drukuj    zapisz    Powrót do listy

6112 Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy opodatkowania, Podatek dochodowy od osób fizycznych, Dyrektor Izby Skarbowej, Odrzucono skargę kasacyjną, I SA/Gl 712/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-10-20, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Gl 712/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach

Data orzeczenia
2008-10-20  
Data wpływu
2007-08-13
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Sędziowie
Małgorzata Wolf-Mendecka /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6112 Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy opodatkowania
Hasła tematyczne
Podatek dochodowy od osób fizycznych
Sygn. powiązane
II FZ 576/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-17
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
Odrzucono skargę kasacyjną
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 220 par. 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Małgorzata Wolf-Mendecka (spr.), , , po rozpoznaniu w dniu 20 października 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi R. O. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych p o s t a n a w i a odrzucić skargę kasacyjną.

Uzasadnienie

Wyrokiem z dnia 7 lipca 2008 r. oddalono skargę wniesioną na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w K. oznaczone w sentencji niniejszego postanowienia.

Odpis tego wyroku został doręczony pełnomocnikowi strony skarżącej, będącemu adwokatem, w dniu 22 sierpnia 2008 r.

W dniu 19 września 2008 r. (data nadania) została złożona skarga kasacyjna od wyroku z dnia 7 lipca 2008 r., podpisana przez pełnomocnika skarżącego.

Ponieważ w aktach sprawy znajdowało się pełnomocnictwo upoważniające tego adwokata do występowania przed wojewódzkim sądem administracyjnym, wezwano go na podstawie zarządzenia Zastępcy Przewodniczącego Wydziału z dnia 26 września 2008 r., do usunięcia braku formalnego skargi kasacyjnej przez złożenie pełnomocnictwa do sporządzenia skargi kasacyjnej lub do występowania przed sądami administracyjnymi w terminie siedmiu dni pod rygorem odrzucenia skargi kasacyjnej.

Odpowiadając w terminie na to wezwanie pełnomocnik skarżącego złożył pełnomocnictwo, z którego wynika, że skarżący umocował go do udziału

"w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, w tym do dokonywania wszelkich czynności prawnych i procesowych wynikających z ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, w szczególności do złożenia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia

7 lipca 2008 r.".

Wpis stały od skargi wynosił [...] zł.

Do chwili obecnej nie został uiszczony wpis od skargi kasacyjnej.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

W pierwszej kolejności należy odnotować, że oddalono skargę wniesioną na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w K. stwierdzające, że odwołanie od decyzji organu podatkowego pierwszej instancji zostało wniesione z uchybieniem czternastodniowego terminu. Zgodnie natomiast z § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193), wpis od skarg na postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym jest wpisem stałym i wynosi [...] zł. W takiej też wysokości uiszczony został wpis od skargi.

Nadto wskazać należy, że opłatą w wysokości stałej jest wpis od skargi kasacyjnej w tych sprawach, w których wpis od skargi został określony w wysokości stałej (zob. H. Knysiak-Molczyk [w:] T. Woś (red.), H. Knysiak-Molczyk, M. Romańska, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2006, s. 609, zob. też postanowienie Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 17 stycznia 2006 r., sygn. akt II OSK 395/05, publ. LEX 196445).

W świetle powyższego również wpis od skargi kasacyjnej w rozpatrywanej sprawie należy uznać za wpis stały wynoszący [...] zł. W świetle bowiem § 3 rozporządzenia z 2003 r. wpis od skargi kasacyjnej wynosi połowę wpisu od skargi nie mniej jednak niż 100 zł.

Stosownie z kolei do art. 221 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), pisma wnoszone przez adwokata, które nie są należycie opłacone, pozostawia się bez rozpoznania albo odrzuca bez wzywania do uiszczenia opłaty, jeśli pismo podlega opłacie stałej, a zgodnie z art. 220 § 3 tej ustawy skarga kasacyjna, od której nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

Taka sytuacja miała miejsce w analizowanym stanie faktycznym, gdyż wpis od skargi kasacyjnej, mający charakter opłaty stałej i wynoszący [...] zł nie został uiszczony. Termin zaś do jego uiszczenia upłynął bezskutecznie w dniu 22 września 2008 r., tj. w terminie, w jakim można było wnieść skargę kasacyjną.

W związku z powyższym na podstawie art. 220 § 3 i art. 221 Prawa

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzeczono jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt