drukuj    zapisz    Powrót do listy

6150 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 6391 Skargi na uchwały rady gminy w przedmiocie ... (art. 100 i 101a ustawy o samorządzie gminnym), Umorzenie postępowania, Rada Gminy, Umorzono postępowanie, II OSK 1221/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-11, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II OSK 1221/13 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2013-10-11 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2013-05-14
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Zofia Flasińska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6150 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
6391 Skargi na uchwały rady gminy w przedmiocie ... (art. 100 i 101a ustawy o samorządzie gminnym)
Hasła tematyczne
Umorzenie postępowania
Sygn. powiązane
IV SA/Wa 2321/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-01-16
Skarżony organ
Rada Gminy
Treść wyniku
Umorzono postępowanie
Powołane przepisy
Dz.U. 2012 poz 270 art. 168 par. 1 pkt 1 w zw. z art. 193
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jednolity.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Zofia Flasińska po rozpoznaniu w dniu 11 października 2013 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej Miasta Stołecznego Warszawy od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 stycznia 2013 r. sygn. akt IV SA/Wa 2321/12 w sprawie ze skargi I. O. Ś. – P. I. B. w W. na uchwałę Rady Gminy Warszawa Centrum z dnia 10 października 2002 r. nr 2067/LXXIII/2002 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego postanawia: 1. umorzyć postępowanie kasacyjne, 2. zwrócić Miastu Stołecznemu Warszawa ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie uiszczony wpis od skargi kasacyjnej w wysokości 150 (sto pięćdziesiąt) złotych.

Uzasadnienie

Wyrokiem z dnia 16 stycznia 2013 r. sygn. akt IV SA/Wa 2321/12 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu skargi I. O. Ś. – P. I. B. w W. na uchwałę Rady Gminy Warszawa Centrum z dnia 10 października 2002 r. nr 2067/LXXIII/2002 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w pkt 1 stwierdził nieważność § 65 ust. 2 pkt 1 zaskarżonej uchwały; w pkt 3 zasądził od Miasta Stołecznego Warszawy na rzecz I. O. Ś. – P. I. B. w W. kwotę 557 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Skargę kasacyjną od tego wyroku wniosło Miasto Stołeczne Warszawa. W dniu 9 października 2013 r. do Naczelnego Sądu Administracyjnego wpłynęło pismo pełnomocnika skarżącego kasacyjnie, w którym cofnął on skargę kasacyjną.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.), zwanej dalej w skrócie p.p.s.a., skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności. Jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę, sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania (art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a.).

Zgodnie z art. 193 p.p.s.a., jeżeli nie ma szczególnych przepisów postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, do postępowania tego stosuje się odpowiednio przepisy postępowania przed wojewódzkim sądem administracyjnym.

W związku z tym, że Miasto Stołeczne Warszawa skutecznie cofnęło skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 stycznia 2013 r., Naczelny Sąd Administracyjny umorzył postępowanie kasacyjne w tej sprawie na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a. w zw. z art. 193 p.p.s.a.

O zwrocie wpisu sądowego od skargi kasacyjnej orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.Powered by SoftProdukt