drukuj    zapisz    Powrót do listy

6150 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 6391 Skargi na uchwały rady gminy w przedmiocie ... (art. 100 i 101a ustawy o samorządzie gminnym), Umorzenie postępowania, Rada Miasta, Umorzono postępowanie z art. 161 ustawy p.p.s.a., II OSK 191/10 - Postanowienie NSA z 2010-05-06, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II OSK 191/10 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2010-05-06 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2010-01-29
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Krystyna Borkowska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6150 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
6391 Skargi na uchwały rady gminy w przedmiocie ... (art. 100 i 101a ustawy o samorządzie gminnym)
Hasła tematyczne
Umorzenie postępowania
Sygn. powiązane
II OSK 1383/08 - Postanowienie NSA z 2010-01-29
IV SA/Wa 789/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-06-20
Skarżony organ
Rada Miasta
Treść wyniku
Umorzono postępowanie z art. 161 ustawy p.p.s.a.
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 60, art. 161 par. 1 pkt 1, art. 193, art. 232 par. 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Dnia 6 maja 2010 roku Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Sędzia NSA Krystyna Borkowska po rozpoznaniu w dniu 6 maja 2010 roku na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej sprawy ze skargi kasacyjnej I. S. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 czerwca 2008 roku, sygn. akt IV SA/Wa 789/08 oddalającego skargę I. S. i Z. G. na uchwałę Rady m. st. Warszawy z dnia 10 października 2006 roku, nr LXXXII/2746/2006 w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały dotyczącej studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. st. Warszawy p o s t a n a w i a: 1. umorzyć postępowanie kasacyjne, 2. zwrócić z kasy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie kwotę 150 (sto pięćdziesiąt) złotych tytułem uiszczonego wpisu

Uzasadnienie

Wyrokiem z dnia 20 czerwca 2008 roku, sygn. akt IV SA/Wa 789/08 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę I. S. i Z. G. na uchwałę Rady m. st. Warszawy z dnia 10 października 2006 roku, nr LXXXII/2746/2006 w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały dotyczącej studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. st. Warszawy.

Od powyższego wyroku została wniesiona przez I. S. skarga kasacyjna, która następnie pismem procesowym z dnia 23 kwietnia 2010 roku (data prezentaty sądu) została cofnięta.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Stosownie do art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności. Jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania (art. 161 § 1 pkt 1 Ppsa).

Zgodnie z art. 193 Ppsa jeżeli nie ma szczególnych przepisów postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, do postępowania tego stosuje się odpowiednio przepisy postępowania przed wojewódzkim sądem administracyjnym. Zatem powyższe przepisy będą miały odpowiednie zastosowanie w przypadku cofnięcia skargi kasacyjnej.

W przedmiotowej sprawie Naczelny Sąd Administracyjny nie znalazł podstaw, aby uznać cofnięcie skargi kasacyjnej za niedopuszczalne. Czynność ta nie zmierza bowiem do obejścia prawa, a także nie spowoduje utrzymania w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

W związku z powyższym Naczelny Sąd Administracyjny, działając na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 w związku z art. 193 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji. Rozstrzygnięcie o zwrocie wpisu od skargi kasacyjnej oparto na przepisie art. 232 § 1 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.Powered by SoftProdukt