drukuj    zapisz    Powrót do listy

6139 Inne o symbolu podstawowym 613, Odrzucenie zażalenia, Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, Oddalono zażalenie, II OZ 463/09 - Postanowienie NSA z 2009-05-27, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II OZ 463/09 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2009-05-27 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2009-05-12
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Krystyna Borkowska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6139 Inne o symbolu podstawowym 613
Hasła tematyczne
Odrzucenie zażalenia
Sygn. powiązane
II SA/Gl 391/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-07-04
Skarżony organ
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
Treść wyniku
Oddalono zażalenie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 175, art. 194 par. 4
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Dnia 27 maja 2009 roku Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Sędzia NSA Krystyna Borkowska po rozpoznaniu w dniu 27 maja 2009 roku na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia S. K. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 6 listopada 2008 roku, sygn. akt II SA/Gl 391/08 odrzucające zażalenie S. K. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 9 października 2008 roku, sygn. akt II SA/Gl 391/08 o odrzuceniu skargi kasacyjnej S. K. od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 4 lipca 2008 roku, sygn. akt II SA/Gl 391/08 odrzucającego skargę S. K. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego Ośrodek Zamiejscowy w Katowicach z dnia 12 sierpnia 2002 roku, sygn. akt II SA/Ka 2048/00 p o s t a n a w i a: oddalić zażalenie

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia 6 listopada 2008 roku, sygn. akt II SA/Gl 391/08 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach odrzucił zażalenie S. K. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 9 października 2008 roku, sygn. akt II SA/Gl 391/08 o odrzuceniu skargi kasacyjnej S. K. od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 4 lipca 2008 roku odrzucającego skargę skarżącego o wznowienie postępowania sądowego.

W uzasadnieniu Sąd I instancji wskazał, że zażalenie na postanowienie o odrzuceniu skargi kasacyjnej zostało sporządzone samodzielnie przez stronę, podczas gdy zgodnie z art. 194 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) powinno zostać sporządzone przez radcę prawnego lub adwokata.

Na powyższe postanowienie S. K. wniósł zażalenie, którego treść nie ma związku z kwestionowanym przez skarżącego postanowieniem Sądu.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 194 § 4 i art. 175 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) zażalenie, którego przedmiotem jest postanowienie o odrzuceniu skargi kasacyjnej, powinno być sporządzone przez adwokata lub radcę prawnego, z wyjątkiem sporządzenia zażalenia przez sędziego, prokuratora, notariusza, radcę Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa albo profesora lub doktora habilitowanego nauk prawnych będących stroną, przedstawicielem strony lub jej pełnomocnikiem (art. 175 § 2 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi) oraz w przypadku sporządzenia zażalenia przez doradcę podatkowego w sprawach obowiązków podatkowych lub rzecznika patentowego w sprawach własności przemysłowej (art. 175 § 3 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi).

W niniejszej sprawie skarżący otrzymał postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach o odrzuceniu skargi kasacyjnej wraz z pouczeniem o obowiązku sporządzenia zażalenia przez adwokata lub radcę prawnego. Skarżący powyższego obowiązku nie dochował. Ponieważ skarżący nie zalicza się do grona osób wymienionych w art. 175 § 2 i 3 powołanej ustawy, przedmiotowe zażalenie należy uznać za niedopuszczalne jako sporządzone przez nieuprawniony podmiot. Zgodnie z art. 178 w związku z art. 197 § 2 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi zażalenie zostanie odrzucone na posiedzeniu niejawnym jeżeli jest niedopuszczalne.

Z powyższych przyczyn orzeczono jak w sentencji, na podstawie art. 184 w związku z art. 197 § 2 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.Powered by SoftProdukt