drukuj    zapisz    Powrót do listy

6118 Egzekucja świadczeń pieniężnych, Koszty sądowe, Dyrektor Izby Skarbowej, Oddalono zażalenie, II FZ 511/07 - Postanowienie NSA z 2008-09-01, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II FZ 511/07 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2008-09-01 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2007-09-12
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Andrzej Grzelak /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6118 Egzekucja świadczeń pieniężnych
Hasła tematyczne
Koszty sądowe
Sygn. powiązane
I SA/Gl 328/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-10-27
II FZ 263/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-15
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
Oddalono zażalenie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 231
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Dz.U. 2003 nr 221 poz 2193 par. 2 ust. 1 pkt 1
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Sędzia NSA Andrzej Grzelak po rozpoznaniu w dniu 1 września 2008 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej zażalenia M. B. na zarządzenie Przewodniczącego I Wydziału Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 14 sierpnia 2007 r., sygn. akt I SA/Gl 328/07 w przedmiocie uiszczenia wpisu sądowego w sprawie ze skargi M. B. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia 2 marca 2007 r., Nr [..] w przedmiocie egzekucji świadczeń pieniężnych postanawia: oddalić zażalenie. 2

Uzasadnienie

Przewodniczący Wydziału I Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, zarządzeniem z dnia 14 sierpnia 2007 r. – powołując jako podstawę prawną regulację zawartą w art. 220 § 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.; w skrócie: p.p.s.a.) i § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193; w skrócie: rozporządzenie) - wezwał M. B. do uiszczenia wpisu w kwocie 100 zł od skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia 2 marca 2007 r. w przedmiocie egzekucji świadczeń pieniężnych.

Zarządzenie to wykonano w dniu 16 sierpnia 2007 r., zaś pismo zawierające wezwanie do uiszczenia wpisu doręczono podatnikom dnia 20 sierpnia 2007 r.

Na powyższe zarządzenie skarżący wniósł zażalenie wnosząc w nim o jego uchylenie. Podkreślił, że wielokrotnie zwalniano go od ponoszenia kosztów sądowych przed sądami cywilnymi.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie. Strona skarżąca w złożonym zażaleniu nie podała, jakie przepisy prawa zostały naruszone przy wydawaniu zaskarżonego zarządzenia.

Warto jednak wyjaśnić, że stosownie do art. 231 p.p.s.a. wpis stosunkowy pobiera się w sprawach, których przedmiotem zaskarżenia są należności pieniężne, w innych sprawach pobiera się wpis stały.

Z kolei zgodnie § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia od zażaleń na postanowienia wojewódzkich sądów administracyjnych wpis stały bez względu na przedmiot zaskarżonego aktu lub czynności w sprawach skarg na postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, egzekucyjnym i zabezpieczającym wynosi 100 zł. Wniesiona przez podatnika skarga jest środkiem odwoławczym od postanowienia WSA w Gliwicach z dnia 2 marca 2007 r. w przedmiocie egzekucji świadczeń pieniężnych. Wobec powyższego ustalenie przez Przewodniczącego Wydziału wpisu stałego w wysokości 100 zł na podstawie § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia było prawidłowe.

Z tych względów Naczelny Sąd Administracyjny orzekł jak w sentencji, działając na podstawie art. 184 w związku z art. 197 § 1 i 2 p.p.s.a.

-----------------------

2Powered by SoftProdukt