drukuj    zapisz    Powrót do listy

6139 Inne o symbolu podstawowym 613, Przywrócenie terminu, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Oddalono zażalenie, II OZ 1202/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-17, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II OZ 1202/08 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2008-11-17 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-10-31
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Alicja Plucińska -Filipowicz /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6139 Inne o symbolu podstawowym 613
Hasła tematyczne
Przywrócenie terminu
Sygn. powiązane
II SA/Bk 325/07 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2007-06-19
II OZ 82/08 - Postanowienie NSA z 2008-02-12
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Oddalono zażalenie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 86, art. 87, art. 49, art. 184 i art. 197
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Alicja Plucińska - Filipowicz po rozpoznaniu w dniu 17 listopada 2008 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia Stowarzyszenia [...] w B. na zarządzenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 15 lipca 2008 r., sygn. akt II SA/Bk 325/07 pozostawiające bez rozpoznania wniosek Stowarzyszenia [...] w B. o przywrócenie terminu w sprawie ze skargi Stowarzyszenia [...] w B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...], Nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji postanawia: oddalić zażalenie.

Uzasadnienie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku zarządzeniem z dnia 15 lipca 2008 r., sygn. akt II SA/Bk 325/07, stosownie do art. 49 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej "ppsa", pozostawił bez rozpoznania wniosek Stowarzyszenia [...] w B. o przywrócenie terminu w sprawie z jego skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o ustaleniu środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie centrum handlowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. W uzasadnieniu zarządzenia Sąd wskazał, że skarżące Stowarzyszenie zostało wezwane do wskazania czynności, której przywrócenia terminu żąda, sprecyzowania tego wniosku oraz dopełnienia czynności, której skarżący nie dokonał, w terminie siedmiu dni pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania. Wobec faktu, iż skarżący powyższego zarządzenia w zakreślonym terminie nie wykonał Sąd pozostawił przedmiotowy wniosek bez rozpoznania.

Zażalenie na powyższe postanowienie wniosło Stowarzyszenie [...] w B.. Skarżące Stowarzyszenie podniosło, że z powodu awarii sprzętu komputerowego nie było w stanie, i nadal nie jest, dostarczyć kopii żadnych dokumentów, które posiada jedynie w postaci elektronicznej.

Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że zażalenie podlega oddaleniu.

Stosownie do art. 86 § 1 ppsa jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu. Warunkiem skuteczności wniosku o przywrócenie uchybionego terminu jest łączne spełnienie przesłanek ustanowionych w przepisach art. 86 i art. 87 ppsa. W przypadku, gdy strona składając wniosek o przywrócenie terminu nie dokonała uchybionej czynności, zgodnie z art. 49 § 1 ppsa przewodniczący jest obowiązany wezwać stronę do uzupełnienia tego braku formalnego w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania. Stosownie zaś do treści art. 49 § 2 ppsa jeżeli strona nie uzupełniła braku w przepisanym terminie, przewodniczący zarządza pozostawienie pisma bez rozpoznania.

Z akt niniejszej sprawy wynika, że Stowarzyszenie [...] w B. złożyło wniosek o przywrócenie terminu nie wskazując terminowi dokonania jakiej czynności uchybiło. Słusznie Sąd zwrócił się do skarżącego Stowarzyszenia o sprecyzowanie tegoż wniosku wobec niemożności jego rozpatrzenia. Stanowisko Sądu I instancji zawarte w zaskarżonym postanowieniu Naczelny Sąd Administracyjny uznaje za słuszne, ponieważ skoro rozpoznanie wniosku o przywrócenie terminu wymagało sprecyzowania, a skarżące Stowarzyszenie, pomimo otrzymania prawidłowego wezwania Sądu, wniosku tego nie sprecyzowało, a zatem wniosek winien był być pozostawiony bez rozpoznania na podstawie art. 49 § 2 ppsa.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 184 w związku z art. 197 § 2 ppsa, orzeczono jak w sentencji.Powered by SoftProdukt