informujące, iż zawiesił on prowadzoną działalność gospodarczą.

Decyzją z dnia [...] marca 2004r. Nr [...] Naczelnik Urzędu Skarbowego W. ustalił A. M. podatek dochodowy w formie karty podatkowej na okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r., w wysokości 196,00 zł miesięcznie, płacony w terminie do 7-go każdego miesiąca za miesiąc ubiegły, za grudzień w terminie do 28 grudnia roku podatkowego.

Z uwagi na fakt, iż Skarżący nie wpłaciła należnego podatku za okres prowadzenia działalności gospodarczej, tj. od dnia 26 stycznia 2004 r. do dnia 14 marca 2004 r., po stronie Skarżącego powstały zaległości z tytułu nieuregulowanego podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej za okres od dnia 26 stycznia do 31 stycznia 2004r. w kwocie 32,70 zł, za okres od dnia 1 lutego do 29 lutego 2004 r. w kwocie 196,00 zł oraz za okres od dnia 1 marca do 14 marca 2004r. w kwocie 84,90 zł.

W dniu [...] kwietnia 2009 r. do Urzędu Skarbowego W. wpłynęło zeznanie A. M. o wysokości dochodu osiągniętego w 2008r. (PIT-37) z wykazaną nadpłatą w kwocie 57,00 zł.

Postanowieniem z dnia [...] sierpnia 2009r. Nr [...] Naczelnik Urzędu Skarbowego W. na podstawie art. 76 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w dalszej części uzasadnienia powoływanej jako O.p., zaliczył przysługującą Skarżącemu nadpłatę w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2008 r. (PIT-37) w kwocie 57,00 zł, po potrąceniu kosztów upomnienia w wysokości 8,80 zł, na poczet zaległości w podatku dochodowym od działalności gospodarczej opłacanym w formie karty podatkowej za styczeń 2004r., w następujący sposób:

- kwotę 28,80 zł zaliczono na należność główną

- kwotę zaliczono na 19,40 zł na odsetki za zwłokę.

Postanowienie z dnia [...] sierpnia 2009r. Nr [...] doręczono Skarżącemu w dniu 1 września 2009r.

W dniu 4 września 2009r. A. M. złożył na ww. postanowienie zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w W. Skarżący podnosił, że prowadzona przez niego w działalność gospodarcza została zwieszona z dniem 15 marca 2004 r. i nie została wznowiona do chwili obecnej. Skarżący nie dokonywał wpłat na poczet zaległości podatkowych za rok 2004. Dokonywał wpłat na poczet tych zaległości w roku 2005, jednakże zostały one błędnie zaliczone na poczet zobowiązań za rok 2005. W związku z tym Skarżący wnosił o przeksięgowanie wpłat dokonanych w roku 2005 na poczet zobowiązań podatkowych za rok 2005.

Postanowieniem z dnia [...] listopada 2009r. Nr [...] Dyrektor Izby Skarbowej w W. utrzymał w mocy zaskarżone postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego W. z dnia [...] sierpnia 2009r. Nr [...]. W uzasadnieniu tego postanowienia organ drugiej instancji stwierdził, że po stronie Skarżącego istniała zaległość podatkowa w podatku dochodowym opłacanym w formie karty podatkowej za okres od dnia 26 stycznia do 31 stycznia 2004 r. luty 2004 r. oraz okres od 1 do 14 marca 2004 r. W tym stanie zasadnym było zaliczenie przysługującej Skarżącemu nadpłaty na poczet tych zaległości. Organ wskazał, że wpłaty dokonane przez Skarżącego w roku 2005 zostały przez organ zaliczone na poczet zaległości z tytułu karty podatkowej za poszczególne okresy roku 2003. W tym zakresie organ wydał postanowienie z dnia [...] września 2009 r. (karta 9 akt administracyjnych).

Na ww. postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w W. A. M. pismem z dnia [...] grudnia 2009r., wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

W skardze na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia [...] listopada 2009r. Nr [...] Skarżący wniósł o jego uchylenie oraz o:

- zaliczenie nadpłaty podatku za 2002 r. na poczet zaległości za 2003 r. i uznanie decyzji organu pierwszej instancji o odstąpieniu od ściągania należności,

- zaliczenie wpłat dokonanych w 2005 r. na poczet zaległości za 2004 r.,

W uzasadnieniu skargi A. M. wskazał, że w 2005 r. nie prowadził działalności gospodarczej i za ten okres podatki były nienależne. W ocenie Skarżącego dokonane w 2005 r. wpłaty z tytułu podatku za 2004 r. zostały omyłkowo zaksięgowane na poczet zobowiązań za 2005 r. Skarżący podnosił, że nie otrzymał zwrotu nadpłaconych podatków za 2002 r. oraz 2005 r. co oznacza, iż organ podatkowy jest nadal w posiadaniu tych kwot. Ponadto Skarżący podnosił, że w wyniku zawieszenia działalności gospodarczej z dniem marca 2004r. i brakiem stałego zatrudnienia znajduje się w bardzo trudnej sytuacji materialnej.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Skarga jest bezzasadna.

Zgodnie z art. 76 § 1 O.p. nadpłaty wraz z oprocentowaniem podlegają zaliczeniu z urzędu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę oraz bieżących zobowiązań podatkowych, a w razie Ich braku podlegają zwrotowi z urzędu, chyba że podatnik złoży wniosek o zaliczenie nadpłaty w całości lub w części na poczet przyszłych zobowiązań. W sprawie zaliczenia nadpłaty organ podatkowy wydaje postanowienie, na które służy zażalenie - art. 76a § 1 O.p.

Z akt sprawy wynika, że w dacie powstania po stronie Skarżącego nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2008 r. na Skarżącym ciążyły zaległości z tytułu niezapłaconego podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej za okres od dnia 26 stycznia do 31 stycznia 2004r. w kwocie 32,70 zł, za okres od dnia 1 lutego do 29 lutego 2004r.w kwocie 196,00 zł oraz za okres od dnia 1 marca do 14 marca 2004r. w kwocie 84,90 zł. W aktach sprawy znajduje się decyzja w sprawie ustalenia podatku w formie karty podatkowej na rok podatkowy 2004 r., którą skarżącemu doręczono w sposób określony w art. 150 § 1 i 2 O.p. Sam Skarżący nie kwestionuje faktu, że za wymienione okresy roku 2004 nie zapłacił w terminie podatku w formie karty podatkowej.

W toku postępowania przed organami podatkowymi oraz w skardze skierowanej do Sądu Skarżący podnosił, że dokonał wpłat podatku w formie karty podatkowej za ww. okresy, jednakże zostały one błędnie zaliczone na poczet zaległości za rok 2005. W ocenie Sądu twierdzenia te należało uznać za gołosłowne, gdyż nie zostały poparte przez Skarżącego żadnymi dowodami. Skarżący nawet w najmniejszym stopniu nie uprawdopodobnił zapłaty zaległych zobowiązań z tytułu karty podatkowej ustalonych na rok 2004. W aktach sprawy znajduje się kopia postanowienia organu pierwszej instancji w przedmiocie zaliczenia wpłaty dokonanej przez Skarżącego w roku 2005 na poczet zaległości podatkowych za rok 2003 (karta 9 akt administracyjnych). Z postanowienia tego wynika, że na Skarżącym ciążyły zaległości w podatku opłacanym w formie karty podatkowej także za rok 2003. W tym Stanie rzeczy Sąd uznał, że brak było przesłanej do uznania że w niniejszej sprawie organy dokonały zaliczenia nadpłaty podatku na poczet zobowiązania podatkowego, które wcześniej wygasło wskutek zapłaty.

W świetle powyższego należało stwierdzić, że zaskarżonym postanowieniem Dyrektor Izby Skarbowej w W. prawidłowo rozstrzygnął, że Naczelnik Urzędu Skarbowego W. zasadnie uznał, iż w rozpatrywanej sprawie wystąpiły określone w art. 76 § 1 O.p. przesłanki zaliczenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT-37) za 2008 r. w wysokości 57,00 zł na zaległość w podatku dochodowym opłacanym w formie karty podatkowej za styczeń 2004r. oraz należne od tej zaległości odsetki.

Podnoszona w skardze okoliczność trudnej sytuacji materialnej Skarżącego nie może stanowić podstawy do uznania zaskarżonego postanowienia za niezgodne z prawem. Z treści przepisów art. 145 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) w dalszej części uzasadnienia powoływanej jako P.p.s.a. wynika, że podstawą do uwzględnienia przez Sąd skargi na postanowienie lub decyzję jest ich niezgodność z prawem. Podnoszona przez Skarżącego jego trudna sytuacja materialna może stanowić podstawę do ubiegania się o umorzenie lub rozłożenie na raty zaległości podatkowych (art. 67a O.p.).

Dodatkowo należy wskazać, że zawarte w skardze wnioski o zaliczenie przez Sąd przysługujących Skarżącemu nadpłat podatków na poczet zaległości podatkowej, należało uznać za bezprzedmiotowe ponieważ tego rodzaju kompetencje nie zostały przyznane Sądowi w przepisach P.p.s.a.

Mając powyższe na uwadze Sąd na podstawie art. 151 orzekł jak w sentencji.Powered by SoftProdukt