drukuj    zapisz    Powrót do listy

6144 Szkoły i placówki oświatowo-wychowawcze 6391 Skargi na uchwały rady gminy w przedmiocie ... (art. 100 i 101a ustawy o samorządzie gminnym), Oświata Samorząd terytorialny, Rada Gminy, Stwierdzono nieważność zaskarżonej uchwały, II SA/Po 520/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-10-11, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Po 520/12 - Wyrok WSA w Poznaniu

Data orzeczenia
2012-10-11 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2012-06-15
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Sędziowie
Danuta Rzyminiak-Owczarczak
Edyta Podrazik
Elwira Brychcy /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6144 Szkoły i placówki oświatowo-wychowawcze
6391 Skargi na uchwały rady gminy w przedmiocie ... (art. 100 i 101a ustawy o samorządzie gminnym)
Hasła tematyczne
Oświata
Samorząd terytorialny
Sygn. powiązane
I OSK 124/13 - Wyrok NSA z 2013-04-09
Skarżony organ
Rada Gminy
Treść wyniku
Stwierdzono nieważność zaskarżonej uchwały
Powołane przepisy
Dz.U. 2001 nr 142 poz 1591 art. 101 ust. 1 i 2a, art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 25a
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - t. jedn.
Dz.U. 2004 nr 265 poz 2572 art. 15, art. 14b, art. 59 ust. 1a i 2
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - tekst jedn.
Dz.U. 2012 poz 270 art. 3 par. 2 pkt 5 i 6, art. 147 par. 1, art. 133, art. 54 par. 2, art. 200, art. 152
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jednolity.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Elwira Brychcy (spr.) Sędziowie Sędzia WSA Danuta Rzyminiak-Owczarczak Sędzia WSA Edyta Podrazik Protokolant St. sekretarz sądowy Ewa Wąsik po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 października 2012 r. sprawy ze skargi A. M. i G. B. na uchwałę Rady Gminy z dnia [...] marca 2012 r. Nr [...] w przedmiocie przekształcenia szkoły; I. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały, II. zasądza od Rady Gminy na rzecz skarżącej A. M. kwotę 300,- zł (trzysta złotych) oraz na rzecz skarżącej G. B. kwotę 300,- zł (trzysta złotych) tytułem zwrotu kosztów sądowych, III. określa, że zaskarżona uchwała nie może być wykonana.

Uzasadnienie

A.M. działając jako matka dziecka uczęszczającego do szkoły w S. i G. B. działając w imieniu własnym jako pracownik szkoły oraz w imieniu grupy mieszkańców i rodziców uczniów tejże szkoły oraz rodzice dzieci uczęszczających do szkoły w S. wniosły skargę na uchwałę rady Gminy [...] z dnia [...] marca 2012r. Wpis od skargi w terminie uiściły A. M. i G.B. Wobec nieuiszczenia wpisu sądowego przez pozostałych skarżących ich skarga została prawomocnie odrzucona postanowieniem z dnia 23 sierpnia 2012 r.

W uzasadnieniu skargi przedstawiono procedurę związaną z podjęciem zaskarżonej uchwały. Wynika z niej, że dniu [...] marca 2012 r. Rada Gminy podjęła Uchwałę nr [...] o przekształceniu z dniem 1 września 2012 Szkoły Podstawowej w S. i Szkoły Podstawowej w B. o strukturze organizacyjnej obejmującej klasy I – VI w filię Szkoły Podstawowej w P. w Zespole Szkół w P.

W uzasadnieniu do uchwały podano ,że szkoły podstawowe w S. i B. są szkołami o strukturze organizacyjnej klas I – VI i oddziałem przedszkolnym. Szkoły te jako filie będą podporządkowane Szkole Podstawowej w P. w Zespole Szkół w P. Reorganizacja struktur nie wpłynie negatywnie na ich funkcjonowanie, nie zmieni tez warunków kształcenia i opieki uczniów, natomiast obniży koszty funkcjonowania placówek. Wskazano także ,że o zamiarze przekształcenia szkół w S. i B. poinformowano pisemnie rodziców dzieci, a także Związek Nauczycielstwa Polskiego. Związek Nauczycielstwa Polskiego wydał pozytywną opinie o zamiarze przekształcenia szkoły tak samo jak i Kurator Oświaty.

W odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa Rada Gm. Uchwałą z dnia [...] kwietnia 2012 rok nr [...] odmówiła usunięcia naruszeń prawa. Uzasadniając decyzję w tej części Rada Gminy argumentowała, że przekształcenie będzie głównie obejmować restrukturyzację rozbudowanej struktury zatrudnienia kadry pedagogicznej i administracyjno-obslugowej, co obniży koszty utrzymania oraz racjonalizacje kosztów dowozu. Natomiast nie zmieni warunków kształcenia i opieki nad dziećmi. Pozwoli natomiast na sprawowanie właściwego nadzoru, a także właściwa komunikację oraz organizację procedur funkcjonowania połączonych placówek. Pozwoli to na bardziej racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi i optymalne zarządzanie szkołą, organizację dowozów, i systemu zabezpieczenia w środki niezbędne do funkcjonowania szkoły.

Argumentując zasadność wniesienia skargi do sądu podano, że rodzice uczniów szkoły oraz nauczyciele wobec stwierdzenia naruszenia swojego interesu prawnego stosownie do art. 101 i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. Z 2001 roku , nr 142 iv)l ze zm. ) pismem z dnia 27 marca 2012 r. wezwali Radę Gminy do usunięcia naruszenia prawa poprzez uchylenie wskazanej uchwały. W wezwaniu tym skarżący wskazali na zaistnienie uchybień przy podejmowaniu tejże uchwały, co skutkowało powstaniem istotnego naruszenia prawa uzasadniającego konieczność uchylenia uchwał. Wskazano, że Radnym Gminy jest Pan M. B., który jednocześnie jest zatrudniony w objętej przekształceniem Szkole Podstawowej w S., na 1/2 etatu w charakterze kierowcy oraz 1/2 w charakterze osoby sprzątającej i był jej pracownikiem również podczas prac i głosowań nad przyjęciem wzmiankowanych uchwał.

Wzmiankowany radny jest członkiem Komisji zajmującej się między innymi sprawami oświaty gminnej i w związku z tym brał udział w pracach nad projektem przedmiotowych uchwał, jak i uczestniczył w głosowaniach Rady Gminy w sprawie przyjęcia zaskarżonej uchwały, co samo w sobie stanowi istotne naruszenie prawa, gdyż zgodnie z art. 25 a Ustawy o samorządzie gminnym radny nie może brać udziału w głosowaniu w radzie ani w komisji, jeżeli dotyczy ono jego interesu prawnego. Z treści wskazanego przepisu wynika, w ocenie skarżących iż ustawodawca nie wprowadza żadnego kryterium, które głosowania w radzie lub komisji podlegają rygorowi ewentualnego wyłączenia, w związku z czym należy uznać, że chodzi o każdego rodzaju głosowanie, także nad uchwałą o intencyjnym charakterze. Istotnym jest tylko, czy dane głosowanie dotyczy sfery interesu prawnego radnego.

Dalej argumentowano, że przekształcenie pracodawcy powoduje konieczność zlikwidowanie części etatów związanych z wykonywaniem nauczania oraz prac administracyjno - obsługowych szkoły, a co niewątpliwie dotyczy interesu prawnego radnego zatrudnionego w Szkole Podstawowej w S. jak i pozostałych pracowników szkoły, zagrożonych redukcją etatów i zmniejszeniem wymiaru godzinowego pracy. Celem regulacji art. 25a u.s.g. jest zagwarantowanie uczciwego sprawowania przez radnego mandatu i wykluczenie wykorzystania mandatu do własnych korzyści. Radny nie może więc brać udziału w głosowaniu w sprawach, które dotyczą jego osoby, z uwagi na to, że z mocy art. 25 a ustawy o samorządzie gminnym podlega wyłączeniu. Podkreślono, że tak jak i w art. 24 § 1 k.p.a. ustawodawca nie wprowadził ograniczenia przesłanką interesu majątkowego, przy czym interes prawny w takim kontekście wypływa z przepisów ustrojowych, przepisów prawa materialnego i przepisów prawa procesowego. Każdy z tych przepisów może bowiem kształtować uprawnienia i obowiązki jednostki. Nie można zatem zawęzić interesu prawnego jednostki wyłącznie do przepisów prawa materialnego, tym samym udział w głosowaniu radnego podlegającego wyłączeniu jest istotnym naruszeniem prawa. Powyższe potwierdza treść Wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego - Ośrodek Zamiejscowy we Wrocławiu z dnia 10 września 2002 r. II SA/Wr 1498/2002002 (Lex Polonica nr 1965151 Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych 2003/1 poz. 18).

Dalej podano, że dopuszczenie do udziału w głosowaniach radnych podlegających wyłączeniu stanowi istotne naruszenie przepisów prawa i samo w sobie godzi w interes prawny skarżących, jak i pozostałym mieszkańcom Gminy, gdyż daje asumpt do twierdzeń, iż władze Gminy dopuszczają do sytuacji, w których bezkarnie można naruszać przepisy prawa. Przykład dany przez władze gminy może negatywnie oddziaływać bezpośrednio na jednostki, lecz stanowi naruszenie interesu prawnego całości mieszkańców gminy mających prawo oczekiwać od swoich władz podejmowania działań w granicach wyznaczonych przez prawo.

Wbrew twierdzeniom zawartym w Uchwale Rady Gm. z dnia [...] kwietnia 2012 roku nr [...], będącej odpowiedzią na wniesione przez skarżących wezwanie do usunięcia naruszeń oczywistym jest, iż niewykluczenie radnego M. B. z prac i głosowań nad uchwałami rady związanym przedmiotowo z jego mandatem, jako dotyczące jego interesu prawnego, narusza art. 25 a Ustawy o samorządzie gminnym. Zdaniem skarżących kwestię wykluczenia radnego - pracownika przekształcanej szkoły, z prac i głosowań rady w sprawie przekształcenia szkoły w sposób całościowy przedstawiono w Wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 stycznia 2012 r. I OSK 2006/2011 w którego treści wskazano między innymi, iż celem wprowadzenia tego przepisu do ustawy o samorządzie gminnym było zapobieżenie sytuacjom kiedy mandat radnego może być wykorzystywany w celach prywatnych przez radego, niezależnie od tego, czy wynikiem tego będzie osiągnięcie korzyści majątkowej, czy też będzie chodziło o korzyść innego rodzaju.

Przesłanką wyłączenia radnego z głosowania nie jest wyłącznie istnienie konfliktu interesów, gdyż radny winien wyłączyć się także wówczas, gdy jego interes prawny będzie zbieżny z interesem gminy, Przepis art. 25a u.s.g. dotyczy wszelkich aktów podejmowanych przez radę gminy lub komisję, a więc również tzw. uchwał intencyjnych rady gminy jak również wszelkich uchwał komisji, które nie mają charakteru prawotwórczego,

Samoistną przesłanką wyłączenia radnego z głosowania nad podejmowanym aktem jest przyjęcie, że głosowanie dotyczy interesu prawnego radnego.

Interes prawny w przypadku, o którym mowa w art. 25a u.s.g. ma znaczenie materialnoprawne. W doktrynie przyjmuje się, że interes prawny w danej sprawie zachodzi wtedy, gdy sposób jej załatwienia ma skutek dla sfery stosunków prawnych danej osoby, choćby nie była ona bezpośrednio uczestnikiem tej sprawy. W sytuacji, o której stanowi art. 25a u.s.g. pojęcie interesu nie służy celom procesowym (jak przykładowo w sytuacji, o której stanowi art. 28 kpa lub 189 k.p.c), lecz będzie mieć miejsce wtedy gdy spodziewany skutek uchwały może być dla stosunków prawnych radnego pozytywny (Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, pod red. P. Chmielnickiego, wyd. 4, LexisNexis, Warszawa 2010, str. 374).

W orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego dot. omawianego przepisu przyjmowano, iż interes prawny może wynikać z przepisów ustrojowych, przepisów prawa materialnego, regulującego różnorodne dziedziny prawa, a także z przepisów prawa pracy.

W wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 27 września 2007 r. III SA/Po 605/2007 (niepubl.) przyjęto, iż narusza przepis art. 25a u.s.g.-udział w głosowaniu radnego, które przedmiotowo związane jest z jego stosunkiem pracy. Również w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 grudnia 2005 r. II OSK 507/2005 przyjęto, iż wzięcie przez radnego udziału w głosowaniu rady związanym przedmiotowo z jego mandatem, jako dotyczące jego interesu prawnego, narusza art. 25a u.s.g..

Odwołując się do wskazanych orzeczeń sądowoadministracyjnych wskazano, iż udział radnego M. B. w i pracach i głosowaniach dotyczących zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w S., której jest jednocześnie pracownikiem stanowi istotne naruszenie art. 25 Ustawy o samorządzie gminnym, co zdaniem skarżących jest wystarczająca przesłanką do uznania w/w uchwał Rady Gm. za nieważne i podlegające uchyleniu.

Następnym zarzutem przedstawionym w wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa z dnia 27 marca 2012 roku, podtrzymanym w skardze było wskazanie, że Rada Gminy podejmując Uchwałę nr [...] z dnia 24 stycznia 2012 roku o zamiarze przekształcenia Szkoły Podstawowej w S. i Szkoły Podstawowej w B. w filię Szkoły Podstawowej w P. w Zespole Szkół w P. oraz określenia struktury organizacyjnej tych szkół nie dopełniła obowiązków wynikających z art. 59 ust. 1 Ustawy o systemie oświaty, który wprowadził obowiązek zawiadomienia co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji (przekształcenia) o zamiarze likwidacji (przekształcenia) rodziców uczniów, właściwego kuratora oświaty oraz organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego właściwej do prowadzenia szkół danego typu. Każdy z rodziców (bądź opiekunów prawnych) uczniów, jako sprawujący władzę rodzicielską (bądź pieczę) nad dzieckiem, ma interes w tym, by dostatecznie wcześnie otrzymać informację o zamierzonej likwidacji (przekształceniu) szkoły publicznej. Istotna jest treść zawiadomienia - winna być ona skonkretyzowana i dotyczyć istotnych przesłanek, które w ocenie organu wykonawczego, przemawiają za likwidacją (przekształceniem) szkoły. Niedopełnienie, przez organ prowadzący obowiązku powiadomienia o likwidacji (przekształceniu) szkoły rodziców dzieci w taki sposób, by informacja dotarła do nich bezpośrednio stanowi w ocenie skarżących wystarczającą przesłankę do stwierdzenia istotnego naruszenia prawa mogącego skutkować stwierdzeniem nieważności uchwały.

Powyższe zarzuty zostały osobno rozpoznane przez sąd w sprawie w sprawie o Sygn akt II SA/PO 519/12 w przedmiocie skargi o zamiarze przekształcenia szkoły.

Jednocześnie skarżący podtrzymują swój pogląd wyrażony w wezwaniu z dnia 27 marca 2012 roku i nie dają wiary zapewnieniom władz Gminy, iż poza zmianami w strukturze administracyjno - obsługowej związanej z przekształceniem Szkoły Podstawowej w S. nie zajdą zmiany związane z czysto edukacyjnym wymiarem zadań szkoły. Skarżący uważają, iż zapowiadane obcięcie 3 etatów nauczycielskich wiązać się będzie z koniecznością łączenia klas, co wpłynie na pogorszenie standardów nauczania, a w konsekwencji spowoduje odpływ uczniów z placówki skutkujący w perspektywie najbliższych lat całkowitą likwidacją szkoły.

W odpowiedzi na skargę Rada Gminy wniosła o oddalenie skargi.

W uzasadnieniu podano, że bezspornym jest, iż radny Rady Gminy – M. B. jest pracownikiem Szkoły Podstawowej w S. Brał on udział w pracach w komisjach Rady jak i przy podejmowaniu zaskarżonej uchwały. W ocenie organu okoliczność ta jednak nie może skutkować wyeliminowaniem z obrotu prawnego zaskarżonej uchwały.

Uchwała ta została podjęte następującą ilością głosów : - 12 głosów za i 2 przeciw;. Gdyby nawet podzielić poglądy prezentowane przez skarżące to i tak udział M. B. w pracach nad podjęciem zaskarżonej uchwały nie miał wpływu na rozstrzygnięcie głosowania. W niniejszej sprawie można co najwyżej mówić o interesie faktycznym, ale nie interesie prawnym wymienionym w ustawie o samorządzie gminnym. Art. 25a ustawy o samorządzie gminnym stanowi bowiem, że radny nie może brać udziału w głosowaniu w radzie ani w komisji, jeżeli dotyczy ono jego interesu prawnego. Przywołano na uzasadnienie takiego stanowiska fragment glosy Agnieszki Rzeteckiej-Gil ( publ. LEX/el 2008) do wyroku WSA w Lublinie z dnia 20 listopada 2007 r., III SA/Lu 414/07. Teza nr 2

Uprawnienia radnego (zarazem obowiązku) nie można utożsamiać z interesem prawnym. Zakazem głosowania objęte są wyłącznie sytuacje, gdy zachodzi stosunek prawny pomiędzy gminą a radnym, stosunek "zewnętrzny", w którym stroną dla radnego jest gmina jako podmiot prawa reprezentowany przez swoje organy. Z kolei tzw. głosowania wyborcze nie stanowią wyrazu osobistego (faktycznego lub prawnego) interesu prawnego, lecz są elementem procedury decyzyjnej w sferze politycznej, a udział w nich jest podstawowym obowiązkiem radnego. Nieuprawnionymi w ocenie organu są także zarzuty dotyczące manipulowania danymi przedkładanymi Kuratorowi Oświaty w celu wydania opinii dotyczącej przekształcenia Szkoły czy też wpływania w jakikolwiek sposób na stanowisko związków zawodowych w niniejszej sprawie. Twierdzenia te zawarte w skardze nie znajdujące jakiegokolwiek potwierdzenia w faktach i dowodach jak i to, że przekształcenie Szkoły ma służyć jej jak najszybszej likwidacji, w celu komercjalizacji mienia gminnego. Gdyby hipotetycznie tak miało się stać należało podjąć uchwałę o całkowitej likwidacji Szkoły, a nie tylko o jej przekształceniu.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje.

Skargi w niniejszej sprawie zostały wniesione na podstawie art. 101 ustawy o samorządzie gminnym /Dz. U. nr 142, poz.1591 z 2001r. ze zm/. Zgodnie z tym przepisem każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą lub zarządzeniem podjętymi przez organ gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej, może - po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszenia - zaskarżyć uchwałę do sądu administracyjnego. Zgodnie z ust. 2a. Skargę na uchwałę lub zarządzenie, o których mowa w ust. 1, można wnieść do sądu administracyjnego w imieniu własnym lub reprezentując grupę mieszkańców gminy, którzy na to wyrażą pisemną zgodę.

Pierwszoplanowym zatem w niniejszej sprawie musiała być ocena dopuszczalności wniesienia tych skarg i legitymacji skargowej skarżących z punktu widzenia spełniania przesłanek przewidzianych w art. 101 u.s.g.

Jak wynika z art. 101 ustawy o samorządzie gminnym, skargę może wnieść każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą lub zarządzeniem podjętym przez organ gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej. Warunkiem zatem istnienia legitymacji skargowej skarżących jest naruszenie zaskarżoną uchwałą interesu prawnego lub uprawnienia skarżących.

W ocenie Sądu zaskarżona w niniejszym postępowaniu uchwała rady gminy w przedmiocie przekształcenia szkoły niewątpliwie narusza interes prawny rodziców uczniów tej szkoły. Z art. 15 w związku z art. 14 b ustawy o systemie oświaty wynikają obowiązki rodziców związane z realizacją przez ich dzieci obowiązku szkolnego. Jednocześnie na gminie ciąży z mocy art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy o samorządzie gminnym obowiązek zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy w zakresie edukacji publicznej. Uwzględniając powyższą regulację prawną należy ocenić, że rodzice dzieci uczęszczających do przekształcanej szkoły niewątpliwie mają legitymację skargową do zaskarżenia uchwały o przeksztalceniu tej szkoły z placówki samodzielnej w filie szkoły. Legitymacja do wniesienia skargi przez A. M. jest wykazana.

Zgodnie z ust. 2a art. 101 ustawy o samorządzie gminnym skargę na uchwałę lub zarządzenie, o których mowa w ust.1, można wnieść do sądu administracyjnego w imieniu własnym lub reprezentując grupę mieszkańców gminy, którzy na to wyrażą pisemna zgodę. Powyższy przepis jest podstawą uzasadniającą legitymację skargową G. B. Do skargi dołączono bowiem pisemne upoważnienia rodziców dzieci uczęszczających do szkoły w S. i B. do występowania w ich imieniu.

Zgodnie z art. 3 §2 pkt.5 ustawy z 30.08.2002 r. prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi / Dz. U. 2012.270 / kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje orzekanie w sprawach skarg na akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego i terenowych organów administracji rządowej. Zgodnie zaś z art. 147. § 1 cyt ustawy. Sąd uwzględniając skargę na uchwałę lub akt, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 5 i 6, stwierdza nieważność tej uchwały lub aktu w całości lub w części albo stwierdza, że zostały wydane z naruszeniem prawa, jeżeli przepis szczególny wyłącza stwierdzenie ich nieważności.

Kontrola zgodności z prawem uchwał jednostek samorządu terytorialnego powinna w pierwszym rzędzie obejmować kontrolę trybu podjęcia zaskarżonej uchwały. Dopiero przesądzenie o poprawności trybu podejmowania uchwały, w szczególności zgodności z przepisem art. 25a ustawy o samorządzie gminnym daje podstawę do dokonywania dalszych ocen. Zgodnie z art. 25 a ustawy o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001 nr 142, poz.1591 ze zm / radny nie może brać udziału w głosowaniu w radzie ani komisji, jeżeli dotyczy ono jego interesu prawnego. W ocenie sądu orzekającego przepis ten nie zawiera ograniczenia co do charakteru prawnego poddanych głosowaniu radnych uchwał gminy. Skoro bowiem ustawodawca nie wprowadza żadnego kryterium, które głosowania w radzie lub komisji podlegają rygorowi ewentualnego wyłączenia należy uznać, że chodzi o każdego rodzaju głosowanie. Istotnym jest tylko, czy dane głosowanie dotyczy sfery interesu prawnego radnego. Zdaniem sądu w przedmiotowej sprawie taki związek zachodzi. Radny M. B. w chwili głosowania nad skarżoną uchwałą był pracownikiem szkoły, której uchwała dotyczy. W niniejszym przepisie pojęcie interesu prawnego nie służy celom procesowym, ponieważ podejmowanie uchwał przez radę czy jej komisję nie jest czynnością procesową. Nie ma zatem znaczenia, czy interes prawny radnego jest z zakresu prawa cywilnego, administracyjnego, karnego, czy jak w niniejszej sprawie z zakresu prawa pracy. Każdy z nich uruchamia ten zakaz. W niniejszym przepisie zatem ma znaczenie czysto materialno prawny aspekt pojęcia interesu prawnego. Przyjmuje się, że interes prawny w danej sprawie zachodzi wtedy, gdy sposób jej załatwienia ma skutek dla sfery stosunków prawnych danej osoby, choćby nie była ona bezpośrednim uczestnikiem tej sprawy.- vide Komentarz do ustawy o samorządzie gminnym pod redakcja Pawła Chmielnickiego, wydanie 3 LxisNexis Warszawa 2007 s. 314. Nie ma racji organ twierdząc, że z racji ukształtowania się liczby głosów, niezależnie od tego czy ten konkretny radny byłby wyłączony od głosowania czy też nie był , to wynik głosowania przesądza o fakcie, że uchwała jest ważna. W orzecznictwie sądowoadministracyjnym jednolicie przyjmuje się, że udział w głosowaniu nad uchwałą radnego, który z mocy art. 25a ustawy o samorządzie gminnym powinien być wyłączony z głosowania jest zawsze istotnym naruszeniem prawa. Por. wyrok NSA z dnia 10.09.2002 r. Sygn II SA/Wr 1498/02 W tym zakresie argumentacja zawarta w uzasadnieniu skargi jest w pełni trafna i została przez sąd orzekający w całości podzielona. Jest to przesłanka wystarczająca do stwierdzenia na podstawie art. 147 §1 ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi nieważności zaskarżonej uchwały.

Odnośnie zarzutu manipulowania danymi co liczby dzieci uczęszczających do szkoły co miało mieć wpływ na opinię Kuratora Oświaty to sąd uznał ,że taki wniosek jest nieuprawniony. Zgodnie z przepisem art. 133 p.p.s.a sąd wydaje wyrok po zamknięciu rozprawy na podstawie akt sprawy, które zgodnie z art. 54 §2 p.p.s.a organ przekazuje sądowi. W nadesłanych aktach administracyjnych znajduje się pozytywna opinia Kuratora Oświaty z dnia 21 lutego 2012 r .i brak jakichkolwiek przesłanek do przyjęcia, że przy wydawaniu tej opinii organ miał mieć zmanipulowane dane. W aktach jest także pozytywna opinia Związku Nauczycielstwa Polskiego co do zamiaru przekształcenia szkoły. Sugestie skargi, że Związek Nauczycielstwa Polskiego wydałby inną opinię jest nieuprawniona i nie znajduje żadnego potwierdzenia w dokumentach sprawy.

Reasumując w ocenie sądu w niniejszym stanie faktycznym skarżące wykazały i sąd w pełni podzielił argumentacje odnośnie naruszenia przepisu art. 25 a ustawy o systemie oświaty. Powyższe naruszenie jest istotnym naruszeniem przepisów prawa i musi skutkować koniecznością wyeliminowania z obrotu prawnego zaskarżonej uchwały. Przy ponownym procedowaniu przez organ należy baczyć, aby w procesie podejmowania uchwał nie brała udziału osoba, która z mocy przepisów powszechnie obowiązujących jest wyłączona.

Biorąc powyższe pod rozwagę na zasadzie art. 147 §1 ustawy z 30.08.2012 r. prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi sąd orzekł jak w pkt.I sentencji. Orzeczenie zawarte w pkt. II wyroku uzasadnia przepis art. 200, a z pkt. III wyroku przepis art. 152 cyt. Ustawy.Powered by SoftProdukt