drukuj    zapisz    Powrót do listy

, Dostęp do informacji publicznej, Wójt Gminy, Zobowiązano do dokonania czynności, VIII SAB/Wa 5/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-07-09, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

VIII SAB/Wa 5/08 - Wyrok WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-07-09 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-04-18
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Artur Kot
Iwona Owsińska-Gwiazda /sprawozdawca/
Marek Wroczyński /przewodniczący/
Hasła tematyczne
Dostęp do informacji publicznej
Skarżony organ
Wójt Gminy
Treść wyniku
Zobowiązano do dokonania czynności
Powołane przepisy
Dz.U. 2001 nr 112 poz 1198 art. 1, art. 6, art. 4 ust. 1, art. 8 ust. 3, art. 13 ust. 1
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Marek Wroczyński, Sędziowie Sędzia WSA Iwona Owsińska-Gwiazda /sprawozdawca/, Sędzia WSA Artur Kot, Protokolant Michał Sikorski, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 lipca 2008 r. sprawy ze skargi "S." spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. na bezczynność Wójta Gminy K. w przedmiocie dostępu do informacji publicznej 1. zobowiązuje Wójta Gminy K. do udostępnienia skarżącej w "Biuletynie Informacji Publicznej" - informacji publicznej na temat stanu sprawy w zakresie świadczenia usług internetowych zainicjowanej pismem organu z 12 września 2007 roku w terminie 30 dni od daty zwrotu akt do organu; 2. zasądza od Wójta Gminy K. na rzecz "S." spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W. kwotę 100 (sto) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Uzasadnienie

W dniu 12 września 2007 roku Urząd Gminy w K. wystosował do wybranych firm zapytanie w przedmiocie świadczenia usług internetowych.

Dnia 26 września 2007 roku skarżący " S. " spółka z o.o. z siedzibą

w W. zwróciła się do Urzędu Gminy w K. drogą poczty elektronicznej

z wnioskami o udostępnienie informacji publicznej o stanie złożonych spraw, zgodnie

z dyspozycją art. 6 ust. 1 pkt 3 lit. f) ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie

do informacji publicznej ( Dz. U. z dnia 8 października 2001 r., Nr 112, poz. 1198). Nadto skarżąca spółka wniosła o udostępnienie informacji i wyjaśnienie, czy tytuł :

" zapytanie o cenę " użyty w piśmie z dnia 12 września 2007 roku oznacza tryb określony w art. 69 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych

( Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177 ze zmianami ), czy inny tryb. Wnioski te złożono w trybie art. 13 ust. 1 w/w ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Dnia 28 września " S. " sp. z o.o. wystosowała e - maila do Urzędu Gminy w K. z zapytaniem o datę składania ofert, okres utrzymania domen

oraz o parametry techniczne zamówienia. W tym samym dniu Urząd Gminy w K. odpisał na e – maila wyjaśniając, że tryb zamówienia należy traktować jako " prośbę

o przesłanie oferty handlowej " i nie jest to tryb zamówienia publicznego opisany w art. 69 ustawy Prawo zamówień publicznych, zaś oferta ma być dostosowana do dyspozycji ustawowej.

Pismem z dnia 2 października 2007 roku Urząd Gminy w K. udzielił odpowiedzi i poinformował, iż termin składania ofert świadczenia usług internetowych na rzecz Urzędu Gminy w K. został przedłużony do dnia 8 października 2007 roku. W piśmie określono warunki, jakie powinna spełniać oferta. Nadto wyjaśniono,

iż zapytanie skierowane do oferentów nie jest trybem określonym w oddziale 6 ustawy

z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ze względu na wartość zamówienia poniżej 14 000 euro, w związku z czym " zapytanie o cenę " należy traktować jako zaproszenie do składania ofert.

Pismem z dnia 5 grudnia 2007 roku " S." spółka z o.o. wniosła zażalenie na bezczynność Wójta Gminy K. do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w R. za pośrednictwem Wójta Gminy K., gdyż skarżąca spółka nie uzyskała odpowiedzi dotyczącej udzielenia informacji zawartej we wniosku

z dnia 26 września 2007 roku. Skarżąca wyjaśniła, iż w piśmie z dnia 26 września 2007 roku omyłkowo powołano się na treść art. 6 ust. 3 lit f) zamiast lit. e) ustawy o dostępie do informacji publicznej (o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania

lub rozstrzygania). Na podstawie wspomnianego powyżej artykułu spółka zażądała udzielenia informacji o stanie sprawy związanej z postępowaniem zaproszenia

do składania ofert z dnia 12 września 2007 roku. Spółka poprosiła o tryb dostępu

do danych poprzez Biuletyn Informacji Publicznej zgodnie z bezwzględną dyspozycją określoną we wskazanym przepisie.

Urząd Gminy w K. przekazując zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w R. wniósł o oddalenie skargi jako bezprzedmiotowej podnosząc, iż spółka otrzymała żądane informacje poczta elektroniczną i pismem z dnia 2 października 2007 roku.

Postanowieniem z dnia [...] stycznia 2008 roku Samorządowe Kolegium Odwoławcze w R. nie uwzględniło zażalenia " S. " spółki z o.o.

w W. na bezczynność Wójta Gminy K., gdyż nie dopatrzono się

w działaniu Wójta Gminy K. bezczynności, bowiem organ I instancji udzielił żądanej informacji.

Pismem z dnia 29 lutego 2008 roku " S. " wniosła do tutejszego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargę na bezczynność Wójta Gminy K. Skarżąca spółka wniosła o nakazanie udzielenia informacji publicznej o stanie sprawy przez odpowiednie organy obowiązane do jej udzielenia w Gminie K.

poprzez Biuletyn Informacji Publicznej, na podstawie art. 8 ust 3 w związku z art. 6 ust. 1 pkt 3 lit. e) ustawy z dnia 8 października 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późniejszymi zmianami). Zdaniem skarżącej spółki, Wójt Gminy K. miał nie tylko możliwość, ale przede wszystkim obowiązek opublikować w Biuletynie Informacji Publicznej informację o stanie sprawy w przedmiocie udzielenia zamówienia z wolnej ręki, do czego zobowiązywały go wspomniane powyżej przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej. Nadto spółka wniosła o zasądzenie kosztów postępowania. Na rozprawie w dniu 9 lipca 2008 roku Prezes skarżącej podniósł,

iż postępowanie w przedmiocie wyłonienia dostawcy usług internetowych odbyło się

i zakończyło wyłonieniem oferenta jednak poza ustawą o zamówieniach publicznych, bowiem sprawa nie dotyczy zamówień publicznych i tym kierował się Wójt Gminy K. twierdząc, że nie ma sprawy. Wniósł jednocześnie o zobowiązanie Wójta Gminy K. do umieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej informacji, że sprawa została zakończona.

W odpowiedzi na skargę Wójt Gminy K. powielił argumentację ze swoich wcześniejszych pism, stwierdził, że nie pozostawał w bezczynności i dlatego wniósł

o oddalenie skargi, natomiast w żaden sposób nie ustosunkował się do przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje :

skarga zasługuje na uwzględnienie.

Sąd rozpoznał skargę na bezczynność biorąc za podstawę art. 1§ 1 i 2 ustawy

z dnia 25 lipca 2002 roku- Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz.U. Nr 153, poz. 1269), który stanowi, że Sąd sprawuje wymiar sprawiedliwości poprzez kontrolowanie działalności administracji publicznej pod kątem jej zgodności z prawem oraz art. 3 § 2 pkt 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270), który stanowi, że kontrola ta obejmuje, m.in. orzekanie w sprawach skarg na bezczynność organów.

Pojęcie informacji publicznej ustawodawca określił w art. 1 ust. 1 i art. 6 ustawy

z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zmianami), zwanej dalej ustawą. W myśl tych przepisów informacją publiczną jest każda informacja o sprawach publicznych, w szczególności o sprawach wymienionych w art. 6 ustawy. Przy ich wykładni należy kierować się art. 61 Konstytucji RP, zgodnie z którym prawo do informacji jest publicznym prawem obywatela realizowanym na zasadach skonkretyzowanych w ustawie o dostępie do informacji publicznej. Zatem informacją publiczną będzie każda wiadomość wytworzona

lub odnoszona do władz publicznych, a także wytworzona lub odnoszona do innych podmiotów wykonujących funkcje publiczne w zakresie wykonywania przez nie władzy publicznej i gospodarowania mieniem komunalnym lub mieniem Skarbu Państwa. Zatem wnioskiem o udzielenie informacji publicznej może być objęte jedynie pytanie

o fakty, dane, czy też o stan określonych zjawisk, o dzień udzielenia odpowiedzi.

Gmina w K. jest organem władzy publicznej, stosownie zaś do art. 4 ust.1 ustawy i zgodnie z ust. 4 tegoż artykułu Wójt Gminy obowiązany jest do udostępnienia informacji publicznej będącej w jego posiadaniu.

Udostępnienie informacji jest czynnością materialno – techniczną i jedynie odmowa jej udostępnienia oraz umorzenie postępowania w tym przedmiocie przybiera formę decyzji administracyjnej. Tak więc, z bezczynnością organu na gruncie ustawy

o dostępie do informacji publicznej mamy do czynienia wówczas, gdy organ zobowiązany do podjęcia czynności materialno – technicznej lub wydania określonego aktu nie czyni tego w terminach określonych przepisami prawa.

W konsekwencji Sąd uznał, że pytania zawarte we wniosku z dnia 5 grudnia 2007 roku oznaczone numerem 2 stanowią żądanie udostępnienia informacji publicznych w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej, gdyż dotyczą informacji o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania, a więc informacji publicznej, o jakiej mowa w art. 6 ust. 1 pkt 3 lit. e) ustawy. Jak wynika bowiem z treści art. 8 ust. 3 ustawy podmioty, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy, są obowiązane do udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej informacji publicznych o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 – 3. Przepis ten w sposób jednoznaczny i kategoryczny formułuje obowiązek, nie możliwość, po stronie Gminy K. do udostępnienia takiej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej. Z akt sprawy niniejszej wynika, iż informacji na pytanie zawarte we wniosku z 5 grudnia 2007 roku o stanie sprawy, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania – art. 6 ust. 1 pkt 3 lit e) - w Biuletynie Informacji Publicznej nie udzielono. Jeżeli okaże się, jak to podnosi skarżący, iż sprawa objęta pytaniem z pisma z dnia 5 grudnia 2007 roku zakończyła się już poprzez wyłonienie oferenta, udzielenie informacji polegać będzie na zamieszczeniu w Biuletynie informacji o zakończeniu sprawy, bowiem ustawa o dostępie do informacji publicznej znajduje zastosowanie jedynie wówczas, gdy wniosek o udzielenie informacji publicznej dotyczy informacji w jej rozumieniu, a więc o faktach i danych istniejących

w chwili jej udzielania.

Odnosząc się do zarzutów zawartych w odpowiedzi na skargę, z których wynika, iż Wójt Gminy K. nie pozostaje w bezczynności bowiem udzielono odpowiedzi

na pytania skarżącego stwierdzić należy, iż poza sporem pozostaje udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w pismach z dnia 26 i 28 września 2007 roku w trybie art. 13 ust. 1 ustawy, a więc na wniosek. Sprawa niniejsza natomiast nie dotyczy tych zapytań, a zapytania zawartego w piśmie z dnia 5 grudnia 2007 roku, co do którego nie ma udzielonej informacji. Z tych przyczyn, Sąd na podstawie przepisu art. 149 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

( Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zmianami), zwanej dalej p.p.s.a., zobowiązał Wójta Gminy K. do udostępnienia skarżącej w Biuletynie Informacji Publicznej stosownej informacji, zakreślając w tym celu termin do wykonania czynności.

Na marginesie podnieść należy, iż skarga na bezczynność organu w przedmiocie informacji publicznej nie musi być poprzedzona żadnym środkiem zaskarżenia

na drodze administracyjnej. Kodeks postępowania administracyjnego nie ma zastosowania do udostępnienia informacji publicznej, gdyż ustawa o dostępie

do informacji publicznej zawiera odesłanie do stosowania tego kodeksu jedynie

w odniesieniu do decyzji o odmowie udzielenia informacji - por. wyrok NSA z 24 maja 2006 roku I OSK 601/05, Lex nr 236545.

Na podstawie art. 200 i art. 205 § 1 p.p.s.a. orzeczono o zwrocie na rzecz skarżącego poniesionych koszt sądowych.Powered by SoftProdukt