drukuj    zapisz    Powrót do listy

6112 Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy opodatkowania, Odrzucenie skargi, Dyrektor Izby Skarbowej, Odrzucono skargę, I SA/Ol 38/13 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-02-12, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Ol 38/13 - Postanowienie WSA w Olsztynie

Data orzeczenia
2013-02-12 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2013-01-25
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie
Sędziowie
Tadeusz Piskozub /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6112 Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy opodatkowania
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Sygn. powiązane
II FSK 1775/13 - Postanowienie NSA z 2013-07-16
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2012 poz 270 art. 53 par.1, art.54 par. 1, 2 i 3, art. 58 par.1 pkt 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jednolity.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Tadeusz Piskozub po rozpoznaniu w dniu 12 lutego 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. K. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia "[...]", nr "[...]" w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2008 r. postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie

Decyzją z dnia "[...]" Dyrektor Izby Skarbowej utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Kontroli Skarbowej z dnia "[...]" w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów za 2008 r. w wysokości 214.398 zł.

Powołane rozstrzygnięcie wraz z prawidłowym pouczeniem o prawie, trybie i terminie zaskarżenia zostało doręczone stronie w dniu 27 listopada 2012 r.

W dniu 24 grudnia 2012 r. J. K. wniósł bezpośrednio do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargę na w/w decyzję (vide datownik poczty na kopercie k. 8 akt sąd.)

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Merytoryczne rozpatrzenie zasadności skargi poprzedzone jest w postępowaniu przed sądem administracyjnym badaniem dopuszczalności jej wniesienia. Zgodnie z art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 270), zwanej dalej p.p.s.a., skargę wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia w sprawie.

Jak wynika ze zwrotnego potwierdzenia odbioru, zaskarżona decyzja została doręczona skarżącemu w dniu 27 listopada 2012 r. Zatem termin do wniesienia skargi w niniejszej sprawie upłynął w dniu 27 grudnia 2012 r. Skarga kierowana bezpośrednio do Sądu, została nadana w placówce pocztowej w dniu 24 grudnia 2012 r.

Stosownie do art. 54 § 1 p.p.s.a. skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi. Organ, którego działanie lub bezczynność zaskarżono, przekazuje skargę sądowi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w terminie trzydziestu dni od dnia jej wniesienia i może w zakresie swojej właściwości uwzględnić skargę w całości do dnia rozpoczęcia rozprawy (art. 54 § 2 i 3 p.p.s.a.).

Zasada wnoszenia skargi za pośrednictwem organu administracji publicznej oznacza, że w przypadku wniesienia skargi bezpośrednio do sądu administracyjnego lub też za pośrednictwem organu administracji publicznej innego niż ten, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi, sąd ten lub organ powinien ją przekazać właściwemu organowi administracji publicznej.

W literaturze podkreśla się, że o zachowaniu terminu do wniesienia skargi, określonego w art. 53 § 1-3, decyduje wówczas data nadania skargi przez sąd lub organ pod adresem właściwego organu administracji publicznej (T. Woś, H Knysiak-Molczyk, M. Romańska, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Komentarz, wyd. LexisNexis Warszawa 2005, s. 54, też por. postanowienie SN z 14 listopada 1973r., II CZ 183/73, OSPiKA 1974, nr 5, poz. 97).

Mając powyższe na uwadze, należy uznać, iż w przedmiotowej sprawie skarga na powyższą decyzję została wniesiona w dniu 28 grudnia 2012 r., gdyż tego dnia została według właściwości przekazana przez tut. Sąd Dyrektorowi Izby Skarbowej. Co oznacza, iż pomimo prawidłowego pouczenia przez organ o sposobie i terminie złożenia środka zaskarżenia skarżący uczynił to z uchybieniem 30-dniowego terminu, który w niniejszej sprawie upłynął w dniu 27 grudnia 2012 r.

W związku z powyższym, wobec stwierdzenia niedopuszczalności skargi w przedmiotowej sprawie, na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a., odrzucono skargę.Powered by SoftProdukt