drukuj    zapisz    Powrót do listy

6480 658, Dostęp do informacji publicznej, Inne, Oddalono skargę, II SAB/Go 162/16 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-12-22, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SAB/Go 162/16 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp.

Data orzeczenia
2016-12-22 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2016-10-05
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp.
Sędziowie
Jacek Jaśkiewicz /przewodniczący/
Krzysztof Dziedzic /sprawozdawca/
Michał Ruszyński
Symbol z opisem
6480
658
Hasła tematyczne
Dostęp do informacji publicznej
Sygn. powiązane
I OSK 781/17 - Wyrok NSA z 2019-03-05
Skarżony organ
Inne
Treść wyniku
Oddalono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2016 poz 718 art. 151
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jednolity
Dz.U. 2015 poz 2058 art. 1, art. 4 ust. 1, art. 6 ust. 1
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej - tekst jednolity
Dz.U. 2015 poz 1892 art. 6, art. 18 ust. 1
Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Jacek Jaśkiewicz Sędziowie Sędzia WSA Krzysztof Dziedzic (spr.) Sędzia WSA Michał Ruszyński Protokolant Referent Stażysta Katarzyna Grycuk po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 grudnia 2016 r. sprawy ze skargi E.S. na bezczynność Prezesa [...] spółka z o.o. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej oddala skargę.

Uzasadnienie

W dniu 31 sierpnia 2016 r. E.S.-C. drogą elektroniczną zwróciła się do [...] Sp. z o.o. z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej w postaci podania sygnatury akt sprawy, za którą Wspólnota Mieszkaniowa ul. [...] jest obciążana kosztami sądowymi.

W odpowiedzi na wniosek, w dniu [...] września 2016 r. [...] Sp. z o.o. poinformowało stronę, iż spółka, jako zarządca nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej ul. [...], wszelkich informacji dotyczących prowadzonych spraw sądowych oraz egzekucyjnych udziela wyłącznie współwłaścicielom nieruchomości.

Kolejnym mailem z dnia [...] września 2016 r. skarżąca wskazała, że wnioskowana informacja jest zgodna z przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej. Podkreśliła przy tym, iż w przypadku przyjęcia odmiennego założenia, należy w sposób prawidłowy odmówić udzielenia informacji publicznej, tj. wydać decyzję administracyjną.

Pismem z dnia [...] września 2016r. E.S.-C. złożyła skargę na bezczynność Prezesa [...] Sp. z o.o. w zakresie rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej .

Strona zarzucając naruszenie art. 61 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w zw. z art. 10 Europejskiej Konwencji o ochronie Praw Człowieka i podstawowych wolności (Dz.U. 1993 Nr 61, poz. 284 ze zm.), art. 4 ust. 1 pkt. 4, art. 13 ust. 1, art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2015 poz. 2058, dalej: u.d.i.p.) wniosła o zobowiązanie przez Sąd Prezesa [...] do wykonania wniosku w terminie 14 dni od dnia doręczenia akt organowi oraz zasądzenie na rzecz strony skarżącej zwrotu kosztów postępowania według norm przepisanych.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o odrzucenie skargi z uwagi na brak organu, którego bezczynność podlega kognicji sądu i administracyjnego, względnie o oddalenie skargi oraz orzeczenie o kosztach postępowania według nom przepisanych.

W uzasadnieniu organ podał, iż skarżąca powołuje się na ustawę o dostępie do informacji publicznej, jednak zakres żądanych danych w żaden sposób nie odpowiada definicji informacji publicznej zawartej w ustawie. Ponieważ żądane informacje nie mają charakteru publicznego, brak było podmiotu, który mógłby udzielić informacji o charakterze informacji publicznej, co uzasadnia odrzucenie skargi.

Z daleko posuniętej ostrożności procesowej, na wypadek gdyby Sąd uznał skargę za dopuszczalną skarżona Spółka podała, że na tak sformułowane pytanie jakie zostało przedstawione przez skarżącą nie można byłoby udzielić odpowiedzi, albowiem informacja, której żąda skarżąca nie ma charakteru publicznego. Nadto niemożliwym było udzielenie odpowiedzi, gdyż wspólnota mieszkaniowa, którą zarządza [...] Sp. z o.o. nie jest de facto obciążona kosztami postępowań, jako że nie była nigdy stroną pozwaną, natomiast wspólnota wytaczała powództwa i z tego tytułu ponosiła koszty sądowe, lecz taka informacja nie ma charakteru informacji publicznej, gdyż nie ma ona żadnego związku z szeroko rozumianym korzystaniem przez WM [...] lub [...] Sp. z o.o. ze środków publicznych. Relacje pomiędzy wspólnotą a zarządcą mają charakter czysto cywilny i nie są oparte na wykorzystywaniu środków publicznych.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 3 § 2 pkt 8 i 9 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U 2016. 718 ze zm.; dalej jako p.p.s.a.), kontrola działalności administracji publicznej sprawowana przez sądy administracyjne obejmuje orzekanie w sprawach skarg na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania. W przypadku skarg na bezczynność kontroli sądu poddawany jest brak aktu lub czynności w sytuacji, gdy organ miał obowiązek podjąć działanie w danej formie i w określonym przez prawo terminie.

Przedmiotem skargi wniesionej w niniejszej sprawie jest bezczynność Prezesa [...] Sp. z o.o. w zakresie rozpoznania wniosku skarżącej z dnia [...] sierpnia 2016 r. o udostępnienie informacji publicznej złożonego na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2015.2058 j.t.; dalej jako u.d.i.p.).

W przypadku złożenia skargi na bezczynność w zakresie udostępnienia informacji publicznej obowiązkiem sądu jest w pierwszej kolejności zbadanie, czy sprawa mieści się w zakresie podmiotowym i przedmiotowym u.d.i.p. Dopiero bowiem stwierdzenie, że podmiot, do którego zwrócił się skarżący, był zobowiązany do udzielenia informacji publicznej oraz, że żądana przez skarżącego informacja miała charakter informacji publicznej w rozumieniu przepisów u.d.i.p., pozwala na dokonanie oceny, czy w konkretnej sprawie można skutecznie zarzucić wskazanemu podmiotowi bezczynność (por. P. Szustakiewicz, Postępowanie w sprawie bezczynności w zakresie udzielenia informacji publicznej w orzecznictwie sądów administracyjnych, Przegląd Prawa Publicznego 2012, nr 6, s. 75 i n. wraz z powołanym orzecznictwem).

Wobec powyższego zadaniem Sądu było ustalenie, czy w stanie faktycznym rozpoznawanej sprawy podmiot, do którego skierowano wniosek o udostępnienie informacji publicznej, jest podmiotem obowiązanym do jego załatwienia w rozumieniu art. 4 ust. 1 u.d.i.p. oraz czy żądana informacja ma charakter informacji publicznej w rozumieniu art. 1 ust. 1 tej ustawy.

Stosownie do treści art. 4 ust. 1 u.d.i.p., obowiązane do udostępnienia informacji publicznej są władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne, w szczególności:

1) organy władzy publicznej;

2) organy samorządów gospodarczych i zawodowych;

3) podmioty reprezentujące zgodnie z odrębnymi przepisami Skarb Państwa;

4) podmioty reprezentujące państwowe osoby prawne albo osoby prawne samorządu terytorialnego oraz podmioty reprezentujące inne państwowe jednostki organizacyjne albo jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego;

5) podmioty reprezentujące inne osoby lub jednostki organizacyjne, które wykonują zadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym, oraz osoby prawne, w których Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub samorządu gospodarczego albo zawodowego mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów.

W niniejszej sprawie nie ulega wątpliwości, że jak wynika z odpisu Krajowego Rejestru Sądowego jedynym wspólnikiem [...] Sp. z o.o. jest Gmina. [...] jest zatem podmiotem wymienionym w art. 4 ust. 1 pkt 5 u.d.i.p., a więc spełniony został zakres podmiotowy ustawy.

Kwestią sporną pozostawało natomiast to, czy objęta żądaniem informacja posiada walor informacji publicznej, a zatem, czy został spełniony zakres przedmiotowy ustawy.

Podmiot uznał bowiem, że nie jest to informacja publiczna w rozumieniu u.d.i.p., a w związku z tym nie był zobowiązany do rozpatrzenia wniosku skarżącej w trybie u.d.i.p., a jedynie do poinformowania skarżącej o tym fakcie, co nastąpiło 6 września 2016r. a więc w ciągu 7 dni od wpłynięcia wniosku.

Pojęcie informacji publicznej zawiera art. 1 ust. 1 i art. 6 u.d.i.p. W świetle tych przepisów informacją publiczną jest każda informacja o sprawach publicznych, a w szczególności o sprawach wymienionych w art. 6 tej ustawy. W art. 6 ust. 1 u.d.i.p. wskazano, że udostępnieniu podlega informacja publiczna, w szczególności o majątku publicznym (pkt 5), w tym o pomocy publicznej (pkt 5 lit. g), sposobach przyjmowania i załatwiania spraw (pkt 3 lit. d), treść innych wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej (pkt 4 lit. c). Informacją publiczną będzie zatem każda wiadomość wytworzona lub odnoszona do władz publicznych, a także wytworzona lub odnoszona do innych podmiotów wykonujących funkcje publiczne w zakresie wykonywania przez nie zadań władzy publicznej i gospodarowania mieniem komunalnym lub mieniem Skarbu Państwa.

Rozważając czy żądana przez skarżącą informacja w zakresie określonym w jej wniosku z dnia [...] sierpnia 2016 r. posiada charakter informacji publicznej w rozumieniu powołanych przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej, należy zauważyć, iż wniosek skarżącej nie dotyczył informacji o podmiocie do którego zwrócono się z wnioskiem lecz o podmiocie trzecim – Wspólnocie Mieszkaniowej ul. [...].

Wspólnota mieszkaniowa to, w myśl art. 6 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U.2015.1892 j.t.; dalej jako u.w.l.) ogół (zbiór) właścicieli lokali w danej nieruchomości, przy czym - jak wynika z kolejnych postanowień tego artykułu oraz z dalszych artykułów ustawy o własności lokali - w wyniku szczególnych regulacji dotyczących organizacji działania tego zbioru właścicieli, wspólnota mieszkaniowa jest rodzajem jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej. Wspólnota mieszkaniowa w żaden sposób nie jest związana z funkcjonowaniem władzy publicznej i innych podmiotów wykonujących zadania publiczne.

Mienie wspólnoty nie jest mieniem państwowym, ani mieniem komunalnym, czy też majątkiem instytucji publicznoprawnej. Wspólnota nie dysponuje więc majątkiem publicznym w rozumieniu przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 u.w.l. umowny sposób zarządu nieruchomością wspólną może polegać na powierzeniu go przez właścicieli lokali osobie fizycznej albo osobie prawnej (tzw. zarządcy). Zarządca jest osobą trzecią (odrębnym podmiotem) w stosunku do wspólnoty mieszkaniowej, nawet gdy jest upoważniony do jej reprezentowania (por. uzasadnienia uchwał Sądu Najwyższego z dnia 16 lutego 2012 r., III CZP 96/11, OSNC 2012/7-8/88, z dnia 27 listopada 2003 r., III CZP 74/03, OSNC 2005/1/ 6 i z dnia 14 września 2005 r., III CZP 62/05, Lex nr 171751 oraz wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 4 października 2013 r., I ACa 562/13, Lex nr 1394200).

Fakt zatem, iż zarządcą Wspólnoty Mieszkaniowej ul. [...] jest [...], a więc podmiot zobowiązany do udostępnienia informacji publicznej, nie powoduje, że informacje dotyczące wspólnoty stają się informacjami publicznymi.

Nie każda bowiem informacja jaką dysponuje podmiot obowiązany do udostępnienia informacji publicznej ma walor informacji publicznej w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej lecz tylko ta, która odnosi się do wykonywania zadań publicznych lub gospodarowania mieniem publicznym. Zarządzanie nieruchomościami wspólnot mieszkaniowym nie wchodzi zaś w zakres zadań publicznych lub gospodarowania mieniem publicznym.

Z powyższych względów, w ocenie Sądu, żądana informacja jako dotycząca podmiotu trzeciego, do którego nie znajduje zastosowania ustawa o dostępie do informacji publicznej, nie jest informacją publiczną w rozumieniu tej ustawy.

Jeśli żądana informacja, nie ma charakteru informacji publicznej w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej, podmiot do którego zwrócono się z wnioskiem o udzielenia takiej informacji nie jest zobligowany do wydania decyzji o odmowie udostępnienia informacji, a jedynie do zawiadomienia o tym wnioskodawcy. Zgodnie bowiem z art. 16 ust. 1 u.d.i.p., forma decyzji została przewidziana dla odmowy udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenia postępowania o udostępnienie informacji w przypadku określonym w art. 14 ust. 2, który również dotyczy wyłącznie informacji publicznej.

Ponieważ zatem w rozpoznawanej sprawie - jak już była o tym mowa - wniosek skarżącej z dnia [...] sierpnia 2016 r., nie dotyczył informacji publicznej, a zobowiązany podmiot udzielił wnioskującej odpowiedzi na jej wniosek już w dniu 6 września 2016, zarzut pozostawania podmiotu w bezczynności uznać należy za bezzasadny.

Mając powyższe na uwadze skargę oddalono - na podstawie art. 151 p.p.s.a.Powered by SoftProdukt