drukuj    zapisz    Powrót do listy

6118 Egzekucja świadczeń pieniężnych, Koszty sądowe, Minister Finansów, Oddalono zażalenie, II FZ 413/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-03, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II FZ 413/08 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2008-10-03 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-09-05
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Stanisław Bogucki /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6118 Egzekucja świadczeń pieniężnych
Hasła tematyczne
Koszty sądowe
Sygn. powiązane
II FZ 55/08 - Postanowienie NSA z 2008-02-26
III SA/Wa 1582/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-04-29
Skarżony organ
Minister Finansów
Treść wyniku
Oddalono zażalenie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 141 par.2, art. 234 par. 2, art. 236
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Sędzia NSA Stanisław Bogucki po rozpoznaniu w dniu 3 października 2008 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej zażalenia A. S. na zarządzenie Przewodniczącego III Wydziału Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 8 maja 2008 r., sygn. akt III SA/Wa 1582/07 w zakresie opłaty kancelaryjnej wydane w sprawie ze skargi A. S. i E. S. na postanowienie Ministra Finansów z dnia 18 czerwca 2007 r., nr [...] w przedmiocie skargi na czynności egzekucyjne postanawia: oddalić zażalenie.

Uzasadnienie

Przewodniczący Wydziału III Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie zarządzeniem z dnia 8 maja 2008 r. o sygn. III SA/Wa 1582/07 - w sprawie ze skargi E. S. i A. S. na postanowienie Ministra Finansów z dnia 18 czerwca 2007 r. o nr [...] w przedmiocie skargi na czynności egzekucyjne - wezwał skarżących do uiszczenia opłaty kancelaryjnej w wysokości 100 zł za odpis orzeczenia z uzasadnieniem sporządzonym na skutek zgłoszenia żądania. Powołując jako podstawę prawną art. 234 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – D. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. (dalej: P.p.s.a.) w związku z § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych pobieranych w sprawach sądowoadministracyjnych – Dz. U. Nr 221, poz. 2192 (dalej: rozporządzenie RM) wskazano, że w przypadku nieuiszczenia opłaty w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania, Przewodniczący zarządzi jej ściągnięcie od strony, która złożyła wniosek o sporządzenie uzasadnienia orzeczenia i jego doręczenie.

Zażalenie na powyższe zarządzenie złożył A. S., wnosząc o zwolnienie z w.w. opłaty. Uzasadniając zażalenie wskazano, że skarżący wystąpił z wnioskiem o doręczenie odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem po uprzednim podjęciu informacji w sekretariacie Sądu, że jako osoba zwolniona z uiszczenia wpisu od skargi w niniejszej sprawie, nie ponosi również kosztów sporządzenia uzasadnienia od wyroku.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie. Odnosząc się do zarzutu zakresu przyznania prawa pomocy w przedmiotowej sprawie, należy wskazać, że jest on nieuzasadniony, gdyż postanowieniem z dnia 26 lutego 2008 r. o sygn. II FZ 55/08 Naczelny Sąd Administracyjny przyznał skarżącym prawo pomocy jedynie w zakresie częściowym, obejmującym zwolnienie od wpisu od skargi, a w pozostałym zakresie odmówił uwzględnienia wniosku o przyznanie prawa pomocy. Tak więc nie można przyjąć, jak chce skarżący, że przyznane prawo pomocy obejmuje również zwolnienie z opłaty kancelaryjnej za odpis orzeczenia z uzasadnieniem sporządzonym na skutek zgłoszenia żądania.

Za odpis orzeczenia z uzasadnieniem, doręczony na skutek żądania zgłoszonego w terminie siedmiodniowym od ogłoszenia orzeczenia w myśl art. 234 § 2 zdanie pierwsze P.p.s.a., pobiera się opłatę kancelaryjną przy zgłoszeniu wniosku o sporządzenie uzasadnienia orzeczenia i jego doręczenie. W myśl art. 141 § 2 zdanie pierwsze P.p.s.a. w sprawach, w których skargę oddalono, uzasadnienie wyroku sporządza się na wniosek strony zgłoszony w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyroku albo doręczenia odpisu sentencji wyroku. Za odpis orzeczenia z uzasadnieniem doręczonego na skutek wniosku o sporządzenie uzasadnienia orzeczenia, zgłoszonego w terminie siedmiu dni od ogłoszenia orzeczenia albo doręczenia odpisu sentencji orzeczenia, pobiera się opłatę kancelaryjną w wysokości 100 zł (§ 2 rozporządzenia RM).

Przenosząc powyższe do rozpatrywanej sprawy należy wskazać, że wyrokiem z dnia 29 kwietnia 2008 r. WSA w Warszawie oddalił skargę E. S. i A. S. na postanowienie Ministra Finansów, a zatem w takiej sytuacji uzasadnienia wyroku nie sporządza się i nie doręcza stronie z urzędu, lecz na wniosek strony – na podstawie art. 141 § 2 zdanie pierwsze P.p.s.a. Ponieważ A. S. złożył wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku w dniu 2 maja 2008 r., to zgodnie z art. 234 § 2 zdanie pierwsze P.p.s.a. w związku z § 2 rozporządzenia RM został prawidłowo wezwany zarządzeniem o uiszczenie opłaty kancelaryjnej w wysokości 100 zł.

Kierując się wyżej wymienionymi względami, Naczelny Sąd Administracyjny orzekł jak w sentencji, działając na podstawie art. 184 w związku z art. 198 P.p.s.a.Powered by SoftProdukt