drukuj    zapisz    Powrót do listy

6117 Ulgi płatnicze (umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty itp.), Administracyjne postępowanie, Dyrektor Izby Skarbowej, Oddalono zażalenie, II FZ 262/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-21, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II FZ 262/09 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2009-09-21 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2009-07-03
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Antoni Hanusz /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6117 Ulgi płatnicze (umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty itp.)
Hasła tematyczne
Administracyjne postępowanie
Sygn. powiązane
III SA/Wa 3128/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-04-20
II FZ 165/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-18
II FZ 617/08 - Postanowienie NSA z 2009-02-11
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
Oddalono zażalenie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 156 § 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący : Antoni Hanusz (spr.) po rozpoznaniu w dniu 21 września 2009 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej zażalenia M.K. od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19 września 2008 r. sygn. akt III SA/Wa 3128/06 w zakresie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej pełnomocnika z urzędu w sprawie ze skargi K.P. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia 21 lipca 2006 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia zaległości podatkowych postanawia: 1) oddalić zażalenie, 2) sprostować oczywistą omyłkę pisarską w postanowieniu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19 września 2008 roku w sprawie o sygnaturze akt III SA/Wa 3128/06 w ten sposób, że użyte w sentencji tego postanowienia błędne słowa "kwotę 231,81 złotych (słownie dwieście trzydzieści jeden złotych osiemdziesiąt jeden groszy)" zastąpić prawidłowymi, to jest "kwotę 239,81 (słownie dwieście trzydzieści dziewięć złotych osiemdziesiąt jeden groszy) wraz z należnym podatkiem od towarów i usług".

Uzasadnienie

II FZ 262/09

Uzasadnienie

Zaskarżonym postanowieniem z dnia 19 września 2008 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w sprawie o sygnaturze akt III 3128/06, przyznał M.K., doradcy podatkowemu ustanowionemu pełnomocnikiem z urzędu K.P. w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia 21 lipca 2006 roku w przedmiocie odmowy umorzenia odsetek za zwłokę od zaległości podatkowej w podatku od spadków i darowizn, zwrot kosztów nieopłaconej pomocy prawnej. Sąd w zaskarżonym postanowieniu wskazał na art. 250 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) dalej p.p.s.a. oraz § 2 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności doradcy podatkowego w postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz szczegółowych zasad ponoszenia kosztów pomocy prawnej udzielonej przez doradcę podatkowego z urzędu (Dz. U. Nr 212, poz. 2075, dalej - "rozporządzenie") oraz przyznał pełnomocnikowi z urzędu wynagrodzenie w kwocie 59,81 zł obejmujące zwrot udokumentowanych wydatków oraz kwotę wynagrodzenia w wysokości 180 zł. W zażaleniu na powyższe postanowienie M.K. zaskarżył je w całości zarzucając mu naruszenie przepisu § 2 ust. 1 pkt 1e w związku z ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości 2 grudnia 2003 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności doradcy podatkowego w postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz szczegółowych zasad ponoszenia kosztów pomocy prawnej udzielonej przez doradcę podatkowego z urzędu. Do naruszenia tego dojść miało poprzez błędne, wedle opinii skarżącego przyjęcie, iż skarżący nie sporządził skargi kasacyjnej od wyroku z dnia 20 kwietnia 2007 roku w sprawie oznaczonej sygnaturą akt III SA/Wa 3128/06. M.K. wniósł tym samym o sprostowanie treści postanowienia z dnia 19 września 2008 roku jak w "uzasadnieniu na stronie 3", uzupełnienie treści zaskarżonego postanowienia poprzez wyszczególnienia kwoty wynagrodzenia w wysokości 180,00 złotych i kwoty 59,81 tytułem zwrotu wydatków. Następnie M.K. domagał się przyznania wynagrodzenia za sporządzenie skargi kasacyjnej w kwocie 2.400,00 złotych oraz o zwiększenie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej. Wreszcie M.K. domagał się rozpoznania i przyznania wynagrodzenia pełnomocnika z urzędu w kwocie 2.400,00 zł za sporządzenie skargi, wydatków poniesionych przez doradcę podatkowego oraz wynagrodzenia wniosek o przywrócenie terminu z dnia 21 listopada 2007 roku. Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje. Zażalenie nie zawiera usprawiedliwionych podstaw ani zarzutów. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w zaskarżonym postanowieniu prawidłowo bowiem wyliczył wysokość zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej świadczonej w rozpoznawanej sprawie przez pełnomocnika ustanowionego z urzędu dla K.P., wskazując na § 2 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności doradcy podatkowego w postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz szczegółowych zasad ponoszenia kosztów pomocy prawnej udzielonej przez doradcę podatkowego z urzędu (Dz. U. Nr 212, poz. 2075, dalej - "rozporządzenie"). Słusznie też Sąd ten uwzględnił w zaskarżonym postanowieniu konieczność zwrotu kosztów niezbędnych i udokumentowanych wydatków pełnomocnika w kwocie 59,81 złotych (karta 297), stosownie do § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia. W rozpoznawanej sprawie przedmiotem zaskarżenia nie była bowiem należność pieniężna, a wpis od skargi miał charakter opłaty stałej i wynosił 500,00 złotych, stosownie do § 12 ust. 3 pkt 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 roku w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193). Tym samym nie jest zasadny wskazany w zażaleniu zarzut uchybienia przez Sąd § 2 ust. 1 pkt 1e w związku z ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości 2 grudnia 2003 roku. Podkreślić również należy, że Sąd w postanowieniu objętym zażaleniem w rozpoznawanej sprawie wydał rozstrzygnięcie uwzględniające w całości wniosek pełnomocnika z pisma z dnia 5 września 2008 roku (karta 294). Wskazując na powyższe Naczelny Sąd Administracyjny stosując art. 184 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi w związku z art. 197 § 2 tej ustawy orzekł jak w sentencji. Sąd ten jednocześnie stosując art. 156 § 3 p.p.s.a. w związku z art. 193 tej ustawy postanowił sprostować oczywistą omyłkę pisarską w sentencji postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19 września 2008 roku wydanego w sprawie o sygnaturze akt III SA/Wa 3128/06.Powered by SoftProdukt