drukuj    zapisz    Powrót do listy

648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego 658, Odrzucenie skargi, Inne, Odrzucono skargę, II SAB/Wa 129/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-05-24, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SAB/Wa 129/12 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2012-05-24 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2012-04-02
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Ewa Marcinkowska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego
658
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Skarżony organ
Inne
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2012 poz 270 art. 2220 par. 3, art. 58 par. 1 pkt 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jednolity.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Marcinkowska po rozpoznaniu w dniu 24 maja 2012 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Stowarzyszenia [...] na bezczynność Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej Instytut Badawczy w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia 6 grudnia 2011 r. o udostępnienie informacji publicznej postanawia -odrzucić skargę-

Uzasadnienie

U Z AS D N I E N I E

Zgodnie z art. 220 § 1 i § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270) sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd (art. 220 § 3 powołanej ustawy).

Zarządzeniem z dnia 13 kwietnia 2012 r., sygn. akt II SAB/Wa 129/12 Przewodnicząca Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wezwała Stowarzyszenie [...] do uiszczenia wpisu od skargi bezczynność Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej Instytut Badawczy w przedmiocie dostępu do informacji publicznej.

Stowarzyszenie zostało zobowiązane do wykonania powyższego wezwania

w terminie siedmiu dni pod rygorem odrzucenia skargi. Odpis powyższego zarządzenia doręczono stronie skarżącej w dniu 17 kwietnia 2012 r. (dowód: zwrotne potwierdzenie odbioru w aktach sprawy).

Strona skarżąca mimo prawidłowego pouczenia o skutkach niewykonania zarządzenia oraz upływu wyznaczonego terminu nie uiściła wpisu w przedmiotowej sprawie.

Wobec powyższego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 220 § 3 oraz art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, postanowił jak w sentencji.Powered by SoftProdukt