drukuj    zapisz    Powrót do listy

6042 Gry losowe i zakłady wzajemne, Odrzucenie skargi kasacyjnej, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej, Odrzucono skargę kasacyjną, II SA/Ol 367/21 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2021-10-11, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Ol 367/21 - Postanowienie WSA w Olsztynie

Data orzeczenia
2021-10-11  
Data wpływu
2021-04-29
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie
Sędziowie
S. Beata Jezielska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6042 Gry losowe i zakłady wzajemne
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi kasacyjnej
Skarżony organ
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej
Treść wyniku
Odrzucono skargę kasacyjną
Powołane przepisy
Dz.U. 2019 poz 2325 art.173 par.1,art.178,art.220 par.1 i par.3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Beata Jezielska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 11 października 2021 r. sprawy ze skargi kasacyjnej "[...]" Sp. z o.o. w W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 15 czerwca 2021 r. sygn. akt II SA/Ol 367/21 w sprawie ze skargi "[...]" Sp. z o.o. w W. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia "[...]" nr "[...]" w przedmiocie kary z tytułu urządzania gier hazardowych postanawia odrzucić skargę kasacyjną.

Uzasadnienie

Wyrokiem z 15 czerwca 2021 r. (sygn. akt II SA/Ol 367/21) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie oddalił skargę "[...]" Sp. z o.o. w Warszawie (dalej jako: skarżąca) na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z "[...]" w przedmiocie kary z tytułu urządzania gier hazardowych.

Od powyższego wyroku skargę kasacyjną wywiódł profesjonalny pełnomocnik skarżącej.

Zarządzeniem Przewodniczącej II Wydziału z 9 września 2021 r. pełnomocnik skarżącej został wezwany do uiszczenia wpisu od skargi kasacyjnej w kwocie 1000 zł w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania pod rygorem odrzucenia skargi kasacyjnej. Wezwanie to doręczono w dniu 14 września 2021 r. Zatem termin do uzupełnienia braku formalnego skargi kasacyjnej upłynął w dniu 21 września 2021 r. Pomimo upływu zakreślonego terminu nie został uiszczony wpis od skargi kasacyjnej.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie, zważył co następuje:

Zgodnie z treścią art. 173 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2019r. poz. 2325 dalej jako: p.p.s.a.) od wydanego przez wojewódzki sąd administracyjny wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 58 § 1 pkt 2-4, art. 161 § 1 oraz art. 220 § 3, przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Stosownie jednak do art. 178 p.p.s.a. wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę kasacyjną, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

W myśl art. 220 § 1 p.p.s.a. sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona opłata, w tym oplata, o której mowa w art. 235a. W tym przypadku, z zastrzeżeniem § 2 i 3, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. W razie bezskutecznego upływu tego terminu przewodniczący wydaje zarządzenie o pozostawieniu pisma bez rozpoznania. Przy czym stosownie do art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga kasacyjna, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

W niniejszej sprawie skarżąca, pomimo prawidłowego wezwania, nie uiściła wpisu od skargi kasacyjnej.

W związku z powyższym na mocy art. 220 § 3 w zw. z art. 178 p.p.s.a. należało orzec jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt