drukuj    zapisz    Powrót do listy

648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego 658, Inne, Inne, Oddalono skargę, II SAB/Lu 138/15 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-11-25, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SAB/Lu 138/15 - Wyrok WSA w Lublinie

Data orzeczenia
2015-11-25 orzeczenie nieprawomocne
Data wpływu
2015-09-25
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie
Sędziowie
Grażyna Pawlos-Janusz /sprawozdawca/
Marta Laskowska-Pietrzak
Witold Falczyński /przewodniczący/
Symbol z opisem
648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego
658
Hasła tematyczne
Inne
Sygn. powiązane
I OSK 385/16 - Wyrok NSA z 2016-11-25
Skarżony organ
Inne
Treść wyniku
Oddalono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2014 poz 782 art. 4 ust. 1 pkt 2 i ust. 3, art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a/, art. 6 ust. 2
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej - tekst jednolity
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Witold Falczyński, Sędziowie Sędzia WSA Marta Laskowska-Pietrzak, Sędzia NSA Grażyna Pawlos-Janusz (sprawozdawca), , po rozpoznaniu w Wydziale II w dniu 25 listopada 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w trybie uproszczonym sprawy ze skargi S. S., A. i P. K. U. "P. C." w [...] na bezczynność O. S. P. i P. w [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej oddala skargę.

Uzasadnienie

Stowarzyszenie [...]" w [...] (dalej także: "Stowarzyszenie") złożyło skargę na bezczynność Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w L. (dalej także: "Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych) polegającą na nieudzieleniu odpowiedzi na wniosek z dnia [...] lutego 2015 r. o udostępnienie informacji o terminach i miejscach posiedzeń Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych w bieżącym roku kalendarzowym. Stowarzyszenie zażądało w związku z tym zobowiązania Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych do udostępnienia tej informacji w terminie 14 dni oraz zasądzenia na rzecz strony skarżącej kosztów postępowania według norm przepisanych.

W uzasadnieniu Stowarzyszenie podniosło, że wniosek o udostępnienie informacji został przesłany Okręgowemu Sądowi Pielęgniarek i Położnych w dniu [...] lutego 2015 r. pocztą elektroniczną na adres [...]. Wskazało, że do dnia wniesienia skargi informacja ta nie została udzielona mimo, że Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych jest podmiotem obowiązanym do udzielenia informacji publicznych w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 782 ze zm.; zwanej dalej: "u.d.i.p."), a żądana informacja stanowi informację publiczną.

W odpowiedzi na skargę Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych wniósł o umorzenie postępowania jako bezprzedmiotowego z uwagi na to, że żądana przez stronę skarżącą odpowiedź na wniosek z dnia [...] lutego 2015 r. została udzielona w dniu [...] września 2015 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje.

Skarga jest niezasadna.

Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych nie dopuścił się bezczynności w zakresie udzielenia Stowarzyszeniu informacji wskazanej we wniosku z dnia [...] lutego 2015 r.

Z bezczynnością organu administracji publicznej mamy do czynienia wówczas, gdy w prawnie ustalonym terminie organ nie podjął żadnych czynności w sprawie lub wprawdzie prowadził postępowanie w sprawie, ale - mimo istnienia ustawowego obowiązku - nie zakończył go wydaniem w terminie decyzji, postanowienia lub innego aktu, lub nie podjął stosownej czynności (por. T. Woś (w:) T. Woś, H. Knysiak-Molczyk, M. Romańska, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2011, s. 109).

W niniejszej sprawie skarżące Stowarzyszenie zarzuciło Okręgowemu Sądowi Pielęgniarek i Położnych bezczynność w zakresie niezałatwienia wniosku Stowarzyszenia z dnia [...] lutego 2015 r., złożonego za pośrednictwem poczty elektronicznej w dniu [...] lutego 2015 r., dotyczącego udostępnienia w trybie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej informacji o terminach i miejscach posiedzeń Okręgowego Sądu w bieżącym roku.

W przypadku udzielenia informacji publicznej bezczynność może wystąpić wówczas, gdy informacja wskazana we wniosku o jej udostępnienie jest informacją publiczną w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej i jednocześnie żądanie jej udzielenia skierowane jest do podmiotu zobowiązanego do jego rozpoznania.

W świetle art. 4 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 u.d.i.p. nie budzi wątpliwości, że Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych jest podmiotem zobowiązanym do udostępniania informacji publicznych będących w jego posiadaniu. Na podstawie tej regulacji obowiązek udostępniania informacji publicznej nałożony bowiem został wprost na organy samorządów gospodarczych i zawodowych, jako podmioty wykonujące zadania publiczne.

Organizacja oraz zadania samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych określone zostały w ustawie z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. nr 174, poz. 1038 ze zm.). W art. 2 ust. 4 tej ustawy wskazano, że jednostkami organizacyjnymi tego samorządu, posiadającymi osobowość prawną, są Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych oraz okręgowe izby pielęgniarek i położnych. Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych - zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 4 tej ustawy - jest organem okręgowej izby. Jako organ samorządu zawodowego należy więc do podmiotów, na których ciąży ustawowy obowiązek zapewnienia dostępu do informacji publicznej.

Odnosząc się do charakteru informacji objętych wnioskiem z dnia [...] lutego 2015 r., wskazać na wstępie należy, że o zakwalifikowaniu określonej informacji jako podlegającej udostępnieniu na podstawie ustawy decyduje treść i charakter żądanej informacji. W świetle art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a u.d.i.p. nie budzi wątpliwości, że informacją publiczną jest m.in. treść i postać dokumentów urzędowych, w szczególności: treść aktów administracyjnych i innych rozstrzygnięć, dokumentacji przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpień, stanowisk, wniosków i opinii podmiotów ją przeprowadzających, jak również treść orzeczeń sądów powszechnych, Sądu Najwyższego, sądów administracyjnych, sądów wojskowych, Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Stanu.

Dokumentem urzędowym w rozumieniu art. 6 ust. 2 u.d.i.p. jest treść oświadczenia woli lub wiedzy, utrwalona i podpisana w dowolnej formie przez funkcjonariusza publicznego w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego, w ramach jego kompetencji, skierowana do innego podmiotu lub złożona do akt sprawy.

W świetle powyższego nie ulega wątpliwości, że informacja będąca przedmiotem żądania strony skarżącej w niniejszej sprawie, to jest informacja o terminach i miejscach posiedzeń Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych w bieżącym roku kalendarzowym, nie jest informacją publiczną podlegającą udostępnieniu w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznych.

Terminarz posiedzeń organu samorządu zawodowego nie jest bowiem dokumentem urzędowym w podanym wyżej ustawowym rozumieniu, tj. nie zawiera on oświadczenia woli lub wiedzy. Jest co najwyżej narzędziem biurowym, pomocniczym, wspomagającym organizację i planowanie pracy tego organu. Umieszczenie w kalendarzu terminu i miejsca konkretnego wydarzenia ma charakter czynności czysto technicznej i nie zaświadcza o stanie faktycznym, tj. o tym, czy się ono odbyło lub odbędzie.

Wskazać należy, iż informacja publiczna może dotyczyć jedynie strefy faktów. Tymczasem terminarz będący jedynie sekretarskim narzędziem pomocniczym, jest prowadzony w sposób niegwarantujący potwierdzenia zawartych w nim informacji (czy posiedzenie odbyło się albo odbędzie się, czy też nie), nie odnosi się do sfery faktów.

W tym stanie rzeczy, to jest wobec braku podstaw do uwzględnienia skargi, Sąd na podstawie art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.) skargę oddalił.Powered by SoftProdukt